Decreto 402/2003, do 29 de outubro, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construcción da conexión entre as estradas PO-310 e PO-531 en Campañó (Poio), treito: II, clave: PO/02/017.01.02.

Sección:III. Outras Disposicións
Emisor:CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA
Rango de Lei:Decreto
 
INDEX
FREE EXCERPT

Con data do 19 de febreiro de 2003 o director xeral de Obras Públicas, por delegación do conse

lleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda aprobou o proxecto de construcción da conexión entre as estradas PO-310 e PO-531 en Campañó (Poio), treito: II, clave: PO/02/017.01.02.

Os bens e dereitos nos que se concreta a declaración de urxente ocupación aparecen recollidos e valorados no citado proxecto.

A competencia para efectua-la declaración de urxente ocupación tena atribuída a Xunta de Galicia en virtude do artigo segundo do Decreto 156/1982, do 15 de decembro, sobre asunción de transferencias en materia de estradas e a súa asignación á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, considerándose xustificada na referida declaración de urxente ocupación pola súa incidencia na seguridade vial, tanto no treito que une as glorietas situadas sobre a PO-531 e sobre PO-310 como do camiño do Vao ámbolos dous incluídos no Plan Xeral de Poio, xa que é necesario completar, nesta zona, a estructura xeral e orgánica do territorio do Concello de Poio e, tamén, organiza-la rede de estradas (autopista PO-531, PO-310, vías locais de Poio, vías locais de Pontevedra ...) que facilite o fluxo de vehículos entre Poio, Pontevedra, Sanxenxo e Vilagarcía de Arousa completando outras actuacións da Comunidade Autónoma que, sen esta non...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL