Decreto 138/2010, do 5 de agosto, polo que se establece o procedemento e as condicións técnico-administrativas para a obtención das autorizacións de proxectos de repotenciación de parques eólicos existentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

Sección:I. Disposicións Xerais
Emisor:CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
Rango de Lei:Decreto
 
INDEX
FREE EXCERPT

Na actualidade, a nosa sociedade atópase alagada por unha corrente de sustentabilidade que está afectando directamente a enerxía. As enerxías renovables están a ter unha importancia singular, polo que se buscan novas fontes e se desenvolven as xa existentes. De entre todas elas, na última década destaca a enerxía eólica como o símbolo das enerxías renovables e a principal forza motriz que está permitindo a transformación do modelo enerxético tradicional, polo que, actualmente o sector eólico podémolo cualificar dun sector maduro, ocupando Galicia unha posición de liderado, tanto a nivel estatal como internacional.

Porén, as necesidades do sector teñen variado nos últimos anos, e neste momento ábrese un novo horizonte. Ante o desenvolvemento de aeroxeradores máis potentes e eficientes, xorde a necesidade de substituír os máis antigos antes de chegar ao final da súa vida útil e incrementar a potencia total dun xeito apreciable, sen aumentar o impacto visual, o que se coñece como repotenciación. Este proceso queda regulado a través da disposición transitoria sétima do Real decreto 661/2007, que regula a actividade de produción de enerxía eléctrica en réxime especial.

Neste momento a Administración xeral do Estado está a traballar no deseño da norma que vai substituír o dito Real decreto 661/2007, no que se fixa un límite de instalación de potencia eólica de 20.155 megawatts (mW) que, segundo todos os cálculos, xa podería estar superado.

A nova normativa podería fixar o obxectivo de alcanzar no ano 2020 os 40.000 mW de potencia instalada, ao redor do dobre dos actuais, co fin de cumprir o obxectivo comunitario de que nese ano o 20% do «mix» eléctrico proceda de fontes renovables.

Tendo en conta este antecedente a Comunidade Autónoma galega, na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, refírese en varios dos seus artigos a esta figura, definíndoa no artigo 2, e establecendo no artigo 27.3º a necesidade dun procedemento específico para as autorizacións derivadas dun proceso de repotenciación que será desenvolvido regulamentariamente pola consellaría con competencias en materia de enerxía.

Por todos os motivos expostos, a Comunidade Autónoma de Galicia en uso das súas competencias exclusivas atribuídas no artigo 27.13º do Estatuto de autonomía de Galicia, en materia de instalacións de produción, distribución e transporte de enerxía, cando este transporte non saia do seu territorio e o seu aproveitamento non afecte outra comunidade autónoma, sen prexuízo das competencias exclusivas do Estado sobre as bases do réxime enerxético prevista no artigo 149.1º.25 da Constitución española, aposta pola posta en marcha dun proceso de repotenciación dos parques eólicos existentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

Este decreto estrutúrase en tres títulos, vinte e tres artigos, dúas disposicións adicionais e dúas disposicións derradeiras.

Na súa virtude, e segundo o disposto no artigo 4 da Lei de Galicia 11/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, por proposta do conselleiro de Economía e Industria, de acordo co ditame do Consello Consultivo de Galicia e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa xuntanza do día cinco de agosto de dous mil dez,

DISPOÑO:

Título I

Disposicións xerais

Artigo 1º Obxecto.
  1. Constitúe o obxecto deste decreto o establecemento dun procedemento administrativo para obter a autorización administrativa derivada dun proceso de repotenciación dos parques eólicos en explotación.

  2. Para estes efectos, terá a consideración de repotenciación aquela autorización administrativa de modificación dun parque eólico preexistente en explotación que, modificando ou mantendo a potencia instalada nel, supoña a substitución total o parcial dos aeroxeradores en funcionamento por outros de maior potencia unitaria e que dean lugar a unha redución do número de aeroxeradores do parque, co fin de optimizar as áreas territorialmente aptas para admitir parques eólicos e axeitar as tecnoloxías instaladas aos requirimentos técnicos do operador do sistema.

  3. De igual xeito, para estes efectos, terá a consideración dun parque eólico en explotación aquel que dispoña da correspondente acta de posta en servizo outorgada polo organismo administrativo competente.

Artigo 2º Ámbito de aplicación.

Poderán acollerse ao procedemento de repotenciación regulado no presente decreto os titulares de parques eólicos en explotación, instalados en Galicia, cuxa tramitación e autorización corresponda á Comunidade Autónoma de Galicia en virtude do réxime competencial establecido no artigo 27.13º do seu Estatuto de autonomía, sempre e cando cumpran as condicións recollidas na disposición transitoria sétima do Real decreto 661/2007, do 25 de maio, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica en réxime especial.

No suposto de tratarse de parques eólicos que non reúnan os requisitos exixidos no parágrafo anterior, sempre e cando a solicitude de repotenciación non supoña un incremento na potencia instalada tamén serán de aplicación os preceptos desta norma.

No suposto de que a solicitude de repotenciación supoña un incremento na potencia instalada e non reúna os requisitos exixidos no primeiro parágrafo, esta deberíase presentar de acordo co procedemento establecido nos artigos 27 e seguintes da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental.

Finalmente, tramitaranse polas disposicións deste decreto as repotenciacións que se inclúan dentro das resolucións de selección das ordes de convocatoria reguladas no artigo 28 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental.

Artigo 3º Redución do número de aeroxeradores.

Toda solicitude de repotenciación levará, en todo caso, a redución do número de aeroxeradores do parque eólico preexistente, polo que para autorizar calquera tipo de repotenciación amparada no presente decreto será requisito indispensable que o parque eólico repotenciado dispoña dun número menor de aeroxeradores que o parque eólico preexistente.

No suposto que a repotenciación se efectúe nun parque eólico situado en terreos afectados por Rede Natura, a redución de aeroxeradores deberá alcanzar unha porcentaxe de polo menos o 50% daqueles aeroxeradores instalados na dita zona de Rede Natura.

Artigo 4º Aeroxeradores substituídos.

Os aeroxeradores que sexan obxecto de substitución como consecuencia da repotenciación regulada neste decreto non poderán volver ser instalados no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 5º Localización da nova instalación.
  1. O parque eólico xa repotenciado e todos os seus novos elementos deberá instalarse na mesma localización onde se situaba o parque eólico preexistente.

  2. En todo caso, se por circunstancias técnicas de localización dos aeroxeradores ou de calquera outro elemento do parque eólico repotenciado, resultase preciso unha ampliación da localización primitiva, esta ampliación poderá realizarse, sempre e cando os terreos afectados pola ampliación se atopen incluídos dentro dunha área de desenvolvemento eólico (ADE) do Plan sectorial de Galicia ou, se é o caso, fóra da dita área, nunha franxa de 500 metros paralela e lindeira coa súa delimitación, tal e como sinala o Plan sectorial eólico de Galicia.

  3. No caso de que o parque eólico preexistente estivese instalado en terreos afectados por Rede Natura e a ampliación da localización primitiva se situase fóra dunha ADE nos termos sinalados no punto anterior, se esta ampliación tamén afectase terreos incluídos na denominada Rede Natura, será requisito indispensable para autorizar a repotenciación, que a superficie de afección a terreos incluídos en Rede Natura do novo parque eólico repotenciado sexa inferior á afección previa do parque eólico preexistente, polo menos nun 25% da superficie.

Título II

Réxime de autorizacións para a repotenciación

dun parque eólico

Capítulo I

Disposicións xerais

Artigo 6º Necesidade de autorización.
  1. A repotenciación dun parque eólico sometida ao presente decreto requirirá a aprobación das resolucións administrativas seguintes:

    ...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL