EDICTO (1130/2011).

Sección:V. Administración de Xustiza
Emisor:Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela
Rango de Lei:Edicto
 
FREE EXCERPT

Susana Varela Amboage, secretaria xudicial do Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento ordinario 1130/2011 deste xulgado do social, seguida por instancia de Laura Barreiro Cobas e María del Mar Rial Viaño contra a empresa Prosalud Galicia, C.B., Sandra Meijide Ferreira, Fernando Acuña Piñeiro, Diego Carballeira Vázquez e o Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, ditouse sentenza nº 118, cuxo encabezamento e parte dispositiva é do teor literal seguinte:

Sentenza.

En Santiago de Compostela o 18 de marzo de 2014.

Vistos por Mª del Carmen Barcala Barreiro, maxistrada-xuíza substituta do Xulgado do Social número 3 dos de Santiago de Compostela, os presentes autos rexistrados co número indicado, promovidos por instancia de Laura Barreiro Cobas e María del Mar Rial Viaño, asistida pola letrada Sra. Cancela Regueiro, fronte a Prosalud Galicia, C.B., que non comparece malia constar debidamente citado, fronte a Sandra Cristina Meijide Ferreira e Fernando Acuña Piñeiro, representados e asistidos polo letrado Sr. da Pena Gutiérrez, fronte a Diego Carballeira Vázquez, que non compareceu malia constar debidamente citado, e fronte ao Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que non compareceu malia constar debidamente citado, dítase a presente sentenza con base nos seguintes

(…)

Decido que estimo integramente a demanda interposta por Laura Barreiro Cobas e Mª del Mar Rial Viaño fronte a Prosalud Galicia, C.B., Sandra Cristina Meijide Ferreira, Fernando Acuña Piñeiro, Diego Carballeira Vázquez e o Fogasa e, en consecuencia...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL