Decreto 298/2008, do 18 de decembro, polo que se regulan as competencias da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de mediación de seguros e reaseguros privados.

Sección:I. Disposicións Xerais
Emisor:CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA
Rango de Lei:Decreto
 
INDEX
FREE EXCERPT

A Lei orgánica 6/1999, do 6 de abril, de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia, establece que lle corresponde á Comunidade Autónoma galega a competencia de desenvolvemento lexislativo e execución en materia de ordenación do crédito, banca e seguros. Así mesmo, esta norma recolle que o exercicio da competencia que se transfire se realizará de acordo coa ordenación da actividade económica xeral e se axustará ao disposto polo Estado no exercicio das súas competencias, de conformidade co artigo 149.1.11ª da Constitución.

As bases estatais de ordenación en materia de mediación de seguros e reaseguros privados figuran contidas na actualidade na Lei 26/2006, do 17 de xullo, de mediación de seguros e reaseguros privados. Esta nova norma derroga a anterior Lei 9/1992, do 30 de abril, de mediación en seguros privados, disposición con base na cal se ditou o Decreto 118/2001, do 10 de maio, polo que se regulan as competencias da comunidade autónoma en materia de mediación en seguros privados, polo que se fai necesaria unha nova regulación autonómica na materia, naqueles aspectos introducidos ou modificados pola Lei 26/2006.

Entre os numerosos cambios desta Lei 26/2006 aos cales hai que dar cobertura, destaca a regulación de dúas novas figuras da mediación de seguros, como son a/o axente de seguros vinculada/o a varias entidades aseguradoras e a/o corredora/or de reaseguros. A aparición destas novas figuras da mediación, así como a incorporación de diversos datos inscritibles, aconsellan a creación dun novo rexistro administrativo de mediadores de seguros que substitúa o actual Rexistro de corredores de seguros, de sociedades de corredoría de seguros e dos seus altos cargos.

Outro aspecto importante que convén trasladar á nova regulación é o de facilitar a relación coa Administración por medios electrónicos, incorporando a posibilidade de remisión telemática da información que teñen que remitir periodicamente as/os mediadoras/es de seguros e reaseguros. Esta posibilidade recolle o impulso ao emprego de medios electrónicos xa establecido no artigo 45 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, habilitación que se completa co artigo 27.6º da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.

Por todo o que antecede, por proposta do conselleiro de Economía e Facenda no exercicio das facultades que lle outorga o artigo 34 da Lei 1/1983, do 23 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, de acordo co ditame do Consello Consultivo de Galicia e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día dezaoito de decembro de dous mil oito,

DISPOÑO:

Artigo 1º Obxecto.
  1. Este decreto ten por obxecto a regulación das...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL