Resolución do 26 de agosto de 2008 pola que se anuncia a convocatoria pública para a selección de 10 empresas para participar no programa de asesoramento e acompañamento individualizado dentro do Plan Emega de apoio ao emprendemento feminino.

Sección:III. Outras Disposicións
Emisor:SERVIZO GALEGO DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DO HOME E DA MULLER
Rango de Lei:Resolución
 
FREE EXCERPT

O Decreto 517/2005, do 6 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, atribúelle á Vicepresidencia as competencias en materia de igualdade de xénero, que serán exercidas de acordo co establecido no Estatuto de autonomía de Galicia e nos termos sinalados na Constitución española.

Ao Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, organismo autónomo de carácter administrativo, adscrito á Secretaría Xeral de Igualdade da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, creado pola Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, correspóndelle, entre outras funcións, a de elaborar plans de actuación, programas piloto e plans-ponte para fomentar o emprego e facilitar a formación profesional das mulleres (artigo 3.8º).

A Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes, establece o compromiso da comunidade autónoma na eliminación da discriminación entre mulleres e homes e na promoción da igualdade no ámbito laboral e formativo.

En execución do Programa Operativo do F.S.E. 2007/2013, Eixe 4, categoría 80, co obxecto de transposición de boas prácticas de proxectos Equal (tendo en conta o proxecto piloto iniciado en execución do Proxecto Calíope, da iniciativa Comunitaria Equal), no que puxemos en marcha o Programa de apoio a mulleres empresarias e como resultado da experiencia e avaliación durante os últimos tres anos do programa Emega de apoio ao emprendemento feminino, o Servizo Galego de Igualdade detecta a necesidade de, xunto co necesario apoio económico ao emprendemento por parte das mulleres e da formación xeral e específica que lles permita acceder ao emprendemento en igualdade de condicións cos varóns, poñer en marcha un servizo específico de asesoramento que poña as emprendedoras galegas en contacto tanto cos recursos xerais como cos específicos e que teña, pola súa vez, unha especialización nas circunstancias e requirimentos do emprendemento feminino.

As actuacións que se enmarcan dentro desta resolución van dirixidas, entre outras, a mulleres empresarias que necesiten optimizar os resultados do seu negocio, cooperativas e sociedades que precisen unha mellora da capacidade organizativa a través de redes empresariais desde unha perspectiva de igualdade de oportunidades.

Deste xeito, ao longo do 2008 desenvolverase un programa de asesoramento a empresarias, consistente nunha titorización directa a 10 empresas seleccionadas previamente a través desta convocatoria.

Por...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL