ORDE do 5 de xuño de 2012 pola que se convocan para a elección de destino definitivo os aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso na categoría 011 (limpador/a, fregador/a e outras) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, pola quenda de acceso libre.

Sección:IV. Oposicións e Concursos
Emisor:CONSELLERÍA DE FACENDA
Rango de Lei:Orde
 
FREE EXCERPT

En virtude da Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 21 de febreiro de 2006 (DOG nº 81, do 27 de abril) convocouse o proceso selectivo para o ingreso na categoría 011 (limpador/a, fregador/a e outras) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, pola quenda de acceso libre.

Por medio da Orde do 25 de setembro de 2008 (DOG nº 190, do 1 de outubro) elevouse a definitiva a proposta de aspirantes que o superaron.

Por medio da Orde do 3 de decembro de 2008 (DOG nº 238, do 9 de decembro) procedeuse ao seu nomeamento como persoal laboral fixo da Xunta de Galicia e adxudicáronselles destinos provisionais.

Co obxecto de que o dito persoal poida tomar posesión dun destino definitivo, e segundo o disposto no V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Convocar os aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso na categoría 011 (limpador/a, fregador/a e outras) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, pola quenda de acceso libre convocado pola Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 21 de febreiro de 2006 (DOG nº 81, do 27 de abril), ao acto de elección de destino definitivo que terá lugar no salón de actos número 1 grande da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza o día 15 de xuño de 2012, ás 10.00 horas.

Segundo. Os aspirantes convocados poderán elixir entre os postos que se relacionan no anexo desta orde segundo a orde acadada no proceso selectivo, sempre que reúnan as condicións exixidas nel.

Terceiro. Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou outro documento que acredite fidedignamente a súa identidade; no caso de non comparecer persoalmente poderán ser representados por terceiras persoas con poder notarial suficiente.

Cuarto. Aos aspirantes que non comparezan persoalmente ou por medio de representantes seranlles adxudicadas en destino definitivo as prazas que lles correspondan atendendo á orde de publicación destas e ao número obtido no proceso selectivo, unha vez concluído o proceso de adxudicación das prazas aos aspirantes presentes ou representados, entre as que quedasen sen adxudicar.

Quinto. No caso de solicitar excedencia voluntaria por incompatibilidade deberán presentarse ao chamamento cun certificado do responsable da unidade de persoal en que conste que o interesado presta servizos na actualidade na Administración, ou ben documentación que o acredite, en documento orixinal ou fotocopia debidamente compulsada.

Sexto. Contra esta orde poderase interpor reclamación administrativa ante a consellería de Facenda no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido nos artigos 120 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 5 de xuño de 2012

Elena Muñoz FonterizConselleira de Facenda

ANEXO

Núm. Código do posto Cons. Denominación Grupo/ categ. Centro de destino Centro directivo Concello Titulación Observacións
1 PRC991000115001142 PR Limpador/a V-011 Edificios xudiciais (A Coruña) Servizos periféricos A Coruña
2 PRC991000115001143 PR Limpador/a V-011 Edificios xudiciais (A Coruña) Servizos periféricos A Coruña
3 PRC991000115001144 PR Limpador/a V-011 Edificios xudiciais (A Coruña) Servizos periféricos A Coruña
4 PRC991000115001146 PR Limpador/a V-011 Edificios xudiciais (A Coruña) Servizos periféricos A Coruña
5 PRC991000115001151 PR Limpador/a V-011 Edificios xudiciais (A Coruña) Servizos periféricos A Coruña
6 PRC991000115001154 PR Limpador/a V-011 Edificios xudiciais (A Coruña) Servizos periféricos A Coruña
7 PRC991000115001155 PR Limpador/a V-011 Edificios xudiciais (A Coruña) Servizos periféricos A Coruña
8 PRC991000115001159 PR Limpador/a V-011 Edificios xudiciais (A Coruña) Servizos periféricos A Coruña
9 PRC991000115001160 PR Limpador/a V-011 Edificios xudiciais (A Coruña) Servizos periféricos A Coruña
10 PRC991000132001129 PR Limpador/a V-011 Edificios xudiciais (Ourense) Servizos periféricos Ourense 6 horas diarias
11 PRC991000132001130 PR Limpador/a V-011 Edificios xudiciais (Ourense) Servizos periféricos Ourense 4 horas diarias
12 PRC991000132001131 PR Limpador/a V-011 Edificios xudiciais (Ourense) Servizos periféricos Ourense 6 horas diarias
13 PRC991000136001146 PR Limpador/a V-011 Edificios xudiciais (Pontevedra) Servizos periféricos Pontevedra 4 horas diarias
14 PRC991000136001151 PR Limpador/a V-011 Edificios xudiciais (Pontevedra) Servizos periféricos Pontevedra 4 horas diarias
15 PRC991000436560010 PR Limpador/a V-011 Decanato de 1ª Instancia e Instrución (Vigo) Servizos periféricos Vigo
16 PRC991000436560011 PR Limpador/a V-011 Decanato de 1ª Instancia e Instrución (Vigo) Servizos periféricos Vigo 4 horas diarias
17 PRC991000436560018 PR Limpador/a V-011 Decanato de 1ª Instancia e Instrución (Vigo) Servizos periféricos Vigo 4 horas diarias
18 PRC991000436560019 PR Limpador/a V-011 Decanato de 1ª Instancia e Instrución (Vigo) Servizos periféricos Vigo 4 horas diarias
19 PRC991000436560025 PR Limpador/a V-011 Decanato de 1ª Instancia e Instrución (Vigo) Servizos periféricos Vigo
20 PRC991000715520010 PR Limpador/a V-011 Xulgado de 1ª Instancia e Instrución (Muros) Servizos periféricos Muros 4 horas diarias
21 PRC991000715600010 PR Limpador/a V-011 Xulgado de 1ª Instancia e Instrución (Ortigueira) Servizos periféricos Ortigueira 2 horas diarias
22 PRC991000727640010 PR Limpador/a V-011 Xulgado de 1ª Instancia e Instrución (Vilalba) Servizos periféricos Vilalba 3 horas diarias
23 PRC991000732060010 PR Limpador/a V-011 Xulgado de 1ª Instancia e Instrución (Bande) Servizos periféricos Bande 4 horas diarias
24 PRC991000732680010 PR Limpador/a V-011 Xulgado de 1ª Instancia e Instrución (Ribadavia) Servizos periféricos Ribadavia 3 horas diarias
25 PRC991000732680011 PR Limpador/a V-011 Xulgado de 1ª Instancia e Instrución (Ribadavia) Servizos periféricos Ribadavia 3 horas diarias
26 PRC991000736060010 PR Limpador/a V-011 Xulgado de 1ª Instancia e Instrución (Cambados) Servizos periféricos Cambados 3 horas diarias
27 PRC991000736260010 PR Limpador/a V-011 Xulgado de 1ª Instancia e Instrución (Marín) Servizos periféricos Marín 2 horas diarias
28 PRC991000736420010 PR Limpador/a V-011 Xulgado de 1ª Instancia e Instrución (Ponteareas) Servizos periféricos Ponteareas 3 horas diarias
29 PRC991000736420011 PR Limpador/a V-011 Xulgado de 1ª Instancia e Instrución (Ponteareas) Servizos periféricos Ponteareas 3 horas diarias
30 PRC991000736440010 PR Limpador/a V-011 Xulgado de 1ª Instancia e Instrución (Redondela) Servizos periféricos Redondela 2 horas diarias
31 PRC991000736540010 PR Limpador/a V-011 Xulgado de 1ª Instancia e Instrución (Tui) Servizos periféricos Tui 2 horas diarias
32 PRC991000736590010 PR Limpador/a V-011 Xulgado de 1ª Instancia e Instrución (Vilagarcía de Arousa) Servizos periféricos Vilagarcía de Arousa 5 horas diarias
33 PRC991000815300010 PR Limpador/a V-011 Xulgado de Paz (Culleredo) Servizos periféricos Culleredo 2 horas diarias
34 PRC991000815340010 PR Limpador/a V-011 Xulgado de Paz (Fene) Servizos periféricos Fene 2 horas diarias
35 PRC991000815450010 PR Limpador/a V-011 Xulgado de Paz (Melide) Servizos periféricos Melide 2 horas diarias. Posto suxeito a próxima modificación ou supresión
36 PRC991000815760010 PR Limpador/a V-011 Xulgado de Paz (Santa Comba) Servizos periféricos Santa Comba 2 horas diarias
37 PRC991000827570010 PR Limpador/a V-011 Xulgado de Paz (O Saviñao) Servizos periféricos O Saviñao 2 horas diarias
38 PRC991000832010010 PR Limpador/a V-011 Xulgado de Paz (Allariz) Servizos periféricos Allariz 2 horas diarias
39 CUC991000036001033 CU Limpadora V-011 Xefatura Territorial Pontevedra Servizos periféricos Pontevedra Segundo convenio Media xornada. Posto suxeito a próxima modificación ou supresión
40 EDC994005015001005 ED Limpador/a V-011 Centro de Formación e Recursos (A Coruña) Servizos periféricos A Coruña Segundo convenio Media xornada
41 EDC994005032090015 ED Limpador/a V-011 Centro de Formación e Recursos (O Barco de Valdeorras) Servizos periféricos O Barco de Valdeorras Segundo convenio Media xornada
42 EDC994010315350020 ED Limpador/a V-011 CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte (Ferrol) Servizos periféricos Ferrol Segundo convenio
43 EDC994010315350021 ED Limpador/a V-011 CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte (Ferrol) Servizos periféricos Ferrol Segundo convenio
44 EDC994020115001007 ED Limpador/a V-011 IES Imaxe e Son (A Coruña) Servizos periféricos A Coruña Segundo convenio
45 EDC994020115090009 ED Limpador/a V-011 IES As Mariñas (Betanzos) Servizos periféricos Betanzos Segundo convenio Complemento salarial de singularidade de especial dedicación
46 EDC994020115090010 ED Limpador/a V-011 IES As Mariñas (Betanzos) Servizos periféricos Betanzos Segundo convenio Complemento salarial de
...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL