Resolución do 11 de xuño de 2003, da Delegación Provincial de Pontevedra, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo da empresa Almacenamientos y Montajes, S.A.U.

Sección:III. Outras Disposicións
Emisor:CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS
Rango de Lei:Resolución
 
INDEX
FREE EXCERPT

Visto o texto do convenio colectivo da empresa Almacenamientos y Montajes, S.A.U., con nº de código 3603002, que tivo entrada nesta delegación provincial o día 4-6-2003, subscrito en representación da parte económica pola representación da empresa e da parte social, polos delegados de persoal, en data 29-5-2003. De conformidade co disposto no artigo 90.2º e 3º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo, e Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servicios da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo, esta delegación provincial

ACORDA:

Primeiro.-Ordena-la súa inscrición no libro de rexistro de convenios colectivos de traballo, que consta nesta delegación provincial, e a notificación ás representacións económica e social da comisión negociadora.

Segundo.-Ordena-lo seu depósito no Servicio de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación.

Terceiro.-Dispoñe-la súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Vigo, 11 de xuño de 2003.

Joaquín Macías Sánchez

Delegado provincial de Pontevedra

Disposición preliminar

Dada a situación de dependencia absoluta respecto a un número de clientes extremadamente reducido, as necesidades postas de manifesto por estes serán

tomadas en conta como prioritarias e determinantes para os efectos de interpretación e aplicación do presente convenio colectivo.

Artigo 1º Ámbito de aplicación.

Este convenio concertado entre a dirección e os representantes legais dos traballadores da empresa Almacenamientos y Montajes, S.A.U., afecta o ámbito territorial da propia empresa no seu centro de traballo actual e calquera outro que puidese establecerse no futuro e regulará as condicións mínimas ás que se haberán de axusta-las relacións laborais e económicas dos traballadores da mencionada empresa.

Afectará a tódolos traballadores que actualmente presten os seus servicios na empresa, así como a aqueles que ingresen no futuro, sen máis excepcións que o persoal de alta dirección, que queda excluído del; e por extensión a calquera lugar onde o persoal realice servicios por conta da empresa.

Artigo 2º Vixencia, duración e denuncia.

O convenio entrará en vigor a partir da data da súa sinatura, sen prexuízo do cal as condicións económicas aplicaranse a partir do 1 de xaneiro de 2003.

Terá unha vixencia de tres anos, expirando o día 31 de decembro do ano 2005. Quedará automaticamente denunciado con tres meses de antelación ó seu vencemento.

Artigo 3º Condicións e compensación de melloras.

As condicións contidas neste convenio establécense co carácter de mínimas.

Tódalas melloras que se implanten por normas legais ou outras serán compensables e absorbibles ata onde alcancen, cos aumentos e melloras existentes ou que poidan establecerse no futuro, sempre que no cómputo anual a suma das condicións do convenio sexan máis beneficiosas.

Os compromisos en materia salarial contidos neste convenio, e sen prexuízo do establecido anteriormente, non serán de aplicación cando a empresa acredite descenso, en termos reais, dos resultados do último exercicio, correspondendo en tal suposto o mantemento retributivo do ano anterior.

Artigo 4º Comisión paritaria.

Para entender da interpretación do convido, créase unha comisión paritaria das partes negociadoras deste convenio, que estará integrada por catro membros, dous deles pola parte económica e dous pola parte social.

As reunións desta comisión celebraranse sempre que asista o 50% máis un, polo menos, dos membros que a integran, e para reunirse será suficiente que unha das partes o solicite. Entre a solicitude e a reunión, mediará un prazo mínimo de 48 horas.

Considéranse acordos da comisión paritaria, aqueles que fosen aprobados, polo menos, polo 50% máis un dos membros que a integran. Na acta serán recollidas as discrepancias xurdidas, no suposto de non existir acordo por unanimidade; así como o feito da non consecución de acordo entre partes.

Artigo 5º Xornada de traballo.

O número de horas de traballo efectivas en cómputo anual para a duración do presente convenio será de 1.769 horas para o ano 2003 e 1.766 horas para cada un dos anos 2004 e 2005.

O tempo de traballo computarase de modo que, tanto ó comezo como ó final da xornada diaria, o traballador se encontre no posto de traballo.

A xornada actual absorberá e compensará calquera outra reducción de xornada que por calquera motivo se establezan no sucesivo, calquera que sexa o rango da disposición aplicable.

A fixación dos horarios de traballo e do calendario laboral será facultade da dirección da empresa, a cal establecerá con intervención dos representantes legais dos traballadores, os cadros horarios e calendarios laborais. De non existir acordo, prevalecerán os criterios das necesidades da empresa para adaptarse ós volumes de pedidos e servi-los clientes.

En calquera caso, establécese como principio básico do presente convenio que a configuración da xornada de traballo e os horarios estarán supeditados á preferente necesidade de servicio e atención ós clientes. En función do anterior, por aumentos ou diminucións no volume de pedidos, exceso de stocks, paradas de producción dos clientes, ou calquera outra causa que requira a acomodación do número de horas de man de obra dispoñibles ás realmente necesarias para atende-los pedidos, a dirección da empresa poderá modifica-los horarios fixados e establecer unha distribución irregular da xornada de traballo anual aumentando e/ou diminuíndo o número de horas de traballo efectivo diarias, logo de negociación cos representantes legais dos traballadores e respectando os descansos entre xornadas legalmente establecidos.

Acórdase expresamente que durante os tres anos de vixencia do presente convenio, o traslado de ata 10 xornadas de traballo que por circunstancias xustificadas fose necesario suspendelas e recupera-las en días non sinalados no calendario, aboándose a diferencia, se fose trasladado a día non laborable a súa recuperación.

De igual forma, a dirección da empresa, se as necesidades de traballo así o esixisen, poderá establecer quendas de traballo rotativos, con carácter semanal.

Artigo 6º Vacacións.

O período de vacacións será de 21 días laborables se son desfrutadas en períodos fraccionados ó de 30 días naturais se se desfrutan seguidas, segundo calendario que se acorde, adaptado ás necesidades de subministración ós nosos clientes.

O número de días de vacacións que se desfrutarán serao en proporción ó tempo de permanencia na empresa e a ano de devengo vencido; tendo en conta que o período de devengo das vacacións que se desfruten nun determinado ano, será desde o 1 de setembro do ano anterior ata o día 31 de agosto do ano no que se desfrutan.

Se despois de confeccionado o calendario laboral, por cuestións organizativas, se fixese necesaria a modificación do desfrute das vacacións, as datas amoldaríanse ás devanditas necesidades establecendo quendas para o seu desfrute. O traballador coñecerá as datas que lle correspondan, polo menos dous meses antes do comezo do desfrute, sempre que iso sexa posible.

De igual forma, se despois de confeccionado o calendario laboral, por circunstancias conxunturais ou outras circunstancias, a empresa se vise obrigada a paralizar ou diminuír sensiblemente a súa actividade, xa fose por avarías, falta de subministración de materias primas, exceso de stocks, diminución nos niveis de pedidos dos clientes ou necesidades destes ou calquera causa de forza maior; a dirección da empresa poderá modifica-lo período de vacacións de todo ou parte do persoal, logo de negociación cos representantes legais dos traballadores, prevalecendo o criterio das necesidades de subministración a n/clientes.

As vacacións cobraranse, a razón do salario convenio, máis a media do complemento de nocturnidade correspondente ós tres meses anteriores e media da producción realizada nos seis meses anteriores.

Artigo 7º Festivos.

Establécense como máximo os días festivos que con carácter nacional e local fixe o calendario publicado no Boletín Oficial del Estado, no Diario Oficial de Galicia e no BOP de Pontevedra. Haberase que ater en todo momento ó que dispón ó respecto o artigo 37 do Estatuto dos traballadores.

Páctase expresamente que, en caso de traslado do centro de traballo actual a outra localidade, e co fin de cubri-las necesidades de atención ó noso cliente Citroën, as festas locais que se van desfrutar serán as establecidas oficialmente para Vigo e non as da localidade na que estea situado o novo centro...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL