DECRETO 81/2017, do 3 de agosto, polo que se crea a Axencia Galega da Industria Forestal e se aproban os seus estatutos.

Sección:I. Disposicións Xerais
Emisor:Consellería de Economía, Emprego e Industria
Rango de Lei:Decreto
 
INDEX
FREE EXCERPT

A disposición adicional sexta da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, autoriza a creación da Axencia Galega da Industria Forestal como axencia pública autonómica adscrita á consellería competente en materia de economía, que ten como fins xerais e obxectivos básicos actuar como un instrumento de xestión eficiente no exercicio de funcións relacionadas co impulso da actividade económica asociada ao sector forestal, coa mellora da competitividade e da innovación das empresas do sector e coa coordinación dos centros de investigación en materia forestal.

O modelo instrumental elixido, o de axencia, recollido no artigo 74 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, é o que mellor se adapta ás necesidades de autonomía, eficacia e racionalización da Axencia Galega da Industria Forestal, que nace cunha vocación integradora, e co obxectivo de mellorar a competitividade e a innovación das empresas do sector forestal, con especial incidencia na segunda e seguintes fases de transformación do recurso.

A importancia estratéxica do bosque na economía galega explica este esforzo investidor e de innovación, na idea de que tanto a actuación da industria forestal como a súa potenciación pola Axencia asegure a compatibilidade e a sustentabilidade dos diversos usos produtivos do monte. Trátase de lograr unha convivencia saudable e sustentable entre o aproveitamento e industrialización forestal e a conservación dos bosques orixinais, impulsando e promovendo a investigación en biotecnoloxía forestal.

O complicado escenario económico actual afianza a nosa misión de contribuír ao desenvolvemento sustentable do sector forestal e da industria que transforma os recursos forestais, coa mirada posta na xeración de emprego, o valor engadido e a utilización, defensa e promoción dos recursos naturais.

Desde a Axencia Galega da Industria Forestal preténdese revalorizar a competitividade e a innovación das empresas forestais, especialmente na segunda e seguintes fases de transformación do recurso, participando, como interlocutor cualificado, na elaboración dos instrumentos de planificación, e de ordenación e mellora da xestión e aproveitamento dos recursos forestais que regula a Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

A creación da Axencia Galega da Industria Forestal, autorizada, como se acaba de sinalar, na citada disposición adicional sexta da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, e a aprobación dos seus estatutos, constitúen o obxecto deste decreto, que consta dun único artigo, cinco disposicións adicionais, dúas disposicións transitorias, unha disposición derrogatoria e tres disposicións derradeiras.

A disposición adicional primeira refírese á constitución e entrada en funcionamento da Axencia Galega da Industria Forestal.

Na disposición adicional segunda trátase da integración e adscrición do persoal.

A disposición adicional terceira refírese á asunción das competencias e medios persoais e materiais dos centros de investigación e innovación forestal.

A disposición adicional cuarta alude á obriga de realizar o primeiro inventario de bens da Axencia Galega da Industria Forestal no prazo dun ano desde a súa posta en funcionamento.

A disposición adicional quinta refírese á aprobación da proposta do primeiro contrato plurianual de xestión.

A disposición transitoria primeira establece as condicións nas que discorrerá o período de transición, necesario en tanto a Axencia Galega da Industria Forestal non dispoña dos medios materiais e persoais necesarios para acadar a súa autonomía, co fin de exercer os fins que lle son encomendados.

A disposición transitoria segunda refírese ao réxime dos expedientes iniciados, e non resoltos, con anterioridade á posta en funcionamento da Axencia Galega da Industria Forestal.

A disposición derradeira primeira ten por finalidade recoller a modificación da estrutura orgánica da consellería con competencias en economía.

Por último, as disposicións derradeiras segunda e terceira tratan da habilitación para o desenvolvemento do decreto e da súa entrada en vigor.

Os estatutos están incluídos en corenta e catro artigos agrupados en oito capítulos.

O capítulo I reúne as disposicións xerais relativas á natureza, réxime xurídico, adscrición, obxecto e fins, así como as funcións da Axencia Galega da Industria Forestal.

O capítulo II ocúpase da organización da Axencia. A estrutura da Axencia Galega da Industria Forestal conta con dous órganos de goberno, un órgano encargado da xestión ordinaria, e dúas unidades orgánicas denominadas áreas.

O contrato plurianual de xestión, no que se recollen os obxectivos da Axencia, os medios para cumprilos e as consecuencias do grao de cumprimento, e o plan de acción anual constitúen o obxecto do capítulo III.

O capítulo IV regula o réxime de persoal da Axencia, ordenación de postos, selección e condiccións de acceso persoal directivo.

O capítulo V regula o réxime patrimonial e de contratación, que é o xeral de aplicación a todas as administracións públicas.

O réxime económico e financeiro da Axencia constitúe o obxecto do capítulo VI. Neste especifícanse os recursos económicos necesarios para que a Axencia desenvolva as súas funcións.

O capítulo VII regula, pola súa banda, as disposicións aplicables á actuación da Axencia, con especificación do réxime xurídico que rexerá o seu funcionamento.

O capítulo VIII establece os procedementos a seguir para a modificación dos estatutos da Axencia e para a extinción desta, con enumeración das causas que poden motivar esta última circunstancia.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Economía, Emprego e Industria, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día tres de agosto de dous mil dezasete,

DISPOÑO:

Artigo único Creación da Axencia Galega da Industria Forestal e aprobación dos seus estatutos

En virtude da autorización prevista na disposición adicional sexta da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, créase a Axencia Galega da Industria Forestal, para o cal se aproban os seus estatutos, cuxo texto se insire no presente decreto.

Disposición adicional primeira. Constitución da Axencia Galega da Industria Forestal

A constitución da Axencia Galega da Industria Forestal producirase coa celebración da sesión constitutiva do seu Consello Reitor, que terá lugar no prazo de dous meses desde a entrada en vigor deste decreto.

Disposición adicional segunda. Integración e adscrición do persoal

  1. No momento da súa constitución, traspásanse á Axencia Galega da Industria Forestal, os postos de traballo con nivel orgánico inferior a Xefatura de Servizo previstos na relación de postos de traballo ou instrumento equivalente que desenvolva tarefas inherentes ás competencias asumidas pola nova Axencia. A adscrición efectuarase aos órganos da estrutura orgánica da Axencia previstos nos seus estatutos, segundo se dispoña por resolución da Dirección. Estes postos de traballo continuarán subsistentes e serán retribuídos con cargo aos créditos orzamentarios da Axencia, adaptada á estrutura orgánica dos seus estatutos.

  2. O persoal empregado público da Xunta de Galicia que preste servizos na Axencia Galega da Industria Forestal por ocuparen postos de traballo aos que correspondan funcións asignadas a ela, estarán na situación de servizo activo no seu corpo ou escala ou categoría de procedencia, conservando a súa antigüidade e o grao que tivesen consolidado e cos mesmos dereitos e obrigas que tivesen no momento da súa incorporación.

  3. O persoal funcionario interino e o persoal laboral temporal que ocuparen postos de traballo aos que corresponden funcións asinadas á Axencia Galega da Industria Forestal, poderán seguir desempeñando co mesmo réxime e nas mesmas condicións que tiñan ata o momento do traspaso destes postos á Axencia, baixo o mesmo vínculo temporal, e con efectos da entrada en vigor da relación de postos de...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL