Decreto 427/2003, do 27 de novembro, polo que se declara a urxente ocupación, para efectos de expropiación forzosa, polo Concello de Alfoz, dos bens e dereitos necesarios para a realización das obras do proxecto de acceso ó Instituto de Educación Secundaria de Alfoz-O Valadouro.

Sección:III. Outras Disposicións
Emisor:CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E ADMINISTRACIÓN LOCAL
Rango de Lei:Decreto
 
INDEX
FREE EXCERPT

O Concello de Alfoz, en sesión do día dezaseis de xaneiro de dous mil tres, aprobou o proxecto de acceso ó Instituto de Educación Secundaria de Alfoz-O Valadouro e, na mesma sesión, acordou solicitar da Xunta de Galicia a declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados pola expropiación forzosa ó abeiro do disposto no artigo 52 da Lei de expropiación forzosa.

Por parte do Concello de Alfoz foi remitida a documentación complementaria para a correcta tramitación do expediente con data de entrada no rexistro

xeral da Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local de día vinteún de outubro de dous mil tres.

Os bens nos que se concreta a declaración de urxente ocupación están determinados no expediente que se someteu a información pública.

A Dirección Xeral de Urbanismo da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda emitiu informe favorable. O dito informe tivo entrada no rexistro xeral da Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local o día vinteoito de outubro de dous mil tres.

Considérase necesaria a declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos precisos para a realización das obras do proxecto técnico sinalado, xa que, segundo sinala o Concello, o acceso ó Instituto de Educación Secundaria se realiza directamente desde a estrada comarcal Mondoñedo-Ferreira, de

tráfico moi intenso, e o espacio existente entre o instituto e a citada estrada non permite a realización de manobras de vehículos en axeitadas condicións de seguridade, polo que é necesario dotar dunha vía de acceso que permita a chegada dos autobuses do transporte escolar ó propio recinto do centro educativo, evitando así o potencial risco que, para os alumnos supón a parada actual, de espacio moi limitado.

A...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL