Decreto 536/2005, do 6 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Traballo.

Sección:I. Disposicións Xerais
Emisor:CONSELLERÍA DE TRABALLO
Rango de Lei:Decreto
 
INDEX
FREE EXCERPT

O Decreto 211/2005, do 3 de agosto, establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia. Pola súa vez, o Decreto 232/2005, do 11 de agosto, fixa a estrutura orgánica dos seus departamentos. No que atinxe a Consellería de Traballo, procede o desenvolvemento da súa estrutura orgánica básica ata o nivel de xefatura de servizo, distribuíndo as funcións que ten asignadas de xeito que permita o seu exercicio coa máxima eficacia.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Traballo, en uso das atribucións conferidas pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, co informe previo das consellerías de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e de Economía e Facenda, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día seis de outubro de dous mil cinco,

DISPOÑO:

Artigo 1º

A Consellería de Traballo é o órgano da Administración da Comunidade Autónoma ao cal lle corresponde, de acordo co establecido no Estatuto de autonomía de Galicia e nos termos sinalados pola Constitución española, o exercicio das competencias e funcións en materia de políticas activas de emprego, política laboral, relacións laborais, seguridade e saúde laboral, cooperativas e outras entidades de economía social, sen prexuízo das competencias doutras consellerías nestas materias.

Artigo 2º
 1. A Consellería de Traballo, para o cumprimento das súas funcións, contará coa seguinte estrutura orgánica:

  1. O conselleiro.

  2. A Secretaría Xeral.

  3. A Dirección Xeral de Promoción do Emprego.

  4. A Dirección Xeral de Formación e Colocación.

  5. A Dirección Xeral de Relacións Laborais.

  6. As delegacións provinciais.

 2. Queda adscrito á Consellería de Traballo o Consello Galego de Relacións Laborais, creado pola Lei 7/1988, do 12 de xullo.

 3. O conselleiro.

Artigo 3º

O conselleiro é a superior autoridade da consellería e con tal carácter desempeña e exerce as atribucións que lle confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro.

 1. Secretaría Xeral.

Artigo 4º

Un.-A Secretaría Xeral exercerá as funcións establecidas no Decreto 119/1982, do 5 de outubro, en relación con todas as unidades e servizos dependentes da Consellería de Traballo, así como as que lle atribúa a normativa en vigor e as que lle sexan encomendadas por delegación do titular da consellería.

Dous.-A Secretaría Xeral, para o exercicio das súas funcións, estrutúrase nas seguintes unidades:

 1. Vicesecretaría Xeral.

  Con nivel orgánico de subdirección xeral, exercerá as funcións de prestarlle asistencia ao secretario xeral en cantos asuntos lle encomende, así como a súa suplencia en caso de enfermidade, ausencia ou vacante.

  É a unidade encargada de elaborar o borrador do anteproxecto de orzamentos da consellería e o seu seguimento e control, a xestión da contratación administrativa e económica e as funcións relativas aos sistemas ou procesos informáticos da consellería.

  Para o desenvolvemento das súas funcións contará, con nivel orgánico de servizo, coas seguintes unidades:

  1.1. Servizo de Xestión Económica e Control Orzamentario.

  Correspóndenlle as seguintes funcións:

  -A execución, coordinación, seguimento e control do orzamento, así como a proposta e xestión das súas modificacións.

  -A tramitación económico-administrativa dos expedientes de gasto e propostas de pagamentos.

  -A elaboración das instrucións necesarias para que os centros de gasto efectúen unha correcta xestión económica.

  -Levar o inventario de bens mobles e inmobles adscritos á consellería, sen prexuízo das competencias da Consellería de Economía e Facenda.

  -Xestionar os asuntos xerais, tales como mantemento de instalacións, vehículos adscritos á consellería, control do material de oficina e calquera outra función relativa á xestión económica e orzamentaria.

  1.2. Servizo de Contratación e Obras.

  Correspóndenlle as seguintes funcións:

  -A xestión dos expedientes de contratación que sexan competencia da consellería.

  -Seguimento e control da execución de todos os contratos.

  -O desenvolvemento das funcións de supervisión dos proxectos respecto das obras que realice a consellería.

  1.3. Servizo de Informática.

  Corresponderanlle, sen prexuízo das competencias que en materia informática ten atribuídas a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, o exercicio das seguintes funcións:

  -Planificar, impulsar e mecanizar os sistemas de información da consellería.

  -Estudo, seguimento, informe e proposta sobre plans xerais de informatización, así como a súa coordinación, supervisión, apoio e asesoramento técnico.

  -Xestionar as bases de datos, redes e sistemas informáticos.

  -Velar polo cumprimento da normativa sobre tratamento de datos de carácter persoal, con especial referencia á implantación, revisión e auditoría dos documentos de seguridade exixibles no eido xeral da consellería.

  -Calquera outra función relativa a sistemas ou procesos informáticos da consellería.

 2. Subdirección Xeral de Persoal e Coordinación Administrativa.

  É a unidade encargada da coordinación dos servizos de carácter xeral, xestión de persoal da consellería, a dirección e coordinación dos asuntos de réxime interno, organización do rexistro xeral, velar polo sistema de xestión dos procedementos administrativos, así como a coordinación dos estudos e publicacións da consellería e outros asuntos que lle atribúa o secretario xeral.

  Para o desenvolvemento das súas funcións contará, con nivel orgánico de servizo, coas seguintes unidades:

  2.1. Servizo de Persoal.

  Corresponderanlle as seguintes funcións:

  -A tramitación dos expedientes administrativos relativos ao persoal funcionario e laboral dependente da consellería, a súa custodia e arquivo.

  -A xestión e tramitación da nómina.

  -A elaboración e actualización da relación de postos de traballo do persoal funcionario e laboral da consellería.

  -A tramitación dos expedientes de incompatibilidade do persoal da consellería.

  -Coidar do correcto funcionamento do rexistro xeral da consellería e do seu arquivo.

  -Control da asistencia e puntualidade.

  -A tramitación das reclamacións e recursos en materia de persoal e a tramitación de expedientes disciplinarios.

  2.2. Servizo de Estudos e Publicacións.

  Corresponderanlle as seguintes funcións:

  -A organización e a xestión dos fondos documentais e bibliográficos da consellería.

  -A coordinación das publicacións e as funcións relativas ao plan de publicacións da consellería.

  -A información xeral e difusión das publicacións da consellería en soporte papel, telemático e audiovisual.

  -A coordinación das aplicacións estatísticas da consellería.

  -A elaboración de memorias, estudos e informes.

 3. Servizo Técnico Xurídico.

  Baixo a dependencia directa do secretario xeral, corresponderalle o exercicio das seguintes funcións:

  -O estudo e tramitación dos anteproxectos e proxectos de disposicións de carácter xeral, a elaboración das compilacións e a proposta de refundicións das normas emanadas da consellería.

  -O estudo, preparación e tramitación dos expedientes que teñan que elevarse ao Consello da Xunta de Galicia e á Comisión de Secretarios Xerais, así como o traslado dos seus acordos.

  -A tramitación dos expedientes sobre bens demaniais ou patrimoniais, en canto sexa competencia da consellería.

  -O exercicio das funcións que a consellería teña encomendadas en relación coas fundacións de interese galego sobre as que lle corresponda exercer o protectorado.

  -O estudo, tramitación e formulación de propostas de resolución de recursos ou reclamacións interpostas contra os actos e resolucións emanados dos distintos órganos da consellería e, en xeral, a elaboración de estudos e informes que por razón da súa competencia lle sexan encomendados polo secretario xeral.

  -A coordinación da publicación no Diario Oficial de Galicia e demais diarios ou boletíns oficiais das disposicións ou actos ditados polos órganos da consellería.

  Tres.-Integradas organicamente na Secretaría Xeral, con nivel orgánico de subdirección xeral, existen as seguintes unidades administrativas:

 4. Asesoría Xurídica, que se rexerá polo disposto no Decreto 343/2003, do 11 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia.

 5. Intervención Delegada.

  1. Dirección Xeral de Promoción do Emprego.

Artigo 5º

Un.-Correspóndelle o desenvolvemento das funcións atribuídas á consellería en materia de fomento do emprego nas empresas e nas entidades de eco

nomía social, así como no eido da colaboración coas administracións e institucións públicas e con entidades sen ánimo de lucro. Así mesmo, levará a cabo a programación, seguimento, control e, se é o caso, a xestión das escolas obradoiro, casas de oficios e obradoiros de emprego.

Respecto dos...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL