ORDE do 5 de xuño de 2013 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2013/14 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleiro ou concelleira, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal opositor do ano 2013 e ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres, e ao que solicite o reingreso no servizo activo.

Sección:IV. Oposicións e Concursos
Emisor:Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Rango de Lei:Orde
 
EXTRACTO GRATUITO

Coa finalidade de adxudicar destino provisional para o curso académico 2013/14 ao persoal do corpo de mestres sen destino definitivo, ao persoal do corpo de mestres desprazado por falta de horario e ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleiro ou concelleira, por motivos de saúde e por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal opositor do ano 2013 e ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo, convócase o presente concurso coas seguintes bases:

Primeira. Obxecto

Convócase concurso, de acordo coas especificacións que se citan na presente orde, para a provisión de necesidades de profesorado para o curso académico 2013/14 nos centros que se relacionan no anexo desta orde, entre o persoal do corpo de mestres que está obrigado a participar, conforme o previsto na base segunda desta orde.

Segunda. Obrigatoriedade de participación

Está obrigado a participar neste concurso:

 1. O profesorado desprazado por falta de horario e o profesorado suprimido. Considérase que un profesor ou profesora non ten horario no seu centro cando non dispón de ningunha hora da súa especialidade ou dispón de menos de cinco horas e estas poden ser asumidas por outro profesor do centro.

 2. O profesorado que teña concedida unha comisión de servizos por razóns de saúde, pola situación persoal do propio docente.

 3. O profesorado que teña concedida unha comisión de servizos por razóns da saúde, pola situación persoal dun familiar.

 4. O profesorado que teña que reincorporarse á Comunidade Autónoma procedente do estranxeiro.

 5. O profesorado que teña dereito a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleiro ou concelleira.

 6. O profesorado que teña concedida unha comisión de servizos por razón de conciliación da vida familiar e laboral.

 7. O persoal do corpo de mestres en situación de expectativa de destino que non obtivo o primeiro destino definitivo, que se ordenará por anos de realización do concurso-oposición, e dentro de cada concurso-oposición polo número de orde obtido nel.

 8. O profesorado que solicite o reingreso ao servizo activo con efectividade do inicio do curso académico 2013/14.

 9. As opositoras e opositores que superen o procedemento selectivo para ingreso no corpo de mestres, convocado pola Orde do 23 de marzo de 2013, pola orde obtida no procedemento selectivo, en virtude das relacións publicadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

 10. O profesorado interino e substituto, pola mesma orde en que participou ou pola que tiña dereito a participar na elección de destino no último curso, sempre e cando non renunciasen a unha interinidade ou substitución que lles fose ofertada ou que, aínda tendo renunciado, se acollesen ao previsto no punto décimo cuarto da Resolución do 10 de maio de 2010, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do texto refundido do vinte de xuño de mil novecentos noventa e cinco polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

  O persoal docente que solicitara unha comisión de servizos por razón de conciliación familiar e laboral non poderá efectuar unha nova petición de prazas, e utilizarase a súa instancia de comisión de servizos para a adxudicación de praza. O persoal docente que solicitara unha comisión de servizos por razón de saúde e sexa profesor ou profesora en expectativa de destino, interino ou substituto poderá efectuar unha nova solicitude por esa condición. No suposto de non obter destino pola solicitude presentada para a comisión de servizos por razón de saúde será obxecto de tratamento informático nesta resolución a nova instancia, se é o caso, presentada.

  Terceira. Desprazados por falta de horario

  Estará obrigado a participar neste concurso, nas especialidades para as cales estea habilitado, e as prazas da súa localidade ou zona educativa:

  1. O persoal funcionario de carreira do corpo de mestres que, tendo destino definitivo, deba ser desprazado por falta de horario no seu centro de destino, no curso académico 2013/14.

  2. Quedará exento de participar obrigatoriamente polo punto 1 desta base o persoal do corpo de mestres que participe polo punto cuarto.

  3. Ao persoal funcionario de carreira do corpo de mestres desprazado por falta de horario que non participe neste concurso a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos adxudicaralle de oficio destino provisional para o curso académico 2013/14 nun centro da localidade ou zona educativa en que está destinado definitivamente, preferentemente nas especialidades de que é titular.

  4. Poderá participar voluntariamente neste concurso, a prazas da especialidades para a que estea habilitado, e da localidade ou localidades que elixa, o persoal funcionario de carreira do corpo de mestres que, tendo destino definitivo, poida ser desprazado por falta de horario no seu centro de destino, no curso académico 2013/14.

  5. A inspección educativa comunicaralles aos centros educativos e ao persoal interesado, incluído o dos centros públicos integrados e institutos de educación secundaria, con anterioridade ao 20 de xuño de 2013, o número de mestras e mestres e de que especialidade non van ter horario no próximo curso académico. Ademais, a Inspección educativa remitirá copia desta información á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

  6. Na adxudicación do persoal desprazado por falta de horario terá dereito preferente o persoal desprazado da localidade, desempatando a maior antigüidade no corpo, a maior antigüidade no centro e a maior puntuación no proceso selectivo polo cal acceden ao corpo, sucesivamente. Estes criterios aplicaranse tamén entre estes participantes que non exerzan o dereito preferente. O persoal do corpo de mestres desprazado por falta de horario participará obrigatoriamente no próximo concurso de traslados que se convoque cos dereitos outorgados ao profesorado suprimido, sen prexuízo das prioridades establecidas nos artigos 16 e 17 do Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro, polo que se regula o concurso de traslados de ámbito estatal entre persoal funcionario dos corpos docentes establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e outros procedementos de provisión de prazas para cubrir por eles.

  Cuarta. Prazas que se poden solicitar

  O persoal do corpo de mestres poderá solicitar as seguintes prazas, de acordo coas especificacións que se conteñen nesta base:

 11. As correspondentes ás especialidades para as que estea habilitado, para os centros e localidades que figuran no anexo desta orde. Os códigos das especialidades son os seguintes:

  Código Especialidade
  31 Educación infantil
  32 Filoloxía e lingua estranxeira: inglés
  33 Filoloxía e lingua estranxeira: francés
  34 Educación física
  35 Educación musical
  36 Pedagoxía terapéutica
  37 Audición e linguaxe
  38 Educación primaria
  60 Pedagoxía terapéutica, ESO
  61 Audición e linguaxe, ESO
  63 Prazas de PT e lecer nas escolas fogar ou CEE
  64 Prazas de EP e lecer nas escolas fogar ou CEE
 12. Ademais, poderá solicitar as vacantes dos departamentos de orientación (código 39) o persoal do corpo de mestres que estea en posesión da titulación de Psicopedagoxía, ou Pedagoxía, ou en Psicoloxía, ou en Filosofía e Ciencias da Educación (especialidades de Psicoloxía ou Ciencias da Educación) ou en Filosofía e Letras (especialidades de Pedagoxía ou Psicoloxía), conforme prescribe o artigo 4.a) do Decreto 120/1998, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

 13. De acordo co preceptuado na disposición transitoria primeira da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, o persoal do corpo de mestres que en 24 de maio de 2006 tivese destino definitivo nunha praza do primeiro e segundo cursos da educación secundaria obrigatoria poderá solicitar, ademais, as prazas correspondentes ás especialidades para as cales estea habilitado, para os centros públicos integrados e institutos de educación secundaria que figuran no anexo desta resolución e para as especialidades:

  Código Especialidade
  21 Ciencias sociais-Xeografía e historia
  22 Ciencias da natureza
  23 Matemáticas
  24 Lingua castelá
  25 Filoloxía e lingua estranxeira: inglés
  26 Filoloxía e lingua estranxeira: francés
  27 Educación física
  28 Educación musical
  67 Lingua galega

  Ademais, o profesorado das especialidades de pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe poderán solicitar, en calquera caso, as especialidades 60 ou 61, respectivamente. As especialidades 60 e 61 non se considera que impartan o primeiro e segundo curso da educación secundaria obrigatoria para os efectos correspondentes.

 14. As opositoras e opositores que superen o procedemento selectivo convocado pola Orde do 23 de marzo de 2013 unicamente poderán solicitar prazas da especialidade pola cal acceden e dos departamentos de orientación.

 15. O persoal do corpo de mestres interino e substituto unicamente poderá solicitar prazas da especialidade correspondente á lista en que figura e de primaria, sempre que accedese á primeira interinidade ou substitución con anterioridade ao 31 de agosto de 2008.

 16. O persoal do corpo de mestres interino e substituto que accedese á primeira interinidade ou substitución con posterioridade ao 31 de agosto de 2008 unicamente poderá solicitar prazas da especialidade ou especialidades correspondentes á lista ou listas en que figura, en aplicación do previsto no punto cuarto da Addenda ao acordo do vinte de xuño de mil novecentos noventa e cinco, asinada o vinte e sete de abril de dous mil dez. Efectuarán unha solicitude por cada especialidade, sen prexuízo de que poidan renunciar á solicitude dalgunha especialidade durante o prazo de reclamacións á resolución provisional establecido na base vixésimo segunda da presente orde.

  A adxudicación de destino provisional realizarase por orde de código das especialidades. No caso de adxudicarlle praza nunha especialidade retiraráselle a solicitude da outra ou das outras especialidades.

 17. Para pedir praza bilingüe exíxese que na base de datos persoais estea acreditado que o profesorado dispón do nivel B2 do Marco común europeo de referencia para as linguas (MCERL) na lingua correspondente, conforme o establecido no anexo da Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencias en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

  Quinta. Solicitude de centros e/ou localidades e procedemento de adxudicación

  O persoal do corpo de mestres poderá solicitar centros e/ou localidades de calquera provincia, indicando se desexan impartir áreas afíns e/ou itinerancia. Tamén poderán solicitar prazas bilingües para impartir as áreas nunha lingua estranxeira nos centros plurilingües ou nas sección bilingües repetindo o código do centro ou localidade e especificando o idioma en que efectúan a solicitude.

  No caso de solicitar centros, e de existir neles máis dunha vacante da mesma especialidade, unha delas cun horario completo e outra para completar con áreas afíns, adxudicarase en primeiro lugar a praza ou prazas que teñan horario completo da especialidade pola cal se participa.

  Se se solicitase en primeiro lugar o centro para prazas bilingües adxudicaranse con prioridade estas.

  No caso de solicitar localidade entenderase que solicitan todos os centros da localidade incluídos no anexo desta orde, pola orde en que aparecen no referido anexo. No caso de que soliciten localidade con itinerancia e/ou afíns, entenderase que solicitan con prioridade todos os centros desta sen itinerancia, sen afíns e posteriormente con itinerancia e/ou afíns, polo que a orde de adxudicación sería a seguinte:

  1. Vacantes de todos os centros desa localidade, coa ordenación do anexo da convocatoria, e dentro de cada un deles, de todas as especialidades posibles, sen afíns e sen itinerancia.

  2. Vacantes coas mesmas condicións, con afíns e que non sexan itinerantes.

  3. Vacantes coas mesmas condicións sen afíns e que sexan itinerantes.

  4. Vacantes coas mesmas condicións con afíns e que sexan itinerantes.

   No caso de non consignar coa petición o código da especialidade, a adxudicación farase pola orde que o/a participante manifestou na súa solicitude de participación.

   Se se desexa solicitar a localidade con prazas bilingües deberá repetirse o código da localidade especificando o idioma correspondente.

   No caso de solicitar provincia enténdese que piden tamén as prazas con itinerancia e afíns nas especialidades en que estean habilitados, agás que expresamente se sinale o contrario na instancia.

   Sexta. Orde de adxudicación

  5. A orde de adxudicación dos destinos provisionais será por colectivos preferentes, conforme o previsto na base segunda, sen prexuízo dos dereitos preferentes a centro, localidade e zona educativa, regulados na presente orde.

  6. Na orde de adxudicación de prazas ao persoal suprimido ou desprazado por falta de horario terá prioridade o persoal que pola súa vez teña concedida unha comisión de servizos por razóns de saúde ou unha comisión de servizos por razón de conciliación da vida familiar e laboral. Ademais, dentro de cada grupo aplicaranse os criterios dos puntos 3 e 4 seguintes.

  7. Na adxudicación de prazas ao persoal do corpo de mestres en comisión de servizos por razóns de saúde, os criterios de prioridade veñen determinados pola maior antigüidade no corpo, a maior antigüidade no centro e a maior puntuación no proceso selectivo, sucesivamente.

  8. Na adxudicación de prazas ao persoal do corpo de mestres en comisión de servizos por razón de conciliación da vida familiar e laboral a prioridade virá determinada polo número de fillas e fillos menores de 12 anos e, no caso do mesmo número, pola antigüidade como funcionaria ou funcionario de carreira no corpo, e antigüidade no centro e puntuación na oposición, sucesivamente.

   Cando ao persoal do corpo de mestres a quen se lle concedeu unha comisión de servizos por razóns de saúde non lle corresponda ningunha das prazas solicitadas participará na adxudicación de destinos pola orde que lle corresponda dentro do seu colectivo.

  9. Ao profesorado en expectativa de destino adxudicaráselle destino en calquera das especialidades de que sexa titulares pola orde que se establece na base segunda, letra g) da presente orde.

  10. Enténdese que o persoal docente interino ten dereito á adxudicación de praza por concesión de comisión de servizos por razóns de saúde ou concelleiro cando lle corresponda traballar en función do seu número de orde de lista na especialidade correspondente.

   Sétima. Dereito preferente a centro

   Terán dereito preferente a centro:

 18. As mestras e mestres suprimidos e desprazados ás prazas do centro en que tiñan ou teñen destino definitivo.

 19. As concelleiras e concelleiros, ao centro en que prestaban servizos no momento en que resultaron elixidas ou elixidos.

  Oitava. Dereito preferente a localidade

  Terán dereito preferente a localidade:

 20. As mestras e mestres desprazadas ou desprazados por falta de horario.

 21. O profesorado suprimido, á localidade en que prestaba servizo no momento da supresión.

 22. O profesorado procedente do estranxeiro, ás prazas da localidade en que estaba destinado no momento de obter praza no estranxeiro.

 23. As concelleiras e concelleiros, á localidade en que prestaban servizos no momento en que resultaron elixidas ou elixidos, sempre que non poidan facer efectivo o dereito preferente a centro.

  Novena. Dereito preferente a zona educativa

 24. As mestras e mestres desprazadas ou desprazados por falta de horario.

 25. O profesorado suprimido, á zona educativa en que prestaba servizos no momento da supresión.

 26. O profesorado procedente do estranxeiro, ás prazas da zona educativa en que estaba destinado no momento de obter praza no estranxeiro.

  Décima. Adxudicación de vacantes itinerantes

  As vacantes itinerantes só se adxudicarán ao persoal elector que solicite explicitamente vacantes deste tipo.

  O persoal docente interino que solicita provincia ou provincias enténdese que pide estas vacantes itinerantes, agás que expresamente sinale o contrario na instancia.

  Décimo primeira. Adxudicación de vacantes con afíns

  As vacantes con afíns adxudicaránselle só ao persoal elector que solicite explicitamente vacantes deste tipo, agás nas quendas de oficio en que poden ser adxudicadas a calquera elector aínda sen colocar.

  Décimo segunda. Adxudicación de destino de oficio

  Adxudicarase destino de oficio a todo o persoal participante que non acade destino de entre os solicitados, agás ós solicitantes que deixen resulta, e a todos aqueles que tendo a obriga de participar neste concurso non o fixesen. Non se adxudicará destino de oficio ao persoal do corpo de mestres interino ou substituto.

  No caso do persoal do corpo de mestres suprimido e desprazado por falta de horario que exerza o dereito preferente e non obteña destino, por non existir vacante, adxudicaráselle un posto como substituto de zona, co fin de que non sexa desprazado da zona educativa en que se encontra o centro do seu destino definitivo de referencia, de acordo co establecido no Decreto 140/2006, do 31 de agosto.

  Ao profesorado en expectativa de destino adxudicaráselle destino de oficio en calquera das especialidades de que sexa titular. Ao persoal opositor de 2013 adxudicaráselle destino de oficio na súa especialidade, pola orde en que figura o profesorado dentro do seu colectivo. A adxudicación realizarase á primeira vacante libre, pola orde en que os centros figuran no anexo desta orde, tendo en conta a priorización, se é o caso, de provincias feita polo participante.

  Cando non exista vacante da súa especialidade, ao profesorado en expectativa de destino e ao persoal opositor do 2013 adxudicaráselle destino de oficio noutra especialidade de que non é titular, agás en idioma estranxeiro inglés, a non ser que o solicite o participante, e orientación. A adxudicación realizarase unha vez adxudicado o profesorado en expectativa e opositores de 2013 das especialidades correspondentes, pola orde da lista única e dando prioridade ás peticións de centros, feitas polo participante, sobre a de especialidade.

  Así mesmo, as vacantes itinerantes e de ocio non se lles adxudicarán de oficio a ningún participante.

  Décimo terceira. Forma de efectuar a solicitude e presentación desta

  1. A solicitude de destinos farase a través da internet, empregando o portal educativo no enderezo: www.edu.xunta.es/cadp. Lémbrase que para acceder a este servizo web é preciso ter conta de correo electrónico no dominio edu.xunta.es, polo que se lle urxe a quen non a teña que proceda a solicitala polos medios actuais (solicitude a través do secretario do centro actual á UAC no 902 90 54 45). Deberá terse en conta que unha solicitude anula ou modifica a anterior na aplicación informática, polo que sempre será obxecto de tratamento informático a última solicitude realizada na web dentro de prazo.

  2. O profesorado que solicite prazas do departamento de orientación e posúa algunha das titulacións sinaladas na base cuarta desta convocatoria deberá remitir unha fotocopia compulsada da referida titulación, sempre que non a presentase o curso pasado ou no procedemento selectivo do ano 2013.

  3. A solicitude servirá para vindeiras convocatorias conservando as peticións sen que teña que facer nova solicitude, no caso de que lle interese.

  4. O persoal do corpo de mestres interino e substituto que supere os procedementos selectivos convocados noutra comunidade autónoma comunicará a dita circunstancia á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos para os efectos da súa exclusión na adxudicación de destinos provisionais con anterioridade ao 26 de xullo de 2013.

   Décimo cuarta. Solicitudes en que se exerce o dereito preferente a centro

   O persoal afectado que desexe exercer o dereito preferente a centro está obrigado a facer constar nas peticións, en primeiro lugar, o centro de dereito preferente.

   Na adxudicación de destino ao persoal que exerce o dereito preferente a centro darase prioridade ao centro sobre a especialidade. Iso implica que se adxudicará con preferencia o centro ao que se exerce o dereito preferente en praza de especialidade da cal non é titular fronte a outra praza da cal si é titular doutro centro da mesma ou distinta localidade, agás a lingua estranxeira inglés.

   Décimo quinta. Solicitudes en que se exerce o dereito preferente a localidade e zona

   O persoal afectado que desexe exercer este dereito preferente está obrigado a facer constar nas peticións, inmediatamente despois do centro de dereito preferente, no caso de que se exercese este dereito, a localidade e a zona do seu ámbito de dereito preferente, colocando tamén en primeiro lugar as peticións para as cales está habilitado, e por último as restantes, tendo en conta que se poderán adxudicar de oficio prazas de todas as especialidades, agás lingua estranxeira inglés. Despois de solicitar as prazas de dereito preferente poderán pedirse outras prazas de localidades ou zona distintas.

   Décimo sexta. Prazo de formalización da instancia na web

  5. Para o profesorado suprimido, desprazado por falta de horario, concelleiros, procedentes do estranxeiro, peticionarios de reingreso e en expectativa de destino, interinos e substitutos, o prazo será de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia.

  6. Para o persoal opositor que supere o procedemento selectivo convocado pola Orde do 23 de marzo de 2013, o prazo será de tres días naturais contados desde o seguinte ao da publicación da lista de aprobados polos tribunais.

   Décimo sétima. Profesorado que non ten que formalizar nova instancia na web

  7. Non terán que cubrir solicitude, agás que queiran efectuar unha nova solicitude ou modificar a realizada para a convocatoria do curso académico anterior:

 27. O profesorado que estaba desprazado por falta de horario no curso 2012/13 e continúe como desprazado no curso académico 2013/14.

 28. O profesorado que estaba suprimido.

 29. O profesorado en expectativa de destino.

 30. O profesorado interino e substituto que participou no proceso de adxudicación de destinos do curso 2012/13, na especialidade ou especialidades polas cales xa participou.

  1. Non poderá participar neste concurso o profesorado que teña concedida unha comisión de servizos, agás nos supostos recollidos na base segunda da presente convocatoria.

   Décimo oitava. Petición de prestar servizos nunha ou varias provincias

   O profesorado interino e substituto que non obteña praza nesta adxudicación poderá acollerse a prestar servizos como interino ou substituto nunha ou varias provincias, sen perda da orde da lista, a través da aplicación informática que xestiona a cobertura das substitucións, durante todo o mes de setembro. A solicitude terá efectos durante todo o curso académico. O que non efectúe opción enténdese que desexa prestar servizos en todas as provincias da Comunidade Autónoma.

   Décimo novena. Obtención de destino nunha especialidade para a cal non está habilitado

   Con posterioridade á resolución definitiva dos destinos provisionais, ao profesorado interino que, tras solicitar todas as prazas da súa especialidade, non lle corresponda praza, adxudicaráselle voluntariamente praza noutra especialidade, se existise vacante, unha vez colocados todos os colectivos sinalados na base segunda desta orde, agás nas especialidades de filoloxía e lingua estranxeira: inglés, filoloxía e lingua estranxeira: francés, pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe. Ao profesorado substituto unicamente se lle poderá adxudicar praza da súa especialidade.

   Vixésima. Publicación das listas de participantes e das vacantes

  2. Coa entrada en vigor desta orde, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos procederá a publicar as relacións de persoal agrupados por colectivos coas especialidades que teñen recoñecidas na páxina web da consellería. O persoal interesado terá un prazo de dez días naturais para formular as reclamacións que entendan oportunas.

  3. Antes do 14 de xullo de 2013, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos procederá a publicar as vacantes provisionais que se ofertan neste concurso, reflectindo o seu perfil, na páxina web da consellería. O persoal interesado terá un prazo de cinco días naturais para formular as reclamacións que entenda oportunas.

  4. Ademais das vacantes publicadas, adxudicaranse as resultas, se é o caso, que se produzan como consecuencia da adxudicación de destinos polas comisións de servizos por motivos de saúde, conciliación familiar e concelleiros. Consecuentemente, os centros e as xefaturas territoriais non solicitarán as prazas destas comisións de servizos. Si deben solicitarse as prazas do persoal que estea en servizos especiais, permiso sindical a tempo total e en comisión de servizos distintas das anteriormente citadas, como poden ser por exercer a dirección dun centro educativo, asesor nos centros de formación ou na consellería, en centros do estranxeiro, en centro de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, en prazas de convenio e outras.

   Vixésimo primeira. Resolución provisional

  5. Unha vez rematado o prazo de solicitudes do persoal opositor, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos procederá á adxudicación de destinos e fará pública a resolución provisoria do concurso na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

   A dita resolución farase pública o día 26 de xullo de 2013.

  6. As/os concursantes poderán presentar reclamacións á resolución provisoria, no prazo de tres días naturais desde a súa publicación, perante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. Ademais de pola vía ordinaria, a reclamación deberá remitirse por fax ao número 881 99 92 41 ou por correo electrónico ao enderezo www.persoal.primaria@edu.xunta.es

   Vixésimo segunda. Renuncias á resolución provisional

   O persoal interino e substituto do corpo de mestres que estea nunha situación das cales se relacionan a continuación poderá renunciar á resolución provisional, sen que se admitan renuncias parciais.

   – Atender o coidado dunha/dun filla/fillo menor de seis anos, tanto cando o sexa por natureza como por adopción ou acollemento permanente ou preadoptivo.

   – Para atender o coidado dun familiar que teña ao seu cargo, ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, que, por razóns de idade, accidente ou enfermidade, non poida valerse por si mesmo e non desempeñe actividade retribuída.

   – Por enfermidade grave.

   – Por ter concedida unha bolsa de estudos.

   – Por ampliación de estudos. Enténdese que hai ampliación de estudos cando se realiza o doutoramento ou estudos para obter un título superior ou unha diplomatura distinta da que se posúe, un máster así como a formación no estranxeiro nas linguas ou nas ensinanzas de réxime especial.

   – Por ser vítima de violencia de xénero.

   – Por calquera das circunstancias que permiten aos funcionarios públicos a concesión dos servizos especiais.

   – Por ter un contrato de traballo de carácter temporal ou prestar servizos, tamén con carácter temporal, noutro posto do sector público.

   Esta renuncia deberá realizarse no prazo de reclamacións á resolución provisional e deberá facerse mesmo se non se obtivo destino na citada resolución, pois iso non implica que non se poida obter na resolución definitiva. De non presentarse renuncia e serlle adxudicada praza definitiva, o persoal interesado non poderá acollerse a non prestar servizos mantendo o número de orde na lista correspondente, agás que esta petición se formule por unha situación sobrevida ao prazo indicado anteriormente e esa circunstancia se acredite de forma fidedigna. Ademais de pola vía ordinaria, a renuncia deberá remitirse por fax ao número 881 99 92 41.

   Sen prexuízo do anterior, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos poderá dar de baixa a algunha persoa na relación de adxudicatarios de praza, se deixase de reunir os requisitos para manterse nela, de oficio ou por instancia da parte interesada, logo de audiencia da interesada ou interesado.

   Vixésimo terceira. Resolución definitiva

   Resoltas as reclamacións presentadas, procederase a efectuar a resolución definitiva, que se publicará nos mesmos lugares que a resolución provisional e no Diario Oficial de Galicia. A dita resolución farase pública na páxina web da consellería o día 31 de xullo de 2013.

   Vixésima cuarta. Efectividade da toma de posesión

   O profesorado tomará posesión no centro educativo. Os efectos da toma de posesión dos destinos adxudicados será a do 1 de setembro de 2013. Para o persoal interino con nomeamento en vigor os efectos económicos da toma de posesión serán do 12 de setembro de 2013.

   Vixésima quinta. Inclusión nas listas para interinidades e/ou substitucións

   O persoal participante no procedemento selectivo convocado pola Orde do 23 de marzo de 2013 que non estea incluído nas listas das/dos aspirantes que superaron este, nin na letra j) da base segunda da presente resolución, será incluído nas relacións de aspirantes para desempeñar prazas de interinidades ou substitucións, na especialidade pola cal se presentou, sempre que supere a primeira proba ou estea en posesión da titulación que se relaciona para cada especialidade no anexo II.

   Santiago de Compostela, 5 de xuño de 2013

   Jesús Vázquez AbadConselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

   ANEXO I

   Código zona Zona Concello Código localidade Localidade Código centro Centro
   150010 Abegondo Abegondo 150010100 Abegondo 15000016 CEIP Plurilingüe San Marcos
   150010 Abegondo Abegondo 150011800 Viós 15027125 IES de Viós
   150022 Ames Ames 150020100 Agrón 15020647 EEI de San Lourenzo
   150022 Ames Ames 150020300 Ames 15026637 CEIP de Barouta
   150022 Ames Ames 150220726 Biduído 15025220 CEP de Ventín
   150022 Ames Ames 150220726 Biduído 15032649 EEI de Milladoiro
   150022 Ames Ames 150220726 Biduído 15032807 IES de Milladoiro
   150022 Ames Ames 150020400 Bugallido 15019724 EEI de Guimaráns
   150022 Ames Ames 150020503 Covas 15020659 EEI de Covas
   150022 Ames Ames 150020700 Ortoño 15000107 CEIP A Maía
   150022 Ames Ames 150020700 Ortoño 15032625 CEIP Agro do Muíño
   150022 Ames Ames 150020700 Ortoño 15019542 EEI da Igrexa
   150022 Ames Ames 150020700 Ortoño 15027721 IES Plurilingüe de Ames
   150034 Ares Ares 150040101 Ares 15000338 CPI Conde de Fenosa
   150046 Arteixo Arteixo 150050100 Armentón 15020672 EEI de Rorís
   150046 Arteixo Arteixo 150050200 Arteixo 15032716 CEIP de Arteixo
   150046 Arteixo Arteixo 150050200 Arteixo 15000363 CEIP Ponte dos Brozos
   150046 Arteixo Arteixo 150050200 Arteixo 15032145 IES de Pastoriza
   150046 Arteixo Arteixo 150050200 Arteixo 15023302 IES Manuel Murguía
   150046 Arteixo Arteixo 150050600 Larín 15020714 EEI de Larín de Arriba
   150046 Arteixo Arteixo 150051109 Meicende 15000569 CEIP San Xosé Obreiro
   150046 Arteixo Arteixo 150051000 Oseiro 15023041 CEIP de Galán
   150046 Arteixo Arteixo 150051000 Oseiro 15032376 EEI de Vilarrodís-Oseiro
   150046 Arteixo Arteixo 150051100 Pastoriza 15020933 EEI de Barrionovo
   150046 Arteixo Arteixo 150051200 Sorrizo 15020775 EEI da Lagoa
   150058 Arzúa Arzúa 150060201 Arzúa 15000612 CEIP de Arzúa
   150058 Arzúa Arzúa 150060201 Arzúa 15027733 IES de Arzúa
   150060 Baña, A Baña (A) 150070903 Lañas 15000843 EEI de Lañas
   150060 Baña, A Baña (A) 150070111 San Vicente 15019301 CPI de San Vicente
   150071 Bergondo Bergondo 150080200 Bergondo 15001070 CPI de Cruz do Sar
   150071 Bergondo Bergondo 150080200 Bergondo 15032561 CRA de Bergondo
   150083 Betanzos Aranga 150030610 Vilarraso 15021779 CEIP da Castellana
   150083 Betanzos Betanzos 150090001 Betanzos 15001124 CEIP Francisco Vales Villamarín
   150083 Betanzos Betanzos 150090001 Betanzos 15001148 IES As Mariñas
   150083 Betanzos Betanzos 150090001 Betanzos 15001136 IES Francisco Aguiar
   150083 Betanzos Cesuras 150260300 Bragade 15021780 CEIP Plurilingüe Bragade
   150083 Betanzos Coirós 150270200 Coirós 15022152 EEI de Coirós de Arriba
   150083 Betanzos Coirós 150270600 Oís 15024215 EEI de Fontelo
   150083 Betanzos Oza dos Ríos 150630506 Oza 15012420 CEIP de Oza dos Ríos
   150083 Betanzos Paderne 150640100 Adragonte 15024045 EEI de Areas
   150083 Betanzos Paderne 150640508 Souto 15024744 EEI de Souto
   150083 Betanzos Paderne 150640902 Viñas 15021603 EEI de Viñas
   150083 Betanzos Vilarmaior 150191210 Torres 15018801 CEIP de Torres
   150095 Boimorto Boimorto 150100505 Gándara 15001239 CPI Armando Cotarelo Valledor
   150095 Boimorto Sobrado 150800800 Porta 15016784 CEIP Virxe do Portal
   150101 Boiro Boiro 150110101 Abanqueiro 15001367 CEIP Plurilingüe de Abanqueiro
   150101 Boiro Boiro 150110101 Abanqueiro 15001380 EEI de Saltiño
   150101 Boiro Boiro 150110203 Bealo 15001410 EEI de Bealo
   150101 Boiro Boiro 150110303 Boiro 15022085 CEIP de Pazos-Comoxo
   150101 Boiro Boiro 150110303 Boiro 15001471 CEIP Praia Xardín
   150101 Boiro Boiro 150110303 Boiro 15021500 CEIP Santa Baia
   150101 Boiro Boiro 150110303 Boiro 15027851 IES A Cachada
   150101 Boiro Boiro 150110303 Boiro 15026698 IES Espiñeira
   150101 Boiro Boiro 150110303 Boiro 15023338 IES Praia Barraña
   150101 Boiro Boiro 150110407 Cabo de Cruz 15023341 CEIP Santa María do Castro
   150101 Boiro Boiro 150110500 Cespón 15027149 CEIP de Cespón
   150101 Boiro Boiro 150110700 Lampón 15001616 CEIP de Escarabote
   150113 Boqueixón Boqueixón 150120100 Boqueixón 15001665 CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto
   150113 Boqueixón Boqueixón 150120800 Lestedo 15032571 CRA de Boqueixón-Vedra
   150125 Brión Brión 150130103 Ánxeles, Os 15001744 EEI dos Ánxeles
   150125 Brión Brión 150130300 Bastavales 15001811 EEI de Sabaxáns
   150125 Brión Brión 150130500 Brión 15001847 CEIP de Pedrouzos
   150125 Brión Brión 150130700 Luaña 15019554 EEI da Igrexa
   150125 Brión Brión 150130900 Viceso 15026352 IES Brión
   150137 Cabana de Bergantiños Cabana de Bergantiños 150140100 Anos 15032212 CRA Os Remuíños
   150137 Cabana de Bergantiños Cabana de Bergantiños 150140307 Revoltas, As 15001926 CPI As Revoltas
   150149 Camariñas Camariñas 150160100 Camariñas 15002050 CEIP O Areal
   150149 Camariñas Camariñas 150160202 Camelle 15002062 CEIP de Camelle
   150149 Camariñas Camariñas 150160405 Ponte do Porto 15002086 CEIP de Ponte do Porto
   150149 Camariñas Camariñas 150160405 Ponte do Porto 15027861 IES Pedra da Aguia
   150149 Camariñas Camariñas 150160307 Xaviña 15002074 EEI de Xaviña
   150150 Cambre Cambre 150170302 Brexo 15025554 CEIP Emilio González López
   150150 Cambre Cambre 150170501 Cambre 15002165 CEIP Wenceslao Fernández Flórez
   150150 Cambre Cambre 150170501 Cambre 15027873 IES Afonso X O Sabio
   150150 Cambre Cambre 150170600 Cecebre 15023582 EEI de Apeadeiro
   150150 Cambre Cambre 150170900 Pravio 15019608 EEI de San Bartolomeu
   150150 Cambre Cambre 150171000 Sigrás 15023065 CEIP Gonzalo Torrente Ballester
   150150 Cambre Cambre 150171000 Sigrás 15026704 IES David Buján
   150150 Cambre Cambre 150171103 Temple, O 15032426 CEIP Graxal
   150150 Cambre Cambre 150171103 Temple, O 15023053 CEIP Portofaro
   150150 Cambre Cambre 150171200 Vigo 15024586 EEI da Fonte Moura
   150162 Carballo Carballo 150190200 Ardaña 15024598 EEI de Gontade
   150162 Carballo Carballo 150190703 Carballo 15021524 CEIP A Cristina
   150162 Carballo Carballo 150190703 Carballo 15021354 CEIP Bergantiños
   150162 Carballo Carballo 150190703 Carballo 15002578 CEIP Fogar
   150162 Carballo Carballo 150190703 Carballo 15027393 CEIP Xesús San Luís Romero
   150162 Carballo Carballo 150190703 Carballo 15032251 CRA Ponte da Pedra
   150162 Carballo Carballo 150190703 Carballo 15002581 IES Alfredo Brañas
   150162 Carballo Carballo 150190703 Carballo 15027307 IES Isidro Parga Pondal
   150162 Carballo Carballo 150190703 Carballo 15002591 IES Monte Neme
   150162 Carballo Carballo 150191200 Oza 15002645 EEI de Encrucilladas
   150162 Carballo Carballo 150191300 Razo 15024896 CEIP de Nétoma-Razo
   150162 Carballo Carballo 150191700 Sofán 15023077 CEIP de Gándara-Sofán
   150162 Carballo Carballo 150191804 Vilela 15024604 EEI de Vilela
   150174 Cariño Cariño 150610201 Cariño 15011661 CEIP Manuel Fraga Iribarne
   150174 Cariño Cariño 150610201 Cariño 15021755 IES Cabo Ortegal
   150186 Carnota Carnota 150200201 Carnota 15002761 CEIP de Carnota
   150186 Carnota Carnota 150200201 Carnota 15022115 EEI do Viso
   150186 Carnota Carnota 150200201 Carnota 15027885 IES Lamas de Castelo
   150186 Carnota Carnota 150200403 Lira 15022723 EEI de Portocubelo
   150186 Carnota Carnota 150200120 Pindo, O 15002852 CEIP do Pindo
   150198 Carral Carral 150210710 Beira 15003029 EEI de Herves
   150198 Carral Carral 150210206 Carral 15003005 CPI Vicente Otero Valcárcel
   150198 Carral Carral 150210613 Tabeaio 15003017 CEIP de Tabeaio
   150204 Cedeira Cedeira 150220104 Cedeira 15003054 CEIP Nicolás del Río
   150204 Cedeira Cedeira 150220104 Cedeira 15026376 IES Punta Candieira
   150204 Cedeira Cerdido 150250107 Barqueira, A 15003534 CEIP da Barqueira
   150216 Cee Cee 150230200 Brens 15022127 CEIP da Igrexa
   150216 Cee Cee 150230300 Cee 15003212 IES Agra de Raíces
   150216 Cee Cee 150230300 Cee 15003224 IES Fernando Blanco
   150216 Cee Cee 150230302 Escabanas, As 15003248 CEIP Eugenio López
   150216 Cee Cee 150230500 Pereiriña, A 15022139 EEI da Pereiriña
   150216 Cee Corcubión 150280101 Corcubión 15003789 CEIP Praia de Quenxe
   150216 Cee Dumbría 150340307 Dumbría 15021810 CEIP Santa Eulalia de Dumbría
   150216 Cee Dumbría 150340500 Olveira 15022760 EEI de Regoelle
   150228 Cerceda Cerceda 150240100 Cerceda 15003376 CPI Plurilingüe O Cruce
   150228 Cerceda Cerceda 150240500 Queixas 15021032 CEIP de Calvario
   150228 Cerceda Cerceda 150240625 Rodís 15020970 CEIP Celso Emilio Ferreiro
   150230 Coristanco Coristanco 150290100 Agualada 15003807 CEIP de Bormoio-Agualada
   150230 Coristanco Coristanco 150290400 Coristanco 15002670 CEIP Canosa-Rus
   150230 Coristanco Coristanco 150290400 Coristanco 15026480 CRA Novo Mencer
   150230 Coristanco Coristanco 150291309 San Roque 15003881 CPI Alcalde Xosé Pichel
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15005385 CEE María Mariño
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15005336 CEE Nosa Señora do Rosario
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15019323 CEIP Alborada
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15004976 CEIP Curros Enríquez
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15005038 CEIP de Prácticas
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15021721 CEIP de Zalaeta
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15021627 CEIP Emilia Pardo Bazán
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15004988 CEIP Eusebio da Guarda
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15999901 CEIP Integración Etnia Xitana
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15023375 CEIP José Cornide Saavedra
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15027241 CEIP Juan Fernández Latorre
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15020568 CEIP Labaca
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15019311 CEIP María Barbeito e Cervino
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15005518 CEIP María Pita
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15004991 CEIP Montel Touzet
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15004745 CEIP Plurilingüe Anxo da Garda
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15004964 CEIP Plurilingüe Concepción Arenal
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15005701 CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15005521 CEIP Ramón de la Sagra
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15005014 CEIP Raquel Camacho
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15005361 CEIP Rosalía de Castro
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15025037 CEIP Sagrada Familia
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15021548 CEIP Sal Lence
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15021792 CEIP Salgado Torres
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15025025 CEIP San Francisco Javier
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15005026 CEIP Sanjurjo de Carricarte
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15021536 CEIP Víctor López Seoane
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15024902 CEIP Wenceslao Fernández Flórez
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15025621 EPAPU Eduardo Pondal
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15027770 IES A Sardiñeira
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15005233 IES Agra do Orzán
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15005397 IES Fernando Wirtz Suárez
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15005245 IES Monelos
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15025611 IES Monte das Moas
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15026716 IES Plurilingüe Adormideras
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15005579 IES Plurilingüe Elviña
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15005221 IES Plurilingüe Eusebio da Guarda
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15026421 IES Plurilingüe Rafael Dieste
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15005257 IES Ramón Menéndez Pidal
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15005002 IES Ramón Otero Pedrayo
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15005211 IES Salvador de Madariaga
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300001 Coruña, A 15005269 IES Urbano Lugrís
   150241 Coruña, A Coruña (A) 150300200 Elviña 15023363 CEIP Manuel Murguía
   150253 Culleredo Culleredo 150310100 Almeiras 15027253 CEIP Isaac Díaz Pardo
   150253 Culleredo Culleredo 150310100 Almeiras 15032480 CRA de Culleredo
   150253 Culleredo Culleredo 150310200 Burgo, O 15027903 IES Eduardo Blanco Amor
   150253 Culleredo Culleredo 150310501 Culleredo 15005828 CEIP Plurilingüe de Tarrío
   150253 Culleredo Culleredo 150310501 Culleredo 15027708 CEIP Ría do Burgo
   150253 Culleredo Culleredo 150310800 Rutis 15021809 CEIP Sofía Casanova
   150265 Curtis Curtis 150320100 Curtis 15005877 CEIP de Teixeiro
   150265 Curtis Curtis 150320100 Curtis 15032650 EPAPU de Teixeiro
   150265 Curtis Curtis 150320100 Curtis 15022620 IES de Curtis
   150265 Curtis Curtis 150320400 Lurdes 15005932 CEIP de Curtis
   150265 Curtis Vilasantar 150900500 Présaras 15020921 CEIP de Présaras
   150277 Dodro Dodro 150330100 Dodro 15032492 CRA de Dodro
   150277 Dodro Dodro 150330311 Laíño 15023399 CPI Eusebio Lorenzo Baleirón
   150289 Fene Fene 150350100 Barallobre 15020982 CEIP O Ramo
   150289 Fene Fene 150350200 Barallobre 15032081 IES de Fene
   150289 Fene Fene 150350300 Limodre 15006250 EEI de Limodre
   150289 Fene Fene 150350500 Maniños 15025633 CEIP Os Casais
   150289 Fene Fene 150350209 Perlío 15022981 CEIP de Centieiras
   150289 Fene Fene 150350209 Perlío 15023405 CPI A Xunqueira
   150289 Fene Fene 150350700 Sillobre 15006365 CEIP de Sillobre
   150290 Ferrol Ferrol 150360406 Doniños 15024941 CEIP A Laxe
   150290 Ferrol Ferrol 150360001 Ferrol 15021858 CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte
   150290 Ferrol Ferrol 150360001 Ferrol 15006663 CEIP Cruceiro de Canido
   150290 Ferrol Ferrol 150360001 Ferrol 15024938 CEIP de Esteiro
   150290 Ferrol Ferrol 150360001 Ferrol 15026960 CEIP de Ponzos
   150290 Ferrol Ferrol 150360001 Ferrol 15999902 CEIP Integración Etnia Xitana
   150290 Ferrol Ferrol 150360001 Ferrol 15006845 CEIP Isaac Peral
   150290 Ferrol Ferrol 150360001 Ferrol 15021834 CEIP Manuel Masdías
   150290 Ferrol Ferrol 150360001 Ferrol 15021846 CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira
   150290 Ferrol Ferrol 150360001 Ferrol 15006699 CEIP Recimil
   150290 Ferrol Ferrol 150360001 Ferrol 15025751 EPAPU Sta. María de Caranza
   150290 Ferrol Ferrol 150360001 Ferrol 15021470 IES Canido
   150290 Ferrol Ferrol 150360001 Ferrol 15006742 IES Concepción Arenal
   150290 Ferrol Ferrol 150360001 Ferrol 15006687 IES de Catabois
   150290 Ferrol Ferrol 150360001 Ferrol 15025566 IES Ferrol Vello
   150290 Ferrol Ferrol 150360001 Ferrol 15025645 IES Ricardo Carballo Calero
   150290 Ferrol Ferrol 150360001 Ferrol 15006791 IES Saturnino Montojo
   150290 Ferrol Ferrol 150360001 Ferrol 15006730 IES Sofía Casanova
   150290 Ferrol Ferrol 150360700 Leixa 15006729 CEE Terra de Ferrol
   150290 Ferrol Ferrol 150361101 Serantes 15024227 CEIP de Pazos
   150307 Fisterra Fisterra 150370302 Fisterra 15007242 CEIP Mar de Fóra
   150307 Fisterra Fisterra 150370302 Fisterra 15027915 IES Fin do Camiño
   150307 Fisterra Fisterra 150370406 Sardiñeiro 15007266 CEIP Areouta
   150319 Frades Frades 150380800 Ledoira 15007400 CPI de Ponte Carreira
   150320 Laracha, A Laracha (A) 150410203 Caión 15007655 CEIP de Caión
   150320 Laracha, A Laracha (A) 150410810 Lestón 15025256 CEIP Alfredo Brañas
   150320 Laracha, A Laracha (A) 150410900 Montemaior 15019621 EEI de Comiáns
   150320 Laracha, A Laracha (A) 150411000 Soandres 15007849 CEIP de Revoltiña
   150320 Laracha, A Laracha (A) 150411200 Torás 15007886 CEIP Ramón Otero Pedrayo
   150320 Laracha, A Laracha (A) 150411217 Torás 15027654 IES Agra de Leborís
   150332 Laxe Laxe 150400101 Laxe 15007621 CPI Cabo da Area
   150332 Laxe Laxe 150400303 Torrexallóns 15020842 CEIP de Torrexallóns
   150332 Laxe Laxe 150400600 Traba 15021160 EEI de Traba
   150344 Lousame Lousame 150420400 Lousame 15008039 CPI Cernadas de Castro
   150344 Lousame Lousame 150420500 Tállara 15022796 EEI de Tállara
   150356 Malpica de Bergantiños Malpica de Bergantiños 150430201 Buño 15021861 CEIP Joaquín Rodríguez Otero
   150356 Malpica de Bergantiños Malpica de Bergantiños 150430602 Malpica de Bergantiños 15026765 CEIP Milladoiro
   150356 Malpica de Bergantiños Malpica de Bergantiños 150430800 Vilanova 15008301 IES Urbano Lugrís
   150368 Mazaricos Mazaricos 150450200 Antes 15008490 CEIP Víctor Sáenz
   150368 Mazaricos Mazaricos 150450902 Chacín 15008659 CEIP de Pino de Val
   150368 Mazaricos Mazaricos 150451200 Mazaricos 15008714 CPI da Picota
   150370 Melide Melide 150461902 Melide 15008805 CEIP de Melide nº 1
   150370 Melide Melide 150461902 Melide 15023910 CEIP Martagona
   150370 Melide Melide 150461902 Melide 15027526 CEIP Mestre Pastor Barral
   150370 Melide Melide 150461902 Melide 15008817 IES de Melide
   150370 Melide Santiso 150790100 Arcediago 15016450 CEIP de Arcediago
   150370 Melide Santiso 150791715 Visantoña 15016590 CEIP de Visantoña
   150370 Melide Toques 150830200 Capela 15017314 CEIP de Toques
   150381 Mesía Mesía 150471100 Olas 15008982 EEI de Olas
   150381 Mesía Mesía 150471200 Visantoña 15009007 EEI Visantoña
   150381 Mesía Mesía 150470810 Xanceda 15020854 CPI de Xanceda
   150393 Miño Miño 150480103 Bemantes 15023223 CEIP de Bemantes
   150393 Miño Miño 150480402 Castro-Baxoi 15009071 CPI Castro Baxoi
   150393 Miño Miño 150480807 Vilanova 15025323 EEI de Vilanova
   150400 Monfero Monfero 150500336 San Fiz de Monfero 15009241 CPI Virxe da Cela
   150411 Mugardos Mugardos 150510101 Franza 15009391 CEIP Santiago Apóstolo
   150411 Mugardos Mugardos 150510101 Franza 15019438 EEI do Seixo
   150411 Mugardos Mugardos 150510302 Mugardos 15009445 CEIP Unión Mugardesa
   150411 Mugardos Mugardos 150510302 Mugardos 15025657 IES de Mugardos
   150423 Muros Muros 150530202 Esteiro 15009810 CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío
   150423 Muros Muros 150530301 Louro 15024951 CEIP Plurilingüe de Louro
   150423 Muros Muros 150530400 Muros 15023727 EEI de Muros
   150423 Muros Muros 150530512 Serres 15009998 CEIP Ramón de Artaza y Malvárez
   150423 Muros Muros 150530509 Serres 15027940 IES As Insuas
   150423 Muros Muros 150530512 Serres 15026388 IES Plurilingüe Fontexería
   150423 Muros Muros 150530700 Tal 15021214 EEI de Tal de Abaixo
   150435 Muxía Muxía 150520404 Coucieiro 15009597 CEIP de Vilarmide
   150435 Muxía Muxía 150520700 Moraime 15024239 CEIP dos Muíños
   150435 Muxía Muxía 150520901 Muxía 15009676 CEIP Virxe da Barca
   150435 Muxía Muxía 150520901 Muxía 15027927 IES Ramón Caamaño
   150447 Narón Narón 150540900 Narón 15025268 IES As Telleiras
   150447 Narón Narón 150541000 Pedroso 15019499 CEIP de Piñeiros
   150447 Narón Narón 150540807 San Xiao 15026111 CRA de Narón
   150447 Narón Narón 150540603 Santa Icía 15023740 CEIP A Solaina
   150447 Narón Narón 150540500 Xuvia 15022310 CEIP A Gándara
   150447 Narón Narón 150540500 Xuvia 15010162 CEIP Ponte de Xuvia
   150447 Narón Narón 150540500 Xuvia 15023508 CEIP Virxe do Mar
   150447 Narón Narón 150540500 Xuvia 15010058 CPI do Feal
   150447 Narón Narón 150540500 Xuvia 15026455 IES Terra de Trasancos
   150459 Neda Neda 150550300 Neda 15022577 CEIP de Maciñeira
   150459 Neda Neda 150550201 Neda 15010307 CEIP San Isidro
   150459 Neda Neda 150550300 Neda 15027216 IES Fernando Esquío
   150460 Negreira Negreira 150560200 Aro 15022826 EEI de Aro
   150460 Negreira Negreira 150561501 Negreira 15010575 CEIP O Coto
   150460 Negreira Negreira 150561501 Negreira 15026391 IES Xulián Magariños
   150472 Noia Noia 150570205 Barro 15010681 CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso
   150472 Noia Noia 150570000 Noia 15010848 CEIP Felipe de Castro
   150472 Noia Noia 150570000 Noia 15026731 IES Campo de San Alberto
   150472 Noia Noia 150570000 Noia 15010812 IES Virxe do Mar
   150484 Oleiros Oleiros 150580400 Liáns 15025670 CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal
   150484 Oleiros Oleiros 150580600 Nós 15021688 EEI de Vilar
   150484 Oleiros Oleiros 150580700 Oleiros 15011026 CEIP de Rabadeira
   150484 Oleiros Oleiros 150580700 Oleiros 15027228 IES María Casares
   150484 Oleiros Oleiros 150580700 Oleiros 15027952 IES Miraflores
   150484 Oleiros Oleiros 150580801 Perillo 15025050 CEIP Ramón María del Valle-Inclán
   150484 Oleiros Oleiros 150580801 Perillo 15026121 IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas
   150484 Oleiros Oleiros 150580900 Serantes 15023089 CEIP Luís Seoane
   150496 Ordes Ordes 150590100 Ardemil 15011105 CEIP de Mesón do Vento
   150496 Ordes Ordes 150590300 Beán 15011154 CEIP de Igrexa-Beán
   150496 Ordes Ordes 150590400 Buscás 15603173 EEI de Uzas
   150496 Ordes Ordes 150590914 Ordes 15011336 CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao
   150496 Ordes Ordes 150590914 Ordes 15025487 CEIP Campomaior
   150496 Ordes Ordes 150590900 Ordes 15011300 CEIP Merelle
   150496 Ordes Ordes 150590914 Ordes 15027782 IES nº 1
   150496 Ordes Ordes 150590914 Ordes 15027939 IES Plurilingüe Maruxa Mallo
   150496 Ordes Ordes 150591000 Parada 15011361 CEIP de Castro
   150496 Ordes Ordes 150590808 Santa Cruz de Montaos 15011269 EEI Montaos
   150502 Oroso Oroso 150600705 Oroso 15011567 CEIP de Sigüeiro
   150502 Oroso Oroso 150600700 Oroso 15032509 CRA de Oroso
   150502 Oroso Oroso 150600705 Oroso 15027964 IES de Oroso
   150514 Ortigueira Mañón 150440412 Mogor 15008398 CEIP Francisco López Estrada
   150514 Ortigueira Ortigueira 150611400 Loiba 15011919 CEIP de Loiba
   150514 Ortigueira Ortigueira 150612101 Ortigueira 15011981 CEIP José María Lage
   150514 Ortigueira Ortigueira 150612101 Ortigueira 15020544 IES de Ortigueira
   150526 Outes Outes 150620100 Cando 15012122 EEI de Cando de Arriba
   150526 Outes Outes 150620623 Outes 15012262 CEIP Plurilingüe da Serra de Outes
   150526 Outes Outes 150620700 Roo 15012225 CEIP Emilio Navasqüés
   150526 Outes Outes 150620600 Serra de Outes, A 15027976 IES Poeta Añón
   150538 Padrón Padrón 150650100 Carcacía 15028002 CEIP de Pousada Carcacía
   150538 Padrón Padrón 150650206 Cruces 15022851 CEIP de Angueira de Suso
   150538 Padrón Padrón 150650206 Cruces 15022322 EEI da Escravitude
   150538 Padrón Padrón 150650400 Iria 15021056 EEI de Arretén
   150538 Padrón Padrón 150650400 Iria 15012626 EEI de Pontecesures
   150538 Padrón Padrón 150650400 Iria 15020362 EEI de Rúa
   150538 Padrón Padrón 150650505 Padrón 15012742 CEIP Flavia
   150538 Padrón Padrón 150650505 Padrón 15012717 CEIP Rosalía de Castro
   150538 Padrón Padrón 150650505 Padrón 15020374 EEI de Extramundi de Arriba
   150538 Padrón Padrón 150650505 Padrón 15012730 IES Camilo José Cela
   150538 Padrón Padrón 150650505 Padrón 15023090 IES Macías o Namorado
   150540 Pino, O Pino (O) 150660100 Arca 15019347 CPI Camiño de Santiago
   150540 Pino, O Pino (O) 150660700 Ferreiros 15020601 EEI de Boavista
   150540 Pino, O Pino (O) 150660807 Gonzar 15020611 EEI Gonzar
   150551 Pobra do Caramiñal, A Pobra do Caramiñal (A) 150670211 Lesón 15013072 EEI da Granxa
   150551 Pobra do Caramiñal, A Pobra do Caramiñal (A) 150670401 Pobra do Caramiñal, A 15013199 CEP Salustiano Rey Eiras
   150551 Pobra do Caramiñal, A Pobra do Caramiñal (A) 150670400 Pobra do Caramiñal, A 15026236 EEI da Angustia
   150551 Pobra do Caramiñal, A Pobra do Caramiñal (A) 150670401 Pobra do Caramiñal, A 15013163 EEI Fernández Varela
   150551 Pobra do Caramiñal, A Pobra do Caramiñal (A) 150670401 Pobra do Caramiñal, A 15025530 IES da Pobra do Caramiñal
   150551 Pobra do Caramiñal, A Pobra do Caramiñal (A) 150670300 Posmarcos 15023417 CEP Pilar Maestu Sierra
   150551 Pobra do Caramiñal, A Pobra do Caramiñal (A) 150670113 Xobre 15013059 EEI de Vilariño
   150563 Ponteceso Ponteceso 150680501 Corme-Porto 15013230 CEIP As Forcadas
   150563 Ponteceso Ponteceso 150680000 Ponteceso 15026406 IES de Ponteceso
   150563 Ponteceso Ponteceso 150681400 Tella 15013291 CEIP Eduardo Pondal
   150563 Ponteceso Ponteceso 150681408 Trabe 15027848 CRA Nosa Señora do Faro
   150575 Pontedeume Cabanas 150150404 San Martiño de Porto 15002025 CEIP Eladia Mariño
   150575 Pontedeume Pontedeume 150690100 Andrade 15024963 CEIP Plurilingüe de Andrade
   150575 Pontedeume Pontedeume 150690200 Boebre 15013357 CEIP Boebre
   150575 Pontedeume Pontedeume 150690500 Ombre 15013412 CEIP de Ombre
   150575 Pontedeume Pontedeume 150690701 Pontedeume 15013503 CEIP Couceiro Freijomil
   150575 Pontedeume Pontedeume 150690701 Pontedeume 15020556 IES Breamo
   150575 Pontedeume Pontedeume 150690701 Pontedeume 15025682 IES Fraga do Eume
   150587 Pontes de García Rodríguez, As Capela (A) 150180400 Capela, A 15020969 CEIP Mosteiro de Caaveiro
   150587 Pontes de García Rodríguez, As Pontes de García Rodríguez (As) 150700543 Pontes de García Rodríguez, As 15026194 CEIP Plurilingüe A Fraga
   150587 Pontes de García Rodríguez, As Pontes de García Rodríguez (As) 150700543 Pontes de García Rodríguez, As 15013643 CEIP Plurilingüe A Magdalena
   150587 Pontes de García Rodríguez, As Pontes de García Rodríguez (As) 150700543 Pontes de García Rodríguez, As 15013591 CEIP Santa María
   150587 Pontes de García Rodríguez, As Pontes de García Rodríguez (As) 150700543 Pontes de García Rodríguez, As 15023429 CPI Monte Caxado
   150587 Pontes de García Rodríguez, As Pontes de García Rodríguez (As) 150700543 Pontes de García Rodríguez, As 15021767 IES Castro da Uz
   150587 Pontes de García Rodríguez, As Pontes de García Rodríguez (As) 150700543 Pontes de García Rodríguez, As 15025694 IES Moncho Valcarce
   150587 Pontes de García Rodríguez, As Somozas (As) 150810216 Igrexa, A 15025074 CEIP da Igrexa
   150599 Porto do Son Porto do Son 150710100 Baroña 15013761 CEIP de Campanario
   150599 Porto do Son Porto do Son 150710201 Caamaño 15013783 EEI de Caamaño
   150599 Porto do Son Porto do Son 150710300 Goiáns 15025062 CEIP de Portosín
   150599 Porto do Son Porto do Son 150710600 Muro 15013898 CEIP de Seráns
   150599 Porto do Son Porto do Son 150710600 Muro 15024756 EEI de Carballosa
   150599 Porto do Son Porto do Son 150710700 Nebra 15013928 CEIP de Sobrado-Nebra
   150599 Porto do Son Porto do Son 150710812 Porto do Son 15013977 CEIP Santa Irene
   150599 Porto do Son Porto do Son 150710809 Porto do Son 15027691 IES de Porto do Son
   150599 Porto do Son Porto do Son 150710904 Queiruga 15013989 CEIP de Queiruga
   150599 Porto do Son Porto do Son 150710400 Xuño 15025542 CEIP Xuño
   150605 Rianxo Rianxo 150720200 Asados 15027401 CEIP Ana María Diéguez
   150605 Rianxo Rianxo 150720200 Asados 15027551 CRA de Rianxo
   150605 Rianxo Rianxo 150720507 Rianxo 15014180 CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao
   150605 Rianxo Rianxo 150720507 Rianxo 15026807 IES Félix Muriel
   150605 Rianxo Rianxo 150720600 Taragoña 15023430 CEP Xosé María Brea Segade
   150617 Ribeira Ribeira 150730101 Aguiño 15014261 CEIP de Aguiño
   150617 Ribeira Ribeira 150730200 Artes 15014271 CEIP Plurilingüe de Artes
   150617 Ribeira Ribeira 150730300 Carreira 15021731 CEIP Plurilingüe de Frións
   150617 Ribeira Ribeira 150730300 Carreira 15024771 CEP Plurilingüe de Carreira
   150617 Ribeira Ribeira 150730300 Carreira 15014295 EEI Capela-Carreira
   150617 Ribeira Ribeira 150730300 Carreira 15027711 IES Leliadoura
   150617 Ribeira Ribeira 150730700 Olveira 15025281 CEIP de Olveira
   150617 Ribeira Ribeira 150730800 Palmeira 15014465 CEIP de Palmeira
   150617 Ribeira Ribeira 150730900 Ribeira 15014571 EEI Deán Grande
   150617 Ribeira Ribeira 150730904 Santa Uxía de Ribeira 15014544 CEIP Plurilingüe O Grupo
   150617 Ribeira Ribeira 150730904 Santa Uxía de Ribeira 15014568 IES nº 1
   150629 Rois Rois 150740900 Rois 15014738 CPI Plurilingüe dos Dices
   150629 Rois Rois 150741008 Seira 15014751 EEI de Seira
   150629 Rois Rois 150741104 Sorribas 15014775 EEI de Sorribas
   150629 Rois Rois 150741200 Urdilde 15014799 CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde
   150630 Sada Sada 150750100 Carnoedo 15022565 EEI de Carnoedo
   150630 Sada Sada 150750400 Mosteirón 15032686 CEIP Plurilingüe O Mosteirón
   150630 Sada Sada 150750400 Mosteirón 15032662 IES O Mosteirón
   150630 Sada Sada 150750305 Quintán-Mondego 15014829 CEIP Pedro Barrié de la Maza
   150630 Sada Sada 150750604 Sada 15014881 CEIP Sada e os seus Contornos
   150630 Sada Sada 150750604 Sada 15026029 IES Isaac Díaz Pardo
   150642 San Sadurniño Moeche 150490420 Moeche 15009081 CEIP de San Ramón
   150642 San Sadurniño San Sadurniño 150760704 San Sadurniño 15014957 CPI de San Sadurniño
   150654 Santa Comba Santa Comba 150771412 Santa Comba 15015238 CEIP Barrié de la Maza
   150654 Santa Comba Santa Comba 150771412 Santa Comba 15026157 CRA de Santa Comba
   150654 Santa Comba Santa Comba 150771412 Santa Comba 15026030 IES Terra de Xallas
   150654 Santa Comba Santa Comba 150770411 Xallas de Castriz 15026777 CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150781004 Eixo, O 15024112 EEI do Gaioso
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150781100 Enfesta, A 15016085 CEIP Arquitecto Casas Novoa
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150781600 Laraño 15027745 CEE A Barcia
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150781600 Laraño 15016221 EEI do Rial
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150781800 Marrozos 15016267 EEI Bispo Teodomiro
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150782000 Sabugueira 15016292 CEIP Mestre Rodríguez Xixirei
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150780001 Santiago de Compostela 15027502 CEE Manuel López Navalón
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150780001 Santiago de Compostela 15032327 CEE O Pedroso
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150780001 Santiago de Compostela 15015652 CEIP Apóstolo Santiago
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150780001 Santiago de Compostela 15027332 CEIP das Fontiñas
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150780001 Santiago de Compostela 15015676 CEIP de Prácticas López Ferreiro
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150780001 Santiago de Compostela 15021883 CEIP de Vite I
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150780001 Santiago de Compostela 15999903 CEIP Integración Etnia Xitana
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150780001 Santiago de Compostela 15022589 CEIP Lamas de Abade
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150780001 Santiago de Compostela 15024975 CEIP Pío XII
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150780001 Santiago de Compostela 15016012 CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150780001 Santiago de Compostela 15019359 CEIP Plurilingüe Monte dos Postes
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150780001 Santiago de Compostela 15015688 CEIP Raíña Fabiola
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150780001 Santiago de Compostela 15015998 CEIP Ramón Cabanillas
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150780001 Santiago de Compostela 15026753 IES A Pontepedriña
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150780001 Santiago de Compostela 15025712 IES Antonio Fraguas Fraguas
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150780001 Santiago de Compostela 15015743 IES Arcebispo Xelmírez I
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150780001 Santiago de Compostela 15025301 IES Arcebispo Xelmírez II
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150780001 Santiago de Compostela 15027319 IES de Sar
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150780001 Santiago de Compostela 15015861 IES Eduardo Pondal
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150780001 Santiago de Compostela 15023466 IES Lamas de Abade
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150780001 Santiago de Compostela 15015755 IES Plurilingüe Rosalía de Castro
   150666 Santiago de Compostela Santiago de Compostela 150782800 Villestro 15022590 CEIP de Roxos
   150678 Teo Teo 150820102 Cacheiras 15025724 CEIP Os Tilos
   150678 Teo Teo 150820102 Cacheiras 15027411 IES de Cacheiras
   150678 Teo Teo 150820200 Calo 15017041 CEIP A Igrexa-Calo
   150678 Teo Teo 150820200 Calo 15026169 CRA de Teo
   150678 Teo Teo 150820402 Lucí 15017107 CEIP da Ramallosa
   150680 Tordoia Tordoia 150840400 Cabaleiros 15021317 CPI Pecalama
   150691 Touro Touro 150851700 Touro 15017880 CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz
   150708 Trazo Trazo 150860300 Campo 15020994 CPI de Viaño Pequeno
   150708 Trazo Trazo 150860500 Chaián 15018021 CEIP da Polveira
   150710 Val do Dubra Val do Dubra 150880202 Bembibre 15018203 CPI de Bembibre
   150710 Val do Dubra Val do Dubra 150880900 Portomouro 15018343 CEIP Xacinto Amigo Lera
   150721 Valdoviño Valdoviño 150870700 Valdoviño 15018148 CPI de Atios
   150721 Valdoviño Valdoviño 150870700 Valdoviño 15026509 CRA de Valdoviño
   150733 Vedra Vedra 150890400 Ribadulla 15018471 CEIP Ortigueira
   150733 Vedra Vedra 150891101 Vedra 15020911 CPI Plurilingüe de Vedra
   150745 Vimianzo Vimianzo 150920102 Baíñas 15026789 CEIP Baíñas
   150745 Vimianzo Vimianzo 150920602 Carantoña 15018938 EEI de Carantoña
   150745 Vimianzo Vimianzo 150920702 Carnes 15021299 EEI de Carnés
   150745 Vimianzo Vimianzo 150921000 Salto 15018987 CEIP de Castromil
   150745 Vimianzo Vimianzo 150921411 Vimianzo 15019372 CEIP San Vicenzo
   150745 Vimianzo Vimianzo 150921411 Vimianzo 15026418 IES Terra de Soneira
   150757 Zas Zas 150930200 Baio 15027368 IES Maximino Romero de Lema
   150757 Zas Zas 150930203 Baio Pequeno 15019086 CEIP Labarta Pose
   150757 Zas Zas 150931603 Zas 15019281 CPI de Zas
   270015 Alfoz Alfoz 270020402 Castro de Ouro, O 27013922 CEIP do Castro de Ouro
   270015 Alfoz Alfoz 279999991 San Pedro de Mor 27016649 IES Alfoz-Valadouro
   270015 Alfoz Valadouro (O) 270630401 Ferreira 27012826 CEIP Santa María do Valadouro
   270027 Ancares Os Becerreá 270060301 Becerreá 27000629 CEIP San Xoán
   270027 Ancares Os Becerreá 270060301 Becerreá 27016315 IES de Becerreá
   270027 Ancares Os Cervantes 270120507 Cereixedo 27015906 CEIP da Ponte de Doiras
   270027 Ancares, Os Cervantes 270120700 San Román de Cervantes 27002353 CPI de Cervantes
   270027 Ancares, Os Navia de Suarna 270341202 Navia de Suarna 27007788 CPI de Navia de Suarna
   270027 Ancares, Os Nogais (As) 270370501 Nogais, As 27008148 CEIP das Nogais
   270027 Ancares, Os Pedrafita do Cebreiro 270450901 Pedrafita do Cebreiro 27015967 CPI Uxío Novoneyra
   270039 Baralla Baralla 270360301 Baralla 27007958 CPI Luís Díaz Moreno
   270040 Burela Burela 270130101 Burela 27015751 CEIP Plurilingüe Vista Alegre
   270040 Burela Burela 270130101 Burela 27002584 CEIP Virxe do Carme
   270040 Burela Burela 270130101 Burela 27013958 IES Monte Castelo
   270040 Burela Burela 270130101 Burela 27013934 IES Perdouro
   270052 Castro de Rei Castro de Rei 270100601 Castro de Rei 27001609 CEIP Ramón Falcón
   270052 Castro de Rei Castro de Rei 270102205 Ribeiras de Lea 27001816 CEIP Veleiro-Docampo
   270052 Castro de Rei Castro de Rei 270102205 Ribeiras de Lea 27015891 IES da Terra Chá, José Trapero Pardo
   270064 Castroverde Baleira 270040506 Esperela, A 27000319 CEIP Concepción López Rey
   270064 Castroverde Castroverde 270113701 Castroverde 27002249 CPI de Castroverde
   270076 Cervo Cervo 270130000 Cervo 27015301 CEIP de Cervo
   270076 Cervo Cervo 270130400 Lieiro 27020859 CEIP de Cervo nº 1
   270076 Cervo Cervo 270130400 Lieiro 27016509 IES Marqués de Sargadelos
   270088 Chantada Carballedo 270091700 Lousada 27001440 CEIP Xosé Luís Taboada
   270088 Chantada Chantada 270161400 Chantada 27013697 CEIP Eloísa Rivadulla
   270088 Chantada Chantada 270161400 Chantada 27003126 CEIP Xoán de Requeixo
   270088 Chantada Chantada 270161400 Chantada 27003151 IES Lama das Quendas
   270088 Chantada Chantada 270161400 Chantada 27003175 IES Val do Asma
   270090 Cospeito Cospeito 270150800 Muimenta 27016388 CEIP de Muimenta
   270090 Cospeito Cospeito 270150400 Sistallo 27002997 CPI Virxe do Monte
   270106 Courel, O Folgoso do Courel 270170906 Seoane 27003655 CPI Poeta Uxío Novoneyra
   270106 Courel, O Quiroga 270501508 Quiroga 27013703 CEIP de Quiroga
   270106 Courel, O Quiroga 270501508 Quiroga 27015189 IES de Quiroga
   270106 Courel, O Ribas de Sil 270520510 San Clodio 27011032 CEIP de San Clodio
   270118 Fonsagrada, A Fonsagrada (A) 270180901 Fonsagrada, A 27003850 CEIP Santa María
   270118 Fonsagrada, A Fonsagrada (A) 270180901 Fonsagrada, A 27014811 IES Plurilingüe Fontem Albei
   270120 Foz Foz 270190403 Foz 27004428 CEIP de Foz nº 1
   270120 Foz Foz 270190403 Foz 27016391 CEIP O Cantel
   270120 Foz Foz 270190403 Foz 27020562 IES de Foz
   270120 Foz Foz 270190600 Nois 27004519 CEIP Fondo Nois
   270131 Friol Friol 270201101 Friol 27004635 CPI Dr. López Suárez
   270143 Guitiriz Guitiriz 270220500 Lagostelle 27005020 CEIP Plurilingüe Lagostelle
   270143 Guitiriz Guitiriz 270220500 Lagostelle 27016200 IES Poeta Díaz Castro
   270143 Guitiriz Guitiriz 270220900 Parga 27005056 CEIP Plurilingüe Santo Estevo de Parga
   270155 Guntín Guntín 270231002 Guntín de Pallares 27014008 CPI Tino Grandío
   270155 Guntín Guntín 270231301 Lousada 27005263 CEIP de Lousada
   270167 Láncara Láncara 270261402 Pobra de San Xiao, A 27005913 CPI Ramón Piñeiro
   270167 Láncara Páramo (O) 270112303 Páramo, O 27016492 CEIP do Páramo
   270180 Lugo Corgo (O) 270141302 Corgo, O 27014847 CEIP Plurilingüe do Corgo
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27014057 CEE Santa María
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27990002 CEE Santa María (vacantes de OCIO)
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27006383 CEIP A Ponte
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27006164 CEIP Albeiros
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27006371 CEIP Anexa
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27006395 CEIP Benigno Quiroga Ballesteros
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27006334 CEIP das Mercedes
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27013673 CEIP de Casas
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27016728 CEIP Illa Verde
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27014665 CEIP Luís Pimentel
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27016467 CEIP Menéndez Pelayo
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27014793 CEIP Paradai
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27006449 CEIP Rosalía de Castro
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27006401 CEIP Sagrado Corazón
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27006292 CEIP Virxe da Soidade
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27006528 CIFP As Mercedes
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27014033 EEI Fingoi nº 2
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27601509 EPAPU Albeiros
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27015761 IES Ánxel Fole
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27016704 IES Leiras Pulpeiro
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27006531 IES Lucus Augusti
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27015773 IES Muralla Romana
   270180 Lugo Lugo 270282701 Lugo 27006541 IES Nosa
   ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS