Decreto 224/2006, do 30 de novembro, polo que se regulan as delegacións da Xunta de Galicia no exterior.

Sección:I. Disposicións Xerais
Emisor:CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Rango de Lei:Decreto
 
INDEX
FREE EXCERPT

A través do Decreto 231/2005, do 11 de agosto, establecéronse os órganos superiores dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia, creándose a Secretaría Xeral de Relacións Exteriores. Pola súa vez, o Decreto 44/2006, do 2 de marzo, de estrutura orgánica dos órganos superiores dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia, configura aquela secretaría como órgano superior da Administración autonómica de apoio, asistencia e asesoramento ao presidente en todas as actuacións que, en materia de relacións coa Unión Europea, acción exterior, análise do contorno internacional que incida sobre as súas competencias e da cooperación ao desenvolvemento leve a cabo a Administración autonómica.

Pola súa parte, segundo os mesmos decretos foi creada e configurada a Secretaría Xeral de Emigración, como órgano superior ao que lle corresponden as competencias en materia de desenvolvemento da Lei 4/1983, do 15 de xuño, de recoñecemento da galeguidade, relacións coas comunidades galegas no exterior e política inmigratoria e de retorno en Galicia, así como a representación e participación nos órganos e foros relacionados coa emigración que lle encomende o presidente da Xunta de Galicia.

Segundo a doutrina do Tribunal Constitucional, as comunidades autónomas poden levar a cabo actividades de relevo internacional como expresión do exercicio das competencias que lles son propias na súa dimensión internacional ou na proxección exterior da personalidade de seu de Galicia, o que require da presencia da Xunta no exterior para a prestación dun servizo máis eficaz e eficiente, sen prexuízo da función de representación exterior que lle corresponde ao Estado.

No aspecto das competencias materiais, sinaladamente baséase esta norma no artigo 7 do Estatuto de autonomía de Galicia, conforme o que as comunidades galegas asentadas fóra de Galicia poderán solicitar, como tales, o recoñecemento da súa galeguidade, entendida como o dereito a colaborar e a compartir a vida social e cultural do pobo galego. Pola súa vez, consonte á Lei 4/1983, do 15 de xuño, o recoñecemento da galeguidade acada na orde social e cultural a posibilidade de exercer distintos dereitos que nese texto legal se regulan.

Conforme esta nova xeira política apréciase a necesidade de apoiar e coordinar as relacións con tales comunidades mediante a creación de delegacións da Administración autonómica no exterior, estable

cendo canles de colaboración e participación democráticas, institucionalizadas, regradas, transparentes e sometidas aos mecanismos de control previstos para toda política pública, merecente desta cualificación nunha sociedade plural, madura e libre.

Igualmente, na materia de cooperación ao desenvolvemento cómpre salientar a nova orientación derivada da implementación orzamentaria e administrativa da Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación ao desenvolvemento. Neste ámbito substantivo, a Lei estatal 23/1998, do 7 de xullo, de cooperación internacional para o desenvolvemento, consagra a necesidade de promover un desenvolvemento humano global, para asegurar e potenciar a eficacia e a coherencia das correspondentes iniciativas e proxectos, co obxectivo de...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL