Resolución do 23 de outubro de 2008 pola que se dispón a publicación do regulamento interno de organización e funcionamento do Consello Galego de Relacións Laborais.

Sección:I. Disposicións Xerais
Emisor:CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS
Rango de Lei:Resolución
 
INDEX
FREE EXCERPT

O Consello Galego de Relacións Laborais, regulado pola Lei 5/2008, do 23 de maio, reunido en sesión plenaria o 13 de outubro de 2008, de acordo co disposto no artigo 7 da citada lei, aprobou por unanimidade o seu regulamento interno de organización e funcionamento.

De conformidade co disposto artigo 7.2º e na disposición derradeira primeira da antedita lei, e coa finalidade de facilitar o público e xeral coñecemento do citado regulamento, disponse a súa publicación como anexo a esta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2008.

Demetrio Fernández López

Presidente do Consello Galego de Relacións Laborais

ANEXO

Preámbulo

A Lei 5/2008, do 23 de maio, pola que se regula o Consello Galego de Relacións Laborais, establece no seu artigo 7.2º que o Pleno do Consello aprobará o regulamento de funcionamento interno, que será publicado no DOG indicando na súa disposición derradeira que este regulamento se elaborará no prazo de tres meses desde o día seguinte ao da publicación no DOG desta lei.

A Lei 5/2008 derroga de forma expresa a Lei 7/1988, do 12 de xullo, de creación do Consello Galego de Relacións Laborais. Coa nova lei, o consello segue a ser un foro permanente de encontro dos interlocutores sociais galegos, e órgano consultivo e asesor da comunidade autónoma en materias relativas á súa política laboral, pero clarifícase a súa natureza xurídica como ente público, con autonomía e investido de personalidade xurídica e capacidade de obrar para acadar os fins que ten encomendados.

A nova realidade, a maior autonomía de funcionamento, a necesidade de axilidade, claridade e seguridade no exercicio das funcións que lle son propias ao consello, determina a necesidade de aprobación deste regulamento en aplicación da potestade de autoorganización que lle corresponde ao Consello Galego de Relacións Laborais.

De acordo con isto, reunida a Comisión permanente do consello con datas do 11, 18, e 24 de xullo, 8 e 19 de setembro e 1 de outubro de 2008 para a súa elaboración, e reunido o pleno en sesión ordinaria o día 13 de outubro de 2008 para a súa aprobación, acordouse o regulamento interno de organización e funcionamento, que a continuación se expón e que se remite ao DOG para a súa publicación e xeral coñecemento.

Disposicións xerais

Artigo 1º Natureza e regulación.
 1. O Consello Galego de Relacións Laborais constitúese como ente público de diálogo institucional entre as organizacións sindicais e empresariais representativas de Galicia e como órgano consultivo e asesor da Comunidade Autónoma galega nas materias relativas á súa política laboral, entendida esta no seu sentido mais amplo.

 2. O consello regúlase pola Lei 5/2008, do 23 de maio, por este regulamento, así como polos acordos de carácter organizativo que adopte o Pleno do Consello.

Artigo 2º Autonomía.

O Consello Galego de Relacións Laborais goza de plena autonomía funcional, exercendo as súas funcións con independencia e obxectividade e para o cumprimento e desenvolvemento dos seus fins. De acordo con esta autonomía, aproba o seu regulamento interno de organización e funcionamento, así como as súas posibles modificacións, elabora e aproba o orzamento correspondente a cada exercicio económico e administra os créditos que lle asignen os orzamentos da Comunidade Autónoma.

Artigo 3º Sede.

O Consello Galego de Relacións Laborais ten a súa sede central en Santiago de Compostela sen prexuízo das delegacións territoriais ou dependencias administrativas que se poidan crear. O seu domicilio actual está situado no pazo de Amarante (rúa Algalia de Abaixo, 24), estando habilitado o pleno para acordar a súa modificación dentro do termo municipal de Santiago. Os seus órganos colexiados, cando o consideren pertinente, poderán celebrar xuntanzas en calquera lugar da comunidade autónoma.

Título I

Membros do Consello

Artigo 4º Membros do Consello.

O Consello Galego de Relacións Laborais está integrado por catorce conselleiros e conselleiras en representación das organizacións sindicais e empresariais que teñan a condición de representativas en Galicia, nos termos establecidos no artigo 4 da súa lei reguladora, mais as persoas que ocupen a Secretaría Xeral e a Presidencia do organismo.

Artigo 5º Dereitos.

Os conselleiros e as conselleiras teñen dereito a:

 1. Participar no debate das sesións, podendo facer constar na acta as súas posicións.

 2. Exercer o seu dereito ao voto, podendo facer constar na acta a súa abstención e o voto particular, así como os motivos que o xustifiquen.

 3. Recibir en tempo e forma toda a documentación e información necesaria para cumprir debidamente as funcións asignadas.

 4. Acceder aos fondos bibliográficos e informáticos, información, estudos e documentación en xeral, que existen no consello.

 5. Presentar en tempo e forma rogos, mocións, preguntas, propostas e suxestións para ser tomadas en consideración polos órganos colexiados do consello, e ser incluídas, se for caso, na orde do día.

 6. Percibir as compensacións económicas que acorde o pleno pola súa participación nas actividades do consello.

 7. Asistir ás xuntanzas de todas as comisións existentes ou que se creen no consello. A súa asistencia será sen dereito a voto agás que formen parte da citada comisión.

Artigo 6º Obrigas.

Os conselleiros e as conselleiras teñen a obriga de:

 1. Asistir ás xuntanzas do pleno e dos órganos colexiados do consello cando debidamente sexan convocados e participar nelas.

 2. Gardar a debida reserva sobre o contido dos debates e sobre as propostas efectuadas, cando así o decida motivadamente o órgano colexiado correspondente.

 3. Exercer a representación ou facultades do Pleno do Consello, soamente cando se lles outorgase expresamente por acordo deste, e para cada caso concreto.

 4. Empregar a súa condición de conselleiro ou conselleira do Consello Galego de Relacións Laborais soamente nas actividades propias deste, e non no exercicio de actividades privadas de carácter mercantil.

Artigo 7º Nomeamento.

Os conselleiros e as conselleiras serán nomeados pola persoa titular da consellería competente en materia de traballo; publicaranse no DOG, logo de que as organizacións sindicais e empresariais os designen nos termos establecidos no artigo 4º da súa Lei reguladora. Esta designación será comunicada por escrito ao consello, que dará traslado para o seu nomeamento. O seu mandato será de catro anos, sen prexuízo da súa reelección ou posible substitución por decisión da organización a que representen.

Artigo 8º Cesamento.

Os conselleiros e as conselleiras cesarán por algunha das seguintes causas:

 1. Por expiración do prazo do seu mandato, sen prexuízo do sinalado no artigo 7 deste regulamento.

 2. Por proposta da organización que promoveu o seu nomeamento.

 3. Por renuncia comunicada ao Pleno do Consello de xeito expreso.

 4. Por inhabilitación para o exercicio de cargo público recollida en sentenza firme.

 5. Por falecemento.

Producida algunha das causas de cesamento a que se refiren os puntos anteriores, a Presidencia comunicarao á persoa titular da consellería competente en materia de traballo para que aquel se faga efectivo. Esta comunicación, agás na causa prevista no punto 2º, efectuarase tamén á organización que promoveu o seu nomeamento.

As vacantes producidas no seo do consello, que non sexan por expiración do mandato, serán cubertas na mesma forma establecida para a súa designación. O mandato da persoa así nomeada, expirará ao mesmo tempo que lle correspondería ao anterior titular.

Título II

Órganos do consello

Artigo 9º Órganos do Consello Galego de Relacións Laborais.

O Consello Galego de Relacións Laborais actúa a través dos seguintes órganos:

 1. Órganos de Goberno.

  1.1 Órganos colexiados.

  -O Pleno.

  -A Comisión Permanente.

  1.2 Órganos unipersoais.

  -A Presidencia.

  -A Secretaría Xeral.

 2. Outros órganos colexiados:

  -O Observatorio Galego da Negociación Colectiva.

  -O Comité Delegado do Pleno para a emisión de ditames.

  -A Comisión para a igualdade de mulleres e homes na negociación colectiva.

  -As comisións de traballo.

  Capítulo primeiro

  Órganos colexiados de goberno

Artigo 10º O Pleno.
 1. O Pleno do Consello Galego de Relacións Laborais constitúe o máximo órgano de decisión do organismo, estando integrado por todos os membros titulares do consello, ou das persoas que, se for o caso, os substitúan.

 2. Son funcións do Pleno do Consello Galego de Relacións Laborais:

 1. Elaborar e remitirlles, por propia iniciativa, estudos e informes aos departamentos da Administración autonómica e de calquera outra institución da comunidade autónoma e formularlles propostas en materia de política laboral.

 2. Emitir ditames sobre os proxectos normativos dos organismos e...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL