Decreto 308/2003, do 26 de xuño, polo que se aproba a relación de estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.

Sección:III. Outras Disposicións
Emisor:CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA
Rango de Lei:Decreto
 
INDEX
FREE EXCERPT

A Lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de Galicia, no seu artigo 4, atribúe ó Consello da Xunta, por proposta da consellería competente en materia de estradas, a aprobación por decreto da relación das estradas de titularidade autonómica.

Tendo en conta que as estradas que integran a rede de titularidade autonómica seguen conservando o nome e a numeración que tiñan con anterioridade á súa transferencia, e que desde entón se incorporaron á rede novas estradas, e que outras, pola contra, foron transferidas e/ou absorbidas polas tramas urbanas, considérase necesaria a súa substitución, mediante a adopción dunha nova nomenclatura que forneza unha completa información ós usuarios destas infraestructuras.

Con referencia ás estradas susceptibles de seren transferidas por non daren continuidade a itinerarios e/ou seren treitos antigos de estradas nas que se fixeron variantes de trazado, a Lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de Galicia, establece no seu artigo 5 que os cambios de titularidade de estradas incluídas nas redes dependentes da Comunidade Autónoma e das entidades locais terán que ser aprobados por decreto da Xunta de Galicia, por proposta da consellería competente en materia de estradas e logo de acordo entre as administracións afectadas.

É por isto que, para os efectos informativos, se inclúe no anexo que se xunta a este decreto unha relación de estradas nas que concorren as circunstancias aludidas.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinteseis de xuño de dous mil tres,

DISPOÑO:

Artigo único Aprobáse a relación de estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia, coa súa nova nomenclatura, que figura como anexo ó presente decreto.

O procedemento que se seguirá para o posible cambio de titularidade das estradas susceptibles de seren transferidas enumeradas no epígrafe II do anexo que se xunta, realizarase de acordo coa Lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de Galicia. O proceso culminará cun decreto que, logo do convenio entre a Xunta de Galicia e a corporación local, aprobe o cambio de titularidade da estrada e modifique, polo tanto, a relación de estradas de titularidade autonómica.

Disposición transitoria

No prazo dos dous anos seguintes á súa entrada en vigor, procederase á implantación da nova sinalización, de acordo coa nomenclatura que se aproba polo presente decreto.

Disposición derradeira

O presente decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinteseis de xuño de dous mil tres.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Alberto Núñez Feijoo

Conselleiro de Política Territorial,

Obras Públicas e Vivenda

ANEXO

 1. Rede de estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.

 2. Estradas autonómicas susceptibles de seren transferidas (xa incluídas na táboa I).

  Recóllense neste epígrafe as estradas que non dan continuidade a itinerarios e/ou son treitos antigos de estradas nas que se fixeron variantes de trazado.

 3. Estradas que transforman as súas claves.

  Neste epígrafe móstrase a listaxe das claves de estradas actuais que se transforman coa nova nomenclatura, especificándose a denominación que se lles dará a partir desde momento.

  Provincia da Coruña.

 4. Rede de estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.

  EstradaRedeDenominaciónClave anterior

  AG-55VACA Coruña-CarballoA-55

  AG-56VACA Rocha (N-550)-Brión (AC-543)

  AG-59VACSantiago de Compostela (N-525)-Pontevea (AC-841)

  AG-64VACFerrol-Vilalba

  VRG-1.1VACPadrón (N-550)-Ribeira (AC-550)VRG-1.1

  VRG-1.2VACVilar do Colo (A-9)-Mugardos

  AC-100SO Barqueiro (AC-862)-Porto de BaresAC-100

  AC-101PCAs Pontes de García Rodríguez (AC-118)-Ortigueira (AC-862)AC-101

  AC-102PCAs Felgosas (AC-862)-Esteiro (AC-566)AC-102+AC-104

  AC-110PCAs Felgosas (AC-862)-Espiñaredo (AC-861)AC-103+AC-110

  AC-111SSan Sadurniño (AC-862)-Feira de San SadurniñoAC-111**

  AC-112SSan Sadurniño (AC-862)-Castro (AC-566)AC-112

  AC-114SO Val (AC-116)-BaltarAC-114**

  AC-115PCFene (N-651)-Xubia (AC-862)AC-115

  AC-116PCCatabois-Valdoviño (AC-566)C-646

  AC-118SAC-861-As Pontes de García Rodríguez-AC-861C-641**

  AC-121SFilgueiras (AC-564)-Roxal (AC-862)AC-121

  AC-122SCabanas (N-651)-A Gallada (AC-133)AC-122

  AC-123SFranza (AC-133)-AresAC-123

  AC-124SLimodre (AC-122)-RedesAC-124

  AC-125SIgrexafeita (AC-861)-Vistalegre (AC-862)C-641**

  AC-129SRilo (AC-133)-A Barca (Deput)

  AC-130SMugardos (AC-133)-AresAC-130

  AC-131SMugardos (AC-133)-Castelo da PalmaAC-131**

  AC-132SA Gallada (AC-133)-O SeixoAC-132**

  AC-133SFene (N-651)-Mugardos*

  AC-134SManiños (AC-133)-Peirao de ManiñosAC-134**

  AC-135SAC-862-Pontebarbelas-AC-862C-642**

  AC-140SPerlío (AC-133)-Peirao de PerlíoAC-140**

  AC-141PCCabanas (N-651)-A Pena (AC-564)AC-141

  AC-142SAs Pontes de García Rodríguez (AC-861)-O Piñeiral (AC-564)AC-142

  AC-144SPontedeume (N-651)-Ponte da Pedra (AC-151)AC-144+AC-150

  AC-151SCampolongo (N-651)-Montesalgueiro (N-VI)AC-151+AC-152+AC-153

  AC-154SMiño (N-651)-Praia de MiñoAC-154**

  AC-160SMiño (N-651)-VilamateoAC-160

  AC-161PCAs Angustias (N-VI)-Bergondo (AC-164)AC-161

  AC-162PCSada (AC-163)-Bergondo (AC-164)AC-162

  AC-163PCSada (AC-162)-Mera (AC-173)AC-163

  AC-164PCGuísamo (N-VI)-Ínsua (N-651)AC-164

  AC-170SGuísamo (N-VI)-Sta. Marta de BabíoAC-170**

  AC-171SFiobre (AC-164)-PedridoAC-171**

  AC-173PCPerillo (N-VI)-Mera (AC-163)AC-172+AC-173

  AC-174SPerillo (N-VI)-OleirosAC-174

  AC-175SPerillo-PerilloAC-174**

  AC-180SO Carballo (N-VI)-Oleiros (AC-174)AC-180

  AC-181SArillo (AC-173)-OleirosAC-181

  AC-182SEspíritu Santo (N-VI)-OleirosAC-182

  AC-183SSada (AC-162)-Arillo (AC-173)AC-183+AC-184

  AC-189SPonte Arcediago (AC-840)-Moldes (AC-840)C-540**

  AC-190SO Carballo (AC-180)-Santa Cruz (AC-173)AC-190

  AC-191SMoldes (AC-840)-AC-840C-540**

  AC-192SAC-840-Melide-AC-840C-540**

  AC-193SAC-840-Présaras-AC-840C-540**

  AC-194SAC-840-Vilasantar-AC-840C-540**

  AC-195PCBetanzos (Antiga N-VI)-Betanzos (AC-840) (Avda. Fraga Iribarne)C-542**

  AC-196SNoia (AC-550)-Ponte Nafonso-AC-550C-550**

  AC-197SAC-550-Ameixenda-AC-550C-550**

  AC-198SAC-552-Carrizal-AC-552C-552**

  AC-199SAC-552-Dumbría-AC-552C-552**

  AC-211PCSan Pedro (N-VI)-A Pasaxe (N-VI)*

  EstradaRedeDenominaciónClave anterior

  AC-213SO Burgo (AC-211)-Os Campós (Deput.)AC-213

  AC-214PCGuísamo (N-VI)-Sigrás (N-550)AC-214+AC-220

  AC-215SFonteculler (AC-211)-O Portádego (N-550)

  AC-221SSan Pedro de Nós (N-VI)-Mabegondo (AC-542)AC-221

  AC-222SHerves (N-550)-Montouto (AC-542)AC-222

  AC-223SAs Travesas (AC-542)-Xanceda (AC-524)AC-223

  AC-230SMontesalgueiro (N-VI)-Curtis (AC-840)AC-230

  AC-231SA Castellana (N-VI)-Sobrado (AC-934)AC-231

  AC-234PCArzúa (N-547)-As Corredoiras (AC-840)AC-234

  AC-240SBurres (N-547)-Ponte Ulla (N-525)AC-240

  AC-241SPonte Ulla (N-525)-Pontevea (AC-841)AC-241

  AC-242SPadrón (N-550)-Pontevea (AC-841)AC-242

  AC-243SRibadulla (N-525)-Estación de RibadullaAC-243**

  AC-250SSigüeiro (N-550)-Lavacolla (N-634)AC-250

  AC-251SA Sionlla (N-550)-Estación da SionllaAC-251**

  AC-261SLamas (AC-960)-Ponte SarAC-261

  AC-262SA Susana (AC-960)-Estación da SusanaAC-262**

  AC-299SPadrón (AC-307)-Padrón (AC-301)AC-301**

  AC-300SOs Ánxeles (AC-543)-Picaraña (N-550)AC-300

  AC-301PCPadrón (N-550)-Augasantas (Deput.)*

  AC-302SA Pobra do Caramiñal (AC-305)-Oleiros (AC-550)AC-302

  AC-303SOleiros (AC-550)-CorrubedoAC-303

  AC-305PCPadrón (VRG-1.1)-Ribeira (AC-550)C-550

  AC-306SBexo (AC-305)-AC-553

  AC-307SPadrón (AC-299)-Padrón (AC-305)C-550**

  AC-308SAugasantas (Deput.)-Noia (AC-311)

  AC-310SNoia (AC-550)-Porto de NoiaAC-310**

  AC-311PCNoia (AC-543)-Noia (AC-550)C-543**

  AC-400PCSigrás (N-550)-MurosAC-400+AC-401+AC-402+AC-403

  AC-404PCSanta Comba-BaioC-545

  AC-411SArteixo-ArteixoAC-411**

  AC-413PCOrdes-CarballoAC-412+AC-413

  AC-414PCCarballo (Enlace AG-55)-Malpica*

  AC-415PCA Coruña-Sabón (AC-552)C-552**

  AC-416PCCarballo-Carballo (AC-414)AC-414**

  AC-421SAgualada (AC-552)-Buño (AC-422)AC-421

  AC-422PCBuño (AC-414)-Ponteceso (AC-430)AC-422

  AC-423SGrilloi (AC-552)-Ponteceso (AC-422)AC-423

  AC-424PCPonteceso (AC-430)-CormeAC-424

  AC-430PCBaio (AC-552)-Ponteceso (AC-422)AC-430

  AC-431PCAs Grelas (AC-430)-LaxeAC-431

  AC-432PCVimianzo (AC-552)-CamariñasAC-432

  AC-433SPonte do Porto (AC-432)-Laxe (AC-431)AC-433

  AC-434SCruz do Furco (AC-433)-Praia Traba (Boaño)AC-434**

  AC-440PCBerdoias (AC-552)-MuxíaAC-440

  AC-441PCPereira (AC-400)-Berdoias (AC-552)AC-441

  AC-442SBerdeogas (AC-552)-Boudañeira (AC-441)AC-442**

  AC-444SNegreira (AC-546)-Ponte Failde (Deput.)AC-444

  AC-445PCCee (AC-550)-FisterraC-552

  AC-447SNegreira-NegreiraAC-444**

  AC-451SOs Ánxeles (AC-543)-Brión (AC-544)AC-451

  AC-453SRoxos (AC-543)-Portomouro (Deput.)AC-452+AC-453

  AC-460SDeixebre (N-550)-Estación de TrasmonteAC-460**

  AC-461SSigüeiro (N-550)-Estación de OrosoAC-461**

  AC-462SMarantes (N-550)-Estación de BerdíaAC-462**

  AC-522PBAs Galanas (N-550)-Pardiñas (AG-56)

  AC-523PBMeirama-Culleredo (A-6)

  AC-524PBOrdes (N-550)-Lanzá (N-634)AC-224

  AC-539PBCacheiras (AC-841)-Penelas (AG-59)

  AC-542PBBetanzos (AC-840)-Mesón do Vento (N-550)C-542

  AC-543PBSantiago de Compostela (AC-548)-Noia (AC-550)C-543

  EstradaRedeDenominaciónClave anterior

  AC-544PBBertamiráns (AC-543)-NegreiraAC-450

  AC-546PBNegreira (AC-444)-A Pereira (AC-400)AC-443

  AC-548PBA Rocha (N-550)-Vidán (AC-543)

  AC-550PBCee-RibeiraC-550

  AC-551PBSaída 7 (AG-55)-Sabón (AC-552)

  AC-552PBA Coruña (A Grela)-Cee (AC-550)*

  AC-553PBSaída 10 (VRG-1.1)-Ponte Catoira

  AC-563PBVilar do Colo (A-9)-Fonfría (AC-564)

  AC-564PBCabanas (A-9)-As Pontes de García Rodríguez (AC-861)*

  AC-566PBNarón (AC-862)-Campo do Hospital (AC-862)*

  AC-840PBBetanzos (AC-542)-Lím. Prov.-Agolada (N-640)C-540

  AC-841PBSantiago de Compostela (N-525)-Lím. Prov.-A EstradaC-541

  AC-861PBVilalba (N-634)-Lím. Prov.-Igrexafeita (AG-64)C-641

  AC-862PBFerrol-Lím. Prov.-San CibraoC-642

  AC-905PCVila de Cruces-Lím. Prov.-Arzúa*

  ...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL