EDICTO (145/2014).

Sección:V. Administración de Xustiza
Emisor:Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela
Rango de Lei:Edicto
 
FREE EXCERPT

Susana Varela Amboage, secretaria do Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela, fai saber que mediante a resolución ditada no día da data no proceso seguido por instancia de María Celia Hombre García, en despedimento rexistrado co número 145/2014, acordouse citar as codemandadas Pollos Albariza, S.L. e Disalsa Pollos, S.L., en paradoiro descoñecido, para que comparezan no Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela (Sala de Vistas 3, planta baixa), situado na rúa Berlín, s/n, polígono das Fontiñas, 15707 Santiago de Compostela, o día 25.4.2014 ás 11.55 e 12.00 horas, co fin de celebrar os actos de conciliación e, de ser o caso, xuízo. Poden comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada e deberán acudir con todos os medios de proba de que intenten valerse. Advírteselles que é unha única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán pola falta inxustificada de asistencia.

Fáiselles saber que ten ao seu dispor na oficina xudicial deste xulgado o decreto de admisión da demanda, así como copia dela, e as demais resolucións ditadas no presente procedemento.

No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido de avogado ou representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, deberá pór esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL