Resolución do 22 de xuño de 2007 pola que se procede á modificación das normas de xestión académica, a súa refundición e publicación no Diario Oficial de Galicia.

Sección:III. Outras Disposicións
Emisor:UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Rango de Lei:Resolución
 
FREE EXCERPT

O Consello de Goberno da Universidade de Santiago de Compostela, na súa sesión do 20 de xuño de 2007, procedeu á modificación das normas de xestión académica, ao abeiro do cal esta reitoría

RESOLVE:

Único.-Refundir nun documento único como normas de xestión académica o texto refundido aprobado pola resolución reitoral do 12 de novembro de 1998 (DOG do 14 de xaneiro de 1999), coas modificacións acordadas pola Xunta de Goberno nas súas sesións do 22 de decembro de 1998, 11 de febreiro de 1999, 15 de marzo de 1999, 22 de decembro de 1999, 7 de abril de 2000, 26 de xullo de 2001, 15 de novembro de 2001, Consello de Goberno do 10 de xullo de 2003, 22 de decembro de 2003, 5 de febreiro de 2004, 22 de xuño de 2004 e 7 de xuño de 2007, e ordenar a súa publicación no DOG.

O texto refundido incorpórase como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2007.

Senén Barro Ameneiro

Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Norma preliminar

As normas de xestión académica aprobadas por este acordo son para aplicar aos plans de estudos conducentes a titulacións oficiais.

Este acordo será de aplicación subsidiaria a calquera outro procedemento de xestión académica, bolsas, e, en xeral, a todo procedemento no que o interesado teña a condición de alumno tanto de estudos conducentes a títulos oficiais como de estudos conducentes a títulos propios.

TÍTULO I

Matrícula

 1. Matrícula na Universidade de Santiago de Compostela.

  Todos os alumnos que pretendan iniciar ou continuar estudos de primeiro, segundo, ou terceiro ciclo na Universidade de Santiago de Compostela, unha vez admitidos, deberán formalizar a matrícula de acordo coas normas que se fixan neste acordo. Igualmente deberán formalizar a matrícula os alumnos admitidos ou os que reúnan os requisitos para a realización de probas, prácticas, seminarios, actividades académicas e para a colación de graos.

  A matrícula dos alumnos visitantes regularase por estas normas no non disposto na súa normativa propia.

 2. Matrícula ordinaria.

  2.1. Obxecto da matrícula ordinaria.

  Deberán formalizar matrícula ordinaria todos os alumnos que cursen estudos conducentes á obtención dun título universitario oficial con validez en todo o territorio nacional (doutor, licenciado, diplomado, arquitecto, arquitecto técnico, enxeñeiro e enxeñeiro técnico).

  2.2. Limitacións para a formalización da matrícula.

  Os alumnos poderán formalizar a matrícula ordinaria no número de materias que desexen e consonte as limitacións que se establecen a seguir:

  2.2.1. Matrícula no primeiro curso. Os alumnos que inicien estudos deberán formalizar obrigatoriamente a matrícula como mínimo en sesenta créditos entre materias troncais, obrigatorias ou optativas, das adscritas ao primeiro curso se a titulación se estructurara en cursos ou, no seu defecto, das adscritas ao primeiro ciclo.

  No suposto de que non se ofrecesen máis de 60 créditos no primeiro curso, o alumno deberá formalizar a matrícula na totalidade de créditos que compoñan o primeiro curso.

  -sta limitación non é de aplicación para os seguintes alumnos:

  -Alumnos que accedan aos segundos ciclos que non son continuación directa dun primeiro ciclo superado, ou por teren título que lles recoñeza o acceso.

  -Alumnos aos que lles fora recoñecida adaptación ou validación.

  2.2.2. Alumnos bolseiros.

  Os alumnos que desfruten ou vaian solicitar bolsa terán en conta o número de créditos ou materias exixidas pola convocatoria.

  2.2.3. Impedimentos establecidos nos plans de estudo.

  1. Prerrequisitos. Non se poderá formalizar matrícula nas materias que, consonte os plans de estudo, teñan establecidos materias prerrequisito, de non terse matriculado previa ou simultaneamente nesta última.

  2. Acceso aos segundos ciclos. Non se poderá formalizar a matrícula en ningunha materia do segundo ciclo de non reunir os requisitos que establezan os plans de estudo para o acceso ao segundo ciclo excepto naquelas materias que lle sexan adaptadas ou validadas e pertenzan a este segundo ciclo.

  2.3. Impedimentos de matrícula ordinaria.

  2.3.1. O alumno que inicia estudos nunha titulación deberá superar un mínimo de 30 créditos nun máximo de tres cursos académicos. De non facelo, non poderá continuar estes estudos na USC. A partir do primeiro curso inicial deberá matricularse polo menos dos créditos que lle falten para superar o mínimo establecido.

  Esta limitación non é de aplicación aos alumnos que xa estean en posesión dunha titulación universitaria.

  2.3.2. Materias con convocatorias esgotadas. Aqueles alumnos que esgoten as convocatorias legais en calquera materia non poderán formalizar matrícula nestas pero si naqueloutras nas que non esgotasen as convocatorias.

  2.3.3. Simultaneidade de estudos. Non poderán formalizar a matrícula nunha segunda titulación os alumnos que non cumpran os requisitos establecidos neste acordo para a simultaneidade de estudos.

  2.3.4. Matrícula en titulacións en proceso de extinción. Non procederá a matrícula para alumnos de novo ingreso en titulacións que estivesen en proceso de extinción agás que tras os procesos de validación ou adaptación, resulte que teñen superadas todas as materias que estean extintas. Para continuación de estudos rexerá o disposto para a admisión de traslados.

  Os alumnos adaptados a un novo plano de estudos non poderán, en ningún caso, formalizar matrícula en materias do plano de procedencia.

  2.3.5. Sen prexuízo do disposto para as materias de nivelación, os alumnos que se matriculen por primeira vez nunha titulación non poderán solicitar nin cursar materias para seren imputadas como de libre configuración curricular. Non obstante, poderán solicitar o recoñecemento ou validación de créditos para a libre configuración curricular de materias, seminarios ou actividades académicas que os alumnos tivesen realizado. Este recoñecemento non significa ter cumpridos os requisitos do punto 2.3.1 destas normas.

  Esta limitación non é de aplicación para os seguintes alumnos:

  -Alumnos que formalicen a matrícula no primeiro curso de titulacións de só segundo ciclo.

  -Alumnos que accedan aos segundos ciclos que non son continuación directa dun primeiro ciclo superado, ou por teren un título que lles recoñeza o acceso.

  -Alumnos aos que lles fora recoñecida adaptación ou validación.

 3. Matrículas suxeitas á preselección ou autorización previa.

  3.1. Materias de libre elección.

  Os alumnos que pretendan cursar materias para os efectos de libre configuración curricular someteranse aos procedementos de selección para optar a aquelas materias que, con este fin, ofreza a universidade.

  A solicitude e matrícula para cursar materias de libre elección realizarase nos prazos que se establezan na convocatoria da matrícula.

  As materias en que se formalice matrícula de libre elección estarán sometidas ao réxime de prelacións ou prerrequisitos que estableza o plano de estudos ao que pertenzan.

  3.2. Créditos por equivalencia.

  A formalización da matrícula en créditos por equivalencia realizarase tras a acreditación ou autorización para a súa realización. A matrícula nestas materias realizarase conxuntamente coa do resto das materias, e no momento que sexa convocado para iso, ou no prazo de dez días desde a resolución que seleccione os alumnos se non coincidise co período de matrícula.

  A matrícula en créditos por equivalencia reportará os prezos dos créditos que se vaian imputar.

  1. Traballos academicamente dirixidos que figuran como materias: a formalización de matrícula non terá outros límites que os que deriven do plano de estudos.

  2. Traballos academicamente dirixidos por créditos por equivalencia.

 4. No suposto de que o traballo se impute a unha materia, o alumno deberá formalizar a matrícula na materia de que se trate.

 5. No suposto de que se apliquen como de libre configuración, deberá formalizar a matrícula en tantos créditos como sexa valorado o traballo.

  Dos alumnos seleccionados para a realización de traballos academicamente dirixidos darase conta, mediante certificación do secretario do centro, á Unidade de Xestión Académica correspondente.

  3.3. Estadías de farmacia (prácticas tuteladas).

  3.3.1. Alumnos de planos non renovados. Poderán solicitar a realización das estadías os alumnos aos que lles falte un máximo de dúas materias para rematar os estudos e tivesen formalizado a matrícula nesas materias.

  A matricula formalizarase nos tres días seguintes aos da adxudicación de localidade polo centro segundo o procedemeto establecido.

  3.3.2. Alumnos de planos renovados. Os alumnos que estean cursando a titulación consonte o plano de 1994 para poder matricularse das estadías deberán ter superados 300 créditos do total do plan de estudos e 285 créditos os alumnos matriculados no plano de 1999.

  3.4. Rotatorio da licenciatura de medicina e cirurxía.

  Poderanse matricular no prazo ordinario de matrícula os alumnos de sexto curso sen materias pendentes, con materias pendentes non-homólogas, e aqueles alumnos que no momento da incorporación ao hospital teñan pendentes dúas materias como máximo homólogas ás do rotatorio.

  Os alumnos que teñan máis de 2 materias homólogas ás do rotatorio pendentes e as superen na convocatoria extraordinaria deberán solicitar a ampliación da súa matrícula nas materias do rotatorio antes do 15 de marzo.

  A selección e a adxudicación de prazas nos hospitais realizaraa a Facultade de Medicina e consonte os criterios e prazos que estableza.

  3.5. Practicum.

  A selección e adxudicación de destino dos alumnos que deban ou soliciten realizar o practicum e que figuren nos planos de estudo realizarase de acordo cos procedementos que fixen os centros.

 6. Convenios internacionais.

  4.1. Alumnos da Universidade de Santiago que pretendan cursar estudos nunha universidade estranxeira en virtude dun convenio internacional de cooperación deberán formalizar a matrícula ordinaria nesta universidade dentro dos prazos que se fixen con carácter xeral.

  Os estudos realizados en virtude dos convenios serán obxecto de recoñecemento por parte dos centros onde se imparte a súa titulación nas materias superadas en que se matriculase na Universidade de Santiago.

  4.2. Alumnos de universidades estranxeiras que cursan estudos na Universidade de Santiago de Compostela en virtude de convenios internacionais de cooperación.

  Para poder formalizar a matrícula deberán presentar na Unidade de Xestión Académica a oportuna credencial expedida pola Universidade de Santiago, e non existe ningún tipo de limitación nin impedimento en canto ás materias das que pretenda matricularse. A matrícula non reportará ningún importe, agás os que deriven do importe do seguro escolar, se o alumno estivese obrigado a el.

  Rematado o curso expediráselle unha certificación académica en que se faga constar a cualificación acadada nas materias cursadas, para o seu recoñecemento na universidade de orixe.

  4.3. Alumnos do programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España). Para formalizar a matrícula deberá ter superado na universidade de orixe un mínimo de 60 créditos no caso de diplomaturas, enxeñerías técnicas ou arquitectura técnica ou 120 créditos no caso de licenciaturas, enxeñerías ou arquitecturas. Para formalizar a matrícula deberán figurar como alumnos do programa SICUE, non existindo ningún outro tipo de impedimento ou limitación en canto ás materias das que pretenda matricularse máis que as derivadas dos acordos entre as dúas universidades. A matrícula non reportará prezos públicos na USC. Rematado o curso expediráselle unha certificación académica na que se faga constar as materias cursadas coas correspondentes cualificacións. Para o seu recoñecemento na universidade de orixe.

  4.4. Alumnos da USC que participen no programa SICUE. Deberán formalizar a matrícula nos estudos que están cursando e nos termos que establezan os acordos académicos e as propostas de mobilidade da cada estudiante.

  4.4.1. Non poderán incluírse no acordo académico para matricular polo sistema SICUE as materias cualificadas con suspenso nos estudos que está a cursar na USC. Non obstante, poderá matricularse destas materias na USC e cursalas fóra do programa SICUE.

  4.4.2. Os coordinadores de SICUE enviarán unha copia do acordo académico realizado polos alumnos de cada centro ás unidades de xestión académica que xestionan as correspondentes titulacións, co obxecto de verificar a matricula que formalizaron os alumnos participantes no programa de mobilidade.

  4.5. Non serán recoñecibles os estudos de ningún tipo cursados polos alumnos de intercambio fóra dos acordos académicos.

 7. Efectos da formalización de matrícula ordinaria.

  5.1. A matrícula ordinaria supón o deber e o dereito de asistir ás clases teóricas e prácticas. A obriga de asistencia ás clases teóricas poderá ser dispensada pola xunta do centro, por pedimento do alumno por causa documentalmente xustificada.

  5.2. Dereito a ser cualificado en dúas convocatorias das que regulamentariamente teñan lugar no curso académico, agás que o alumno non tivese convocatorias suficientes.

 8. Matrícula no terceiro ciclo.

  6.1. Os alumnos do terceiro ciclo durante os períodos de docencia e investigación formalizarán a súa matrícula nos créditos establecidos en cada programa, conforme os prezos públicos correspondentes.

  O mesmo tempo deberase aboar o seguro escolar ou, se é o caso, o seguro de accidentes. Non será preciso aboar o seguro de accidentes cando se acredite a cobertura do risco de accidente por outra vía.

  6.2. Rematada a etapa de formación e para a realización da tese de doutoramento, ademais da previa aprobación do proxecto, deberá formalizarse unha matrícula anual, na que se aboe o seguro de accidentes, salvo que se acredite a cobertura do risco de accidentes por outra vía.

  Os que, ademais da matrícula, acrediten unha adicación a tempo completo á realización da tese de doutoramento, a xuízo do consello de departamento, nos tres anos seguintes ao remate dos períodos de formación e investigación, terán a condición de alumnos do terceiro ciclo. Aqueles que non teñan esta acreditación terán aqueles dereitos que lles rezoñeza a normativa da universidade.

 9. Matrículas en actos académicos.

  7.1. Proxectos fin de carreira e traballos fin de carreira.

  Os proxectos fin de carreira resérvanse para as titulacións técnicas e configúranse nos planos de estudos dun xeito obrigatorio e a realizar unha vez superados o resto dos créditos troncais, obrigatorios, optativos e de libre configuración.

  Os traballos de fin de carreira que aparecen noutros planos de estudos configúranse ben con carácter optativo ou ben con carácter obrigatorio, e para a presentación e realización non se exixirá, agás que o plano de estudos así o estableza, ter superados todos os créditos da titulación.

  7.1.1. Requisitos da matrícula.

  1. Proxectos de fin de carreira. Poderán concorrer os alumnos que teñan superadas as demais materias do plano de estudos.

  2. Traballo de fin de carreira. Poderán concorrer os alumnos que reúnan os requisitos que establecen os planos de estudos.

  Se o alumno desexase presentar o proxecto ou traballo de fin de carreira na mesma convocatoria na que superase todas as materias, e aínda non estivesen entregadas todas as actas na Unidade de Xestión Académica correspondente, poderá admitirse a matrícula se o secretario do centro ou profesor encargado da materia ou materias emitan informe consonte o alumno ten superadas as materias das que aínda non se entregasen as actas.

  A eficacia da matrícula e da cualificación do proxecto quedarán condicionadas a que das actas se deduza que o alumno ten superadas as materias necesarias para concorrer, debéndose facer constar esta circunstancia na certificación expedida polo secretario do centro.

  7.1.2. Prazos de matrícula: poderá realizarse en calquera momento do curso académico, a data límite será o día antes ao establecido polos centros para a entrega do proxecto ou do traballo.

  A matrícula dará dereito a presentar o proxecto ou traballo unha soa vez, debendo liquidarse os prezos públicos en cada matrícula que se realice.

  Os prezos públicos dos proxectos de fin de carreira son os que para tal fin figuran no decreto de prezos públicos da Xunta de Galicia. No caso dos traballos de fin de carreira liquidaranse en función do número de créditos que no plano de estudos ten asignado o traballo.

  7.1.3. Solicitude de concorrencia: os alumnos que formalicen a matrícula deberán presentar a solicitude na Unidade de Xestión Académica polo menos un día antes da data que o centro teña establecida para a presentación do proxecto, ademais indicarán a convocatoria na que vaian presentar o proxecto.

  7.1.4. Datas de presentación: as datas de presentación dos proxectos de fin de carreira determinaranas os centros, debendo realizar polo menos tres convocatorias anuais tendendo a facelas coincidir cos períodos inmediatamente posteriores ás convocatorias oficiais de exames.

  Os centros elaborarán un calendario no que se recollan as datas de presentación dos proxectos e traballos de fin de carreira antes do inicio do curso.

  7.2. Grao de licenciado.

  7.2.1. Matrícula para a colación do grao.

  -Modalidade de exame: os alumnos que desexen concorrer á colación do grao pola modalidade de exame deberán formalizar matrícula entre o 1 e o 15 de outubro.

  -Modalidade traballo de investigación: poderase realizar en calquera momento ao longo do curso; débese acreditar no momento de formalizar a matrícula, mediante certificación expedida polo secretario do centro, que reúne os requisitos e que ten depositados os exemplares na secretaría do centro.

  7.2.2 Realización dos exames e lectura do traballo de investigación.

  -Realización dos exames para a colación do grao: os exames realizaranse nas datas que determinen os centros, entre o 25 de outubro e o 15 de novembro.

  -Lectura do traballo de investigación: o traballo de investigación poderase presentar ao longo do curso e nos prazos que establezan os centros.

  7.3 Premio extraordinario.

  7.3.1. Os alumnos que acadasen a cualificación de sobresaliente no grao de licenciado, por calquera modalidade, poderán optar ao premio extraordinario correspondente ao curso no que concorreron á colación do grao, nos termos regulados no título X.

  Para efectos de colación do grao entenderase que poden concorrer os alumnos que presentasen o traballo de investigación ou realizasen o exame antes do 15 de novembro de cada ano.

  7.3.2. Os alumnos que estean en condicións de presentarse ao premio extraordinario deberán solicitalo entre o 15 e o 30 de novembro.

  7.3.3. Os centros establecerán entre o 1 e o 15 de decembro as datas concretas para xulgar os concorrentes ao premio extraordinario.

  7.4. Probas de conxunto.

  Aqueles titulados por universidades estranxeiras aos que se lles exixa a superación dunha proba de conxunto para a homologación do seu título, e optasen por facelo na Universidade de Santiago de Compostela, disporán de polo menos dúas convocatorias por curso que poderán coincidir coas convocatorias oficiais de exames. As datas concretas da realización dos exercicios fixaranas os centros.

 10. Matrícula extraordinaria.

  8.1. Obxecto da matrícula extraordinaria.

  É matrícula extraordinaria a de quen, con independencia da titulación que posúa, se inscriba en cursos diversos dos que ofrece a universidade regularmente, sen aspirar á obtención dun título.

  8.2. Admisión.

  A admisión para formalizar a matrícula en réxime de matrícula extraordinaria realizaraa o reitor á vista das prazas dispoñibles e soamente para materias nas que se imparta docencia, unha vez computadas as matrículas ordinarias. Non se autorizará a realización da matrícula extraordinaria nas materias ofertadas no 1º curso das titulacións sometidas a límite de prazas.

  De ser admitido formalizará a matrícula na unidade de xestión académica correspondente.

  8.3. Efectos.

  8.3.1. Cualificación. Os alumnos en réxime de matrícula extraordinaria serán cualificados coas mesmas cualificacións que os alumnos de matrícula ordinaria.

  8.3.2. Adaptacións e validacións.

  As materias cursadas en réxime de matrícula extraordinaria non serán susceptibles de seren validadas ou adaptadas para a obtención de títulos universitarios oficiais ou propios da Universidade de Santiago de Compostela.

  8.4 Certificacións. As materias cursadas en réxime de matrícula extraordinaria figurarán nos certificados académicos, aínda que dun xeito separado e coa advertencia de estar cursadas en réxime de matrícula extraordinaria, non conducir á obtención de ningún título oficial e non ser susceptibles de validación ou adaptación de ningún título oficial.

  8.5. Matrícula extraordinaria en materias ou disciplinas superadas.

  Os estudantes da USC poderán formalizar a matrícula extraordinaria en materias ou disciplinas xa superadas cando nestas se producise unha sustantiva modificación de contidos no programa da materia(s) que se pretenda cursar novamente.

 11. Matrícula dos títulos propios.

  Os alumnos que cursen estudos conducentes á obtención de títulos propios establecidos pola universidade en virtude da súa autonomía e regulados no artigo 119 dos estatutos formalizarán a matrícula na unidade de xestión académica correspondente unha vez seleccionados, de acordo co establecido no Regulamento do procedemento para a expedición de títulos propios publicado pola resolución reitoral do 24 de marzo de 1994 (DOG do 2 de maio).

  Malia o disposto, a realización desta matrícula nas unidades de xestión quedará en suspenso ata que non se regulamente con carácter xeral o réxime académico dos alumnos que cursen estes estudos.

 12. Prezos públicos.

  Todas as matrículas implicarán prezos públicos de acordo co que estableza anualmente o decreto de prezos públicos aprobado pola Xunta, para o curso académico, no caso das titulacións oficiais, ou polo Consello Social, para as titulacións propias.

  O pagamento da matrícula poderá fraccionarse nos prazos que aproben os órganos da USC. Os prazos e mais os importes que deban aboarse en cada prazo estableceraos a correspondente convocatoria da matrícula que para cada curso se realice.

  As exencións poden ser:

  1. Totais: (abranguen exclusivamente o concepto de matrícula).

   Familia numerosa de segunda categoría.

   Matrícula de honra en COU ou no segundo curso de bacharelato LOXSE. Este beneficio será de aplicación unha soa vez, esgotase coa matrícula para o inicio de estudos, xa sexa exercido ou non, polo que non é de aplicación se o alumno inicia con posterioridade outros estudos universitarios.

   Bolseiros. Se a convocatoria de bolsa establece a compensación do importe da matrícula na universidade.

  2. Parciais:

   -Familia numerosa de primeira categoría (dedución do 50%).

   -Matrícula de honra: en función do número de créditos ou materias nas que obtivese esta cualificación.

  3. Subvencións: poderán solicitala os funcionarios e persoal laboral de acordo coas normas que dite a Universidade de Santiago de Compostela.

 13. Prazos de matrícula.

  A matrícula dos alumnos realizarase nos prazos que se establezan na convocatoria de matrícula.

 14. Simultaneidade de estudos.

  12.1. Os alumnos da Universidade de Santiago de Compostela poderán simultanear os estudos de dúas titulacións das que imparte esta universidade, se teñen superados como mínimo os créditos dos que están obrigados a formalizar matrícula no primeiro curso. A acreditación de ter o número de créditos superado será título suficiente para simultanear estudos.

  12.2. Permitirase a simultaneidade de estudos en titulacións que teñan límite de prazas cando:

  1. Se trate de acceso a segundos ciclos.

  2. O expediente académico do alumno, calculado ao abeiro das normas de xestión académica, sexa de 1 punto na titulación que está a realizar.

  12.3. En caso de simultaneidade entre universidades distintas, observarase o disposto na regulamentación xeral do Ministerio de Educación e Cultura.

 15. Desistencia e modificación da matrícula.

  Poderá solicitarse a desistencia ou a modificación de matrícula nos prazos e condicións que se establezan na convocatoria de matrícula e resolucións reitorais de desenvolvemento.

  Modificacións particulares:

  Aceptarase en calquera momento a modificación da matrícula polas seguintes causas:

  1. Ampliación de materias co obxecto de que o alumno poida beneficiarse de bolsas convocadas polo MEC, Xunta de Galicia, universidade ou calquera outro organismo oficial.

  2. Resolución de adaptación ou validación sempre que se tivese solicitado no período ordinario de matrícula. Esta modificación de matrícula en ningún caso supón a posibilidade da anulación total dela. Así mesmo, non se admitirá a ampliación de matrícula en materias en que tivese realizado a primeira convocatoria ordinaria de exame. Con independencia da presentación ou non do recurso potestativo de reposición contra a resolución de adaptación ou validación, o alumno deberá formalizar a matrícula no prazo que se lle indique na resolución.

  3. Selección de alumnos para a realización de prácticas en empresas, traballos academicamente dirixidos ou traballos de campo, logo de formalizar a matrícula e sempre que non se tivesen presentado a exame das materias que pretenda anular ou modificar a matrícula. A solicitude de modificación de matrícula deberá realizarse nos dez días seguintes ao da formalización da matrícula ou a incorporación para a realización das prácticas en empresas.

  4. Nos supostos de concorrencia horaria, sexa nas clases teóricas ou nas prácticas, entre as materias do plan de estudo que está a realizar o alumno e as materias de libre elección que se impartan noutras titulacións, no prazo de 30 días desde que empezasen as clases das materias afectadas. Así mesmo, admitirase a modificación de matrícula no suposto de modificación de horarios consonte os cales o alumno formalizou a matrícula.

  5. Naqueles supostos en que polas situacións persoais, tal como enfermidade grave, ou académicas, estime o reictorado a procedencia da modificación ou anulación da matrícula.

 16. Convocatorias de exame.

  Os alumnos que formalicen a matrícula ordinaria disporán de dúas convocatorias por curso e dun máximo de sete convocatorias para superar cada materia, sen prexuízo do disposto no acordo da Xunta de Goberno do 22 de abril de 1996.

  No cómputo de convocatorias para superar unha materia non se terán en conta as que figuren coa mención de «non presentado».

  En cada curso académico realizaranse dúas convocatorias de exame por cada materia de acordo co seguinte:

 17. Materias cuadrimestrais con docencia no primeiro cuadrimestre: a primeira convocatoria de exames realizarase no mes de febreiro, e a segunda no mes de setembro.

 18. Materias cuadrimestrais con docencia no segundo cuadrimestre e materias anuais: a primeira convocatoria de exames realizarase no mes de xuño e a segunda no mes de setembro.

 19. Convocatoria extraordinaria de exames para planos non renovados: realizarase nas mesmas datas que a convocatoria de exames das materias cuadrimestrais con docencia no primeiro cuadrimestre.

 20. Convocatoria de exames de fin de carreira:

  1. Planos renovados. Realizarase entre os meses de decembro e xaneiro e nas datas que cada centro xulgue pertinente, que deberán ser feitas públicas ao inicio do curso.

  2. Planos non renovados. Coincidirá coa convocatoria extraordinaria de exames.

  O acordo da Xunta de Goberno que aprobe anualmente o calendario escolar poderá establecer as datas de exame e os períodos non-lectivos para a realización deles, consonte a programación que para o curso académico se realice.

 21. Matrícula para exames de fin de carreira.

  15.1. Poderán concorrer á convocatoria de exames de fin de carreira os alumnos de planos estruturados en créditos aos cales lles resten 40 créditos para concluír os seus estudos, ou tres materias no caso de alumnos de planos de estudos sen renovar, aínda que non tivesen estado matriculados con anterioridade neses créditos ou materias.

  Para os efectos do parágrafo anterior só computarán os créditos ou materias necesarios para obter a titulación, sen incluír aqueles en que o alumno se matricule en exceso dos exixidos para a obtención do título. Neste último caso o alumno indicará en que materias desexa inscribirse na convocatoria fin de carreira.

  O alumno que desexe concorrer á convocatoria de exames de fin de carreira deberá formalizar a inscrición nos prazos que se establezan na convocatoria de matrícula. A inscrición deberá formalizarse da totalidade das materias que lle resten para rematar os estudos. En ningún caso procederá a inscrición con posterioridade á realización dos exames.

  15.2. Titulacións con proxectos ou traballos fin de carreira.

  Os alumnos de titulacións nas cales se exixa ter todas as materias do plano de estudos aprobadas para a realización do proxecto ou traballo fin de carreira non se terán que matricular previamente do proxecto ou traballo de fin de carreira para poder presentarse á convocatoria de fin de carreira. Para o cómputo do número de créditos non se contarán os do traballo ou proxecto de fin de carreira, agás nos casos en que para realizalo non se precise ter superadas todas as materias do plano de estudos.

  As estadías de farmacia (prácticas tuteladas) terán o mesmo tratamento cós proxectos de fin de carreira para os efectos da inscrición na convocatoria extraordinaria de fin de carreira. Igual interpretación se fará de calquera outra situación análoga que se poida dar noutra titulación.

  15.3 Fin de carreira e libre configuración.

  Cando o estudante se matricule de todas as materias que lle quedan para rematar os estudos e ademais estea realizando prácticas en empresa, créditos por equivalencia, ou calquera outra actividade recoñecida para a libre configuración curricular, permitiráselle a inscrición na convocatoria extraordinaria de fin de carreira, sempre que acredite tal circunstancia e que o número de créditos que lle falte globalmente para concluír os estudos estea dentro do límite establecido.

  15.4 Exclusións da inscrición da convocatoria extraordinaria de fin de carreira.

  Non se poderán inscribir na convocatoria extraordinaria de fin de carreira os alumnos que teñan superadas a totalidade das materias e créditos exixidos para a obtención do título. En todo caso, esta convocatoria extraordinaria non será de aplicación ás seguintes materias ou actividades:

  -Os practicum.

  -As estadías en farmacia, en veterinaria e naquelas outras titulacións que as prevexan nos seus planos de estudo.

  -Os traballos academicamente dirixidos.

  -As materias que exixan superación de prácticas para ser aprobadas, agás que os centros autoricen o contrario.

 22. Convocatoria extraordinaria de exames para planos non-renovados.

  16.1. Réxime transitorio para alumnos de planos non-renovados.

  Os alumnos que estean a cursar estudos por planos non renovados e matriculados en materias das cales sexan repetidores, poderán concorrer a un máximo de tres materias na convocatoria extraordinaria de exames.

  16.2. Inscrición para a convocatoria extraordinaria de exames.

  Os alumnos que formalizasen a matrícula nos prazos establecidos e que reúnan os requistos que se establecen nos prazos anteriores, e desexen concorrer á convocatoria extraordinaria de exames, deberán formalizar inscrición na Unidade de Xestión Académica nos prazos que anualmente se establezan.

  Os alumnos que teñan formalizada solicitude para concorrer aos exames da convocatoria extraordinaria e que non concorran poderán concorrer ás convocatorias ordinarias do curso.

  TÍTULO II

  Cualificacións

 23. Cualificacións e mencións.

  17.1. Cualificación.

  A avaliación dos alumnos será reflectida nas actas mediante unha cualificación numérica en función da seguinte escala de 0 a 10, con expresión dun decimal, á cal poderá engadirse a súa correspondente cualificación cualitativa:

  0-4,9: suspenso (SS).

  5,0-6,9: aprobado (AP).

  7,0-8,9: notable (NT).

  9,0-10: sobresaliente (SB).

  Tamén se poderá outorgar a cualificación de apto/a ou non apto/a nos supostos de créditos recoñecidos correspondentes a actividades formativas non integradas no plano de estudos, e nos demais supostos previstos polas normas.

  Poderáselles conceder a mención de matrícula de honra aos alumnos que obtivesen a cualificación igual ou superior a 9, sen que o seu número poida exceder do 5% dos alumnos matriculados na materia no correspondente curso académico. Non obstante, se o número de alumnos matriculados fose inferior a 20, poderá concederse unha matrícula de honra.

  17.2. Mencións.

  Nas actas de exame, ademais de reflectir as cualificacións, poderán figurar as mencións sen cualificar ou non-presentado nos seguintes supostos:

  Sen cualificar. No suposto de que o alumno concorra á convocatoria de exame dunha materia sen ter superado a materia que sexa prelación ou ben cando curse os estudos dos cales está matriculado na Universidade de Santiago de Compostela ou noutra universidade no marco dun convenio interuniversitario de cooperación, sempre e cando os estudos cursados noutra universidade teñan que ser obxecto de recoñecemento de estudos de acordo coas disposicións que regulan este tipo de estudos.

  Non presentado: faráselles constar esta mención a aqueles alumnos que, estando matriculados nunha materia, non concorran á realización dos exames nas convocatorias oficialmente establecidas.

 24. Valoración dos expedientes.

  Para a valoración dos expedientes a universidade aplicará as normas que en cada caso sexan de aplicación e, supletoriamente, o previsto no protocolo de colaboración entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo para a valoración de expedientes académicos, ratificado polo Consello de Goberno do 30 de marzo de 2005.

  TÍTULO III

  Actas, expedientes e custodia de exames

  Capítulo I

  Actas

 25. Confección das actas.

  Por cada materia cursada e por cada unha das convocatorias de exame elaborarase unha acta na que figuren todos os alumnos matriculados, indiferentemente do réxime de matrícula. Mediante resolución reitoral, poderáse establecer que as actas se confeccionen por grupos de docencia de acordo co procedemento de elaboración e formalización de actas que se estableza.

 26. Contido da acta.

  20.1. As actas identificarán a materia de que se trate con todos os seus elementos, tales como: denominación, tipo de materia, créditos, titulación en que se imparte, período de docencia, grupo, de ser o caso, e calquera outro que sirva para a súa identificación.

  Os alumnos que deban figurar nas actas serán identificados, como mínimo polo seu nome e apelidos, e documento nacional de identidade ou pasaporte, e tipo de matrícula.

  20.2 As cualificacións reflectiranse en calquera caso cos literais das cualificacións e mencións, sen prexuízo doutro tipo de marcas ou símbolos que permitan axilizar a súa xestión.

 27. Asinamento das actas.

  As actas de exame serán asinadas en todas as súas follas polo profesor ou profesores que consonte o plan de organización docente teñan a responsabilidade expresa da docencia da materia.

  A derradeira folla de cada acta, ademais da sinatura dos profesores, indicará explicitamente nome e apelidos destes. Igualmente, nesta última folla o secretario do centro realizará o recoñecemento da sinatura do profesor, asinaraa e selaraa.

  Se por perda de relación coa universidade, falecemento ou causa análoga, o profesor encargado da materia non puidese asinar a acta, esta será asinada en todas as súas follas polo secretario do departamento, e na derradeira polo secretario do centro, que fará constar as causas de que o profesor encargado non asinase, ademais do recoñecemento de sinatura consonte o disposto no parágrafo anterior.

 28. Entrega das actas de exame.

  As actas de exame de cada convocatoria deberán ser entregadas na secretaría dos centros de xeito improrrogable nos quince días seguintes ao da data de remate do respectivo período oficial de exames establecido no calendario escolar da USC. A ampliación deste prazo, sempre por causas excepcionais, deberá contar coa autorización expresa do secretario xeral. O secretario do centro procederá á súa remisión inmediata ás unidades de xestión académica, sen necesidade de agardar pola entrega da totalidade das actas.

  A Secretaría Xeral da Universidade desenvolverá os aspectos de confección, formalización, entrega, depósito e custodia, así como os procedementos de rectificación das actas.

 29. Conservación e custodia das actas.

  As actas serán depositadas posteriormente para a súa conservación, custodia e xestión nas dependencias das unidades de xestión académica.

  Nos centros depositarase unha copia da acta que carecerá de efectos certificantes.

  Correspóndelle ao secretario xeral da universidade a custodia das actas. Baixo a supervisión do secretario xeral adxunto, o xefe da Unidade de Xestión Académica terá a responsabilidade encomendada, de estrito cumprimento, do depósito e custodia das actas.

 30. Modificacións das actas.

  En calquera caso as actas poderán ser modificadas polos profesores asinantes sempre que a modificación sexa favorable ao alumno, sen necesidade de instruír procedemento ningún e coa súa comparecencia na Unidade de Xestión Académica, nos prazos que se establezan na normativa sobre elaboración e modificación de actas.

  Capítulo II

  Expedientes e certificacións

 31. Unidade de expediente académico.

  O expediente académico do alumno reflectirá todas as incidencias académicas que afecten os estudos que cursou ou está a cursar.

  O expediente académico será único por alumno, e poderase separar en varios subexpedientes por titulacións. Neste suposto, o subexpediente principal será o da primeira titulación en que iniciase estudos, e débese facer constar tal circunstancia tanto no subexpediente principal coma nos separados.

 32. Certificacións.

  O acto de certificación será verbo dunha ou varias titulacións.

  Os modelos de certificacións deberán ser previamente aprobados polo secretario xeral da universidade.

 33. Certificacións de expedientes trasladados.

  Nos supostos de expedientes trasladados deberanse reflectir todos os extremos académicos da universidade de procedencia, sen prexuízo das adaptacións e validacións que nesta universidade se poidan realizar.

  As certificacións que se expidan deberán reflectir o expediente da universidade de orixe de xeito diferenciado ao desta universidade.

 34. Conservación e custodia de exames.

  Os exames ou probas, xa sexan parciais ou finais, que fosen realizados por escrito ou por calquera outro medio que permita deixar constancia deles, deberán ser conservados polos profesores encargados da materia polo menos seis meses desde a data final de entrega das actas, agás nos supostos de que estea en curso un expediente administrativo ou xudicial, ou que por outras normas se establezan prazos maiores.

  TÍTULO IV

  Réxime de traslados

  Capítulo I

  Requisitos para o inicio e continuación de estudos

 35. Inicio de estudos.

  Os alumnos que desexen iniciar estudos en titulacións da Universidade de Santiago de Compostela deberán solicitar a admisión na titulación elixida acreditando que reúnen os requisitos legalmente exixidos para o acceso á universidade, nos prazos e co procedemento que dispoña a convocatoria de matrícula.

 36. Continuación de estudos.

  30.1. Continuación en titulacións con límite de prazas.

  Os centros das titulacións con limitación de prazas, no primeiro ciclo, no segundo ciclo ou en ambos, poderán propoñer á Xunta de Goberno que se estableza un límite para traslados. Este límite non poderá ser inferior ao dez por cento das prazas que se autoricen para alumnos de novo ingreso.

  30.1.1. Continuación en titulacións sen cota de prazas para traslados.

  -Os alumnos deberán acreditar ter superado o primeiro curso completo deses estudos, no caso de ensinanzas non renovadas, ou 60 créditos no caso de ensinanzas renovadas (Real decreto 69/2000, do 21 de xaneiro).

  -En ambos os dous casos non poderán ter esgotadas as convocatorias establecidas nas normas de permanencia segundo a normativa da USC. Non se terá en conta este requisito no caso de aplicación do artigo 34 das normas de xestión académica.

  Cando un estudante non reúna os requisitos establecidos nos dous puntos anteriores quedará sometido ao rexime xeral de adxudicación de prazas regulado no Real decreto 69/2000, do 31 de xaneiro.

  30.1.2. Titulacións con cota de prazas para traslados.

  Os alumnos que soliciten o traslado deberán reunir os requisitos académicos establecidos no punto anterior.

  Para a resolución das solicitudes de traslado terase en conta os seguintes criterios de preferencia:

 37. Resolveranse primeiro as solicitudes que, reunindo os requisitos para o traslado, sexan presentadas antes do 31 de xullo.

 38. De resultaren prazas non adxudicadas, resolveranse as presentadas entre o 1 de agosto e o 15 de outubro, e mais aquelas que se presentasen no primeiro prazo e non se admitisen por careceren (na convocatoria de xuño) dos requisitos académicos exixidos e reunisen os requisitos xerais.

 39. As solicitudes ordenaranse pola cualificación do expediente que resulte da aplicación dos criterios xerais que sinala a disposición derradeira segunda do Real decreto 1497/1987, do 27 de novembro, na redacción dada polo Real decreto 1267/1994, do 10 de xuño, ou norma que a substitúa.

 40. Unha vez valorados os expedientes, e sen prexuízo da notificación individual, farase pública unha resolución na que figuren todos os alumnos admitidos e os excluídos, ordenados consonte a cualificación do seu expediente.

  30.1.3. Traslados desde universidades privadas ou da Igrexa.

  Os alumnos procedentes de universidades privadas ou da Igrexa, para continuar estudos de primeiro ou segundo ciclo nas titulacións con límite de prazas que se imparten na USC, ademais do requisito de ter superado integramente o primeiro curso de planos non renovados ou 60 créditos de planos renovados, non poderán ter esgotadas as convocatorias establecidas segundo as normas de permanencia da universidade, e deberán ter, ademais, unha cualificación nas probas de acceso á universidade igual ou superior á do último alumno admitido nesa titulación no curso anterior.

  Acreditados os tres requisitos procederá a súa resolución consonte o disposto no parágrafo anterior.

  30.2. Admisión de estudantes con estudos universitarios estranxeiros.

  30.2.1. Continuación en titulacións sen cota de prazas para traslados.

  Para seren admitidos deberá validárselles polo menos unha materia no caso de planos non-renovados ou 15 créditos no caso de planos renovados.

  30.2.2. Titulacións con cota de prazas para traslados.

  Para seren admitidos deberá validárselles polo menos o primeiro curso completo no caso de titulacións non-renovadas ou 60 créditos no caso de planos renovados. A valoración de expedientes realizarase segundo as normas que para os efectos estableza a USC.

  No caso de que estes alumnos non obteñan a validación parcial de estudos, deberán superar as PAAU agás que os estudos preuniversitarios validados lles dean acceso directo á universidade.

  Capítulo II

  Normas xerais de traslados

 41. Prazos de presentación de solicitudes.

  As solicitudes de inicio ou continuación de estudos en titulacións que imparta a Universidade de Santiago de Compostela deberán presentarse nas unidades de xestión académica correspondentes á titulación, nas datas que estableza a convocatoria de matrícula.

 42. Tramitación.

  32.1. As solicitudes de admisión para continuar ou iniciar estudos en titulacións da Universidade de Santiago de Compostela serán resoltas conforme o disposto neste acordo, resolucións reitorais que o desenvolvan e nas disposicións vixentes que sexan de aplicación ao caso, e débenlles ser notificadas aos interesados para os efectos de tramitación de traslado de expediente.

  32.2. Os alumnos que non reúnan os requisitos para a aceptación do traslado consonte o establecido neste acordo poderán presentar solicitude de ingreso en titulacións con límite de prazas.

 43. Cambio de matrícula no primeiro curso en titulacións con límite de prazas.

  33.1. Os alumnos matriculados no primeiro curso dunha titulación con límite de prazas poderán solicitar o cambio de matrícula a partir do curso académico seguinte a aquel en que iniciasen estudos, para continuar os mesmos estudos que se impartan en centros da universidade ou adscritos a ela sitos en localidade distinta. Estas solicitudes resolveranse favorablemente en calquera suposto.

  33.2. Poderá autorizarse un novo cambio de centro, durante o mesmo curso académico, cando os alumnos que o pidan reúnan os requisitos para acadar a titulación polo centro de orixe.

 44. Alumnos con convocatorias esgotadas nalgunha materia.

  Se o alumno que solicita o traslado tivese esgotadas convocatorias nalgunha materia, consonte o réxime xeral de convocatorias da Universidade de Santiago de Compostela, admitirase o traslado se a universidade de orixe recoñece a reciprocidade de trato aos alumnos da Universidade de Santiago de Compostela con convocatorias esgotadas, para que, respecto das materias con convocatorias esgotadas, renda exame por unha soa vez.

 45. Alumnos que accederon á universidade a través das probas para maiores de vinte e cinco anos.

  As solicitudes de traslado para continuar os mesmos estudos xa iniciados noutra universidade, presentadas polos alumnos que accedesen á universidade a través das probas para maiores de vinte e cinco anos, resolveranse consonte o disposto para as titulacións non sometidas a limitación de prazas no primeiro curso.

 46. Admisión do expediente de alumnos desta universidade que esgotasen ou non convocatorias nela.

  Autorízase a admisión do traslado de expediente académico dos alumnos que esgotaron convocatorias nalgunha materia e que, tras superala noutra universidade, desexen trasladar novamente o seu expediente a esta universidade para que, tras a súa validación no seu expediente, poidan solicitar a expedición do título.

  Tamén se lles autoriza a admisión do traslado, nos mesmos termos que no caso anterior, aos alumnos que tivesen realizado polo menos o 80% das materias correspondentes á súa titulación nesta universidade.

  Para ambos os dous casos a solicitude do traslado de expediente poderá presentarse en calquera momento.

 47. Alumnos procedentes da universidade da Igrexa.

  Para os efectos da admisión para a continuación de estudos en titulacións, tanto con límite de prazas como sen límite, por parte de alumnos que procedan de universidades da Igrexa, non se terán en conta as materias que sexan de ensinanzas eclesiásticas, e que non formen parte dos planos de estudos das ensinanzas que se imparten na Universidade de Santiago de Compostela.

  De ser admitido o alumno, os xefes das unidades de xestión académica poñerán en coñecemento dos centros que o alumno procede dunha universidade da Igrexa, por se consideran pertinente a realización dunha proba de conxunto sobre as materias que lle puidesen ser validadas.

 48. Ingreso en titulacións con planos de estudo en proceso de extinción.

  As solicitudes de traslado de alumnos para a continuación de estudos consonte planos en proceso de extinción, resolveranse consonte os criterios establecidos neste acordo e o que se dispón a seguir:

  38.1. Inicio e continuación de estudos en titulacións en plans en proceso de extinción.

  Non se procederá á admisión de ningún alumno de novo ingreso para cursar titulacións por planos de estudos en proceso de extinción, agás que, tras os procesos de validación, resulte que ten superadas todas sa materias que estean extintas.

  Soamente se lles permitirá formalizar matrícula nos planos de estudo en proceso de extinción aos alumnos procedentes de traslados nos supostos de que as materias nas que pretendan formalizar matrícula se impartan, por non terse extinguido o curso, ou estivesen no período transitorio de dous anos seguintes á extinción do curso.

  Sen prexuízo do disposto na norma 42.3º, de non impartirse as materias ou estar xa rematado o período transitorio subseguinte, se o alumno desexa continuar estudios, deberá adaptarse ao novo plano.

  38.2. Continuación de estudos en planos en extinción por parte de alumnos que iniciaran estudos en planos renovados.

  Admitirase o traslado para a continuación de estudos en planos en proceso de extinción dos alumnos que nas universidades de procedencia os iniciaran consonte planos renovados, se reúnen os dous requisitos seguintes:

  -Que a incorporación ao plano de estudos renovado na Universidade de Santiago de Compostela supoña un atraso, dado o diferente ritmo de implantación do plano de estudos.

  -Que logo dos procesos de adaptación non deba superar ningunha materia que estea extinguida definitivamente.

 49. Traslados de alumnos que accederan á universidade por validación de estudos estranxeiros.

  Os traslados dos alumnos que ingresaran en calquera universidade española por validación de estudos estranxeiros resolveranse consonte os criterios xerais de traslados establecidos neste acordo.

  TÍTULO V

  Adaptacións e validacións

  Capítulo I

  Ámbito de aplicación e conceptos

 50. Ámbito de aplicación.

  As normas de adaptación e validación que se establecen neste acordo serán de aplicación para todos os planos de estudo conducentes a titulacións oficiais vixentes na Universidade de Santiago de Compostela.

 51. Conceptos.

  Adaptacións. Entenderase por adaptación os seguintes actos:

  1. O acto polo que se lles recoñece eficacia académica aos estudos superados consonte un plano de estudos en proceso de extinción noutro de nova implantación e que o substitúe.

  2. Tamén terá a consideración de adaptación o acto polo que se lles recoñece eficacia académica ás materias que se impartan no mesmo grupo de docencia, ou que se consideren unidas para os efectos de impartición no Plan docente anual tanto se corresponden á mesma titulación como a outra distinta.

  3. O acto polo que se lles recoñece eficacia académica aos estudos realizados consonte un plano de estudos doutra universidade, nun plano de estudos da Universidade de Santiago de Compostela, no suposto de que ambos os dous plans conduzan á mesma titulación oficial.

  Validacións. A validación é o acto polo que se lles recoñecen efectos académicos aos estudos universitarios realizados consonte un plano de estudos noutro plano de estudos conducente a distinta titulación.

  O recoñecemento de estudos realizados en universidades estranxeiras ou en institucións análogas realizarase polo procedemento de validación.

  Capítulo II

  Adaptacións

 52. Adaptación obrigatoria e voluntaria.

  42.1. Adaptación obrigatoria.

  Os alumnos que estean cursando un plano de estudos que está a ser substituído por outro, de non superaren as materias do plano en extinción, se desexan continuar os mesmos estudos, deberán adaptarse ao novo plano de estudos.

  Este suposto implicará o inicio dun novo expediente académico, o mantemento das cualificacións das materias superadas e que sexan adaptadas, e o comezo de novo do cómputo das convocatorias verbo de todas as materias que resten por superar no novo plano de estudos.

  42.2. Adaptación voluntaria.

  Os alumnos que están realizando estudios consonte un plano de estudos que está a ser substituído por outro, poderán solicitar a continuación dos seus estudos polo plano de nova implantación.

  42.3. Adaptación obrigatoria e voluntaria.

  Co obxecto de facilitar a conclusión dos estudos polos planos en procesos de extinción, o reitoría, á vista do expediente do alumno e dos informes dos centros, poderá autorizar a realización ata un máximo de tres materias consonte un plano renovado para que sexan imputadas a un plano en proceso de extinción.

  Superadas as materias, recoñeceranse plenos efectos dentro do plano de orixe do alumno e recoñeceráselle a cualificación outorgada.

  A resolución reitoral que autorice esta matrícula establecerá a correspondencia entre as materias do plano en extinción e as do plano novo.

 53. Criterios que se seguirán nos expedientes de adaptación.

  43.1. Adaptacións por causa de substitución de planos de estudo.

  Neste suposto atenderase ao disposto nos cadros de adaptación que establezan os respectivos planos de estudo.

  43.2. Adaptacións a causa de continuación de estudos.

  Para estes efectos, atenderase aos criterios adoptados polo Consello de Coordinación Universitaria e demais normas de aplicación.

 54. Cualificación.

  Nas materias ou disciplinas que resulten adaptadas deberá reflectirse a mención adaptada e maila cualificación que o alumno acadara na materia obxecto da adaptación.

  Se a materia estivese estruturada en disciplinas, a cualificación obteríase consonte o seguinte: suma dos créditos superados, multiplicados cada un deles polo valor da cualificación que corresponda, e dividido polo número de créditos totais da disciplina de que se trate. Non se terán en conta os créditos que non teñan cualificación.

  Capítulo III

  Validacións

 55. Estudos validables.

  Serán susceptibles de seren validadas as materias ou disciplinas que formen parte de planos de estudos conducentes a títulos oficiais, xa se impartan en universidades públicas, privadas ou da Igrexa ou nos centros adscritos a calquera delas. Igualmente serán validables as materias cursadas en réxime de equivalencia.

  A Xunta de Goberno establecerá aqueles estudos que sen ter carácter universitario sexan susceptibles de seren validados.

 56. Criterios que se seguirán nos expedientes de validación.

  Para estes efectos, atenderase aos criterios adoptados polo Consello de Coordinación Universitaria e demais normas de aplicación.

 57. Cualificación.

  As materias validables serán reflectidas no expediente coa mención validada e indicando as cualificacións segundo os criterios adoptados polo Consello de Coordinación Universitaria e demais normas de aplicación.

  As materias que sexan recoñecidas como de libre elección manterán en calquera caso a cualificación obtida, xa fose outorgada nesta universidade ou noutras universidades.

 58. Normas específicas para validación dos complementos de formación.

  Para a validación dos complementos de formación terase en conta se a materia da que se solicita a validación cumpre os requisitos que establecen as respectivas ordes que implantan os complementos de formación, aínda que non coincidan coas materias que compoñan os complementos que se imparten nesta universidade.

 59. Eficacia das validacións ou adaptacións.

  As adaptacións e validacións producirán efectos desde que se dicte a resolución que as recoñeza.

  Se as adaptacións e validacións reportasen prezos públicos, os efectos comezarán desde que se acredite o pagamento correspondente.

  O pagamento dos prezos que se xerasen poderá realizarse fraccionadamente por materias ou disciplinas en sucesivos cursos académicos, sempre que o plano de estudos para o que se ditou a resolución non fose modificado nas materias validadas ou adaptadas.

  Capítulo IV

  Normas comúns a adaptación e validacións

 60. Efectos no currículo do alumno.

  50.1. As materias ou disciplinas adaptadas ou validadas consideraranse superadas para todos os efectos e, por conseguinte, non son susceptibles de novo exame.

  50.2. Se tras os procesos de validación ou adaptación os alumnos que están a estudar licenciaturas, agás medicina ou arquitectura, non acreditase a superación de polo menos 300 créditos, deberán cursar materias non cursadas da titulación que estean a realizar ata cubrir o mínimo de créditos exixido. De non ter a titulación materias suficientes, a dirección do centro determinará as materias doutras titulacións que deberá cursar o alumno.

  Para titulacións de só segundo ciclo, ou nos supostos de que se accedese a segundos ciclos que non sexan continuación do primeiro ciclo iniciado, ou de titulacións de só primeiro ciclo, no cómputo dos trescentos créditos teranse en conta os créditos da titulación ou ciclo que lles recoñece o acceso.

 61. Órganos competentes no procedemento de adaptacións e validacións (3).

  As adaptacións e validacións serán resoltas en todo caso polo reitor, tras o informe dos órganos correspondentes de cada centro. Non será preciso este informe cando o alumno teña superada integramente a materia troncal. Neste caso aplicarase o criterio establecido polo Consello de Universidades para a resolución da adaptación das materias troncais.

  Para os efectos de axilización procedemental, e sen prexuízo da necesidade da resolución expresa, as comisións académicas de cada titulación poderán, consonte os antecedentes, establecer táboas de adaptación e validación entre materias de diferentes titulacións, de tal xeito que os alumnos poderán formalizar a matrícula coa presunción de adaptación ou validación das devanditas materias.

  Os recoñecementos de validación como materias de libre elección de materias superadas noutras titulacións da Universidade de Santiago de Compostela e que se desexen imputar á titulación que o alumno está a seguir, recoñeceranse, e sen necesidade do informe do centro, se nos acordos da Xunta de Goberno que aproben as materias de libre elección para cada curso académico non figurase como excluída por ter contidos idénticos ou moi similares para a titulación en que se pretenda imputar.

  51.1. Eficacia das táboas de cadros de validación.

  Os cadros de validación e adaptación que foron aprobados polas comisións dos centros servirán para o recoñecemento das validacións ou adaptacións sen necesidade de provocar novos acordos das comisións competentes e serán executados directamente polas unidades de xestión académica.

  51.2. Vixencia e mantemento das táboas.

  Estas táboas de validación terán polo menos unha vixencia dun curso académico. A supresión de materias, ampliación, ou calquera outra modificación deberá ser comunicada polos centros ao Servizo de Alumnado, que será o responsable do mantemento e actualización do libro de validacións e adaptación en calquera soporte.

  O prazo para a notificación das modificacións será ata o 30 de abril de cada curso académico para que produzan efectos no curso seguinte. No caso de que non se teña producido esta comunicación ao Servizo de Alumnado entenderase prorrogado o libro durante o curso seguinte.

  51.3. Difusión.

  A reitoría fará a correspondente difusión nos centros, departamentos, unidades administrativas e alumnos do Libro de validacións e adaptacións da USC.

 62. Prazos de solicitude e resolución.

  52.1. Prazos de solicitude.

  As solicitudes de adaptación e validación de estudos poderán presentarse durante todo o curso, se ben só darán dereito a modificar ou anular a matrícula, conforme o disposto no artigo 13 sobre modificacións particulares, as solicitudes presentadas no prazo de matrícula ordinario.

  52.2. Prazos de resolución.

  Sobre as solicitudes de adaptación e validación deberán emitir informe os órganos competentes no prazo máximo dun mes desde o remate do prazo de solicitudes.

  Como consecuencia das resolucións de adaptación ou validación os alumnos, de teren feita a matrícula, poderán modificala no prazo de dez días desde a recepción da resolución se non foran validadas ou adaptadas todas as as materias que solicitase.

  TÍTULO VI

  Acceso ao segundos ciclos

  Capítulo I

  Normas xerais

 63. Condicións de acceso ao segundo ciclo.

  53.1. O acceso ao segundo ciclo poderá estar sometido a limitación de prazas. A Xunta de Goberno poderá ditar normas que permitan un acceso equilibrado das diferentes titulacións ou estudos de primeiro ciclo aos que se lles recoñeza acceso a estudos de segundo ciclo e poderán establecerse quendas de acceso.

  53.2. A limitación de prazas non afectará os alumnos para os que o segundo ciclo sexa continuación directa dos estudos iniciados no mesmo centro e titulación. Os alumnos que soliciten o ingreso para continuar os mesmos estudos iniciados noutras universidades someteranse ao procedemento de traslados.

  53.3. O ingreso en estudos con limitación de prazas requirirá a solicitude previa dos alumnos interesados. A solicitude e mailo procedemento para a súa resolución rexeranse por este acordo e mais o establecido no Real decreto 69/2000, do 21 de xaneiro, polo que se regulan os procedementos de ingreso nos centros universitarios dos estudantes que reúnan os requisitos legais necesarios para o acceso á universidade.

  53.4. Os alumnos que estean en posesión dun primeiro ciclo ou dunha titulación de primeiro ciclo que lles recoñeza o acceso a outros segundos ciclos ou titulacións de só segundo ciclo soamente poderán solicitar o ingreso nestes estudos a través do disposto neste acordo.

  53.5. En consonancia co anterior, non poderán solicitar o ingreso no primeiro ciclo da mesma titulación, alegando estar en posesión dun título universitario, probas de acceso á universidade, formación profesional ou calquera outro título que recoñeza o acceso á universidade. No suposto de que o alumno solicite, en primeira convocatoria, o ingreso no primeiro ciclo dunha titulación por non ter superado o primeiro ciclo que lle recoñece o acceso ao segundo ciclo, e a superase na segunda convocatoria do curso, procederase á anulación de todas as actuacións efectuadas, incluso a matrícula que puidese ter feita, e tomarase en consideración a solicitude do alumno como solicitude de ingreso en estudos de segundo ciclo coa prelación de setembro. Agás os alumnos da titulación de farmacia que foron seleccionados na primeira convocatoria do curso para a realización das estadías e que rematan estas no mes de setembro. A súa solicitude tramitarase coa prelación de xuño no caso de que superen as estadías e sempre que a súa cualificación para a titulación solicitada con maior preferencia sexa superior á do último alumno admitido nela.

  53.6. Nos estudos que non estean sometidos a limitación de prazas, o ingreso realizarase mediante a formalización de matrícula nos prazos que con carácter xeral se establezan.

  53.7. No suposto de que o acceso ao segundo ciclo de estudos de titulacións de primeiro e segundo ciclo non estea sometido a limitación de prazas, aínda que o ingreso a través do primeiro ciclo si, considerarase para os alumnos que accedan ao segundo ciclo consonte o procedemento establecido nesta resolución que a titulación non está sometida a limitación de prazas.

 64. Dos complementos de formación.

  54.1. Os centros nos que se impartan ensinanzas de segundo ciclo ás que se poidan incorporar alumnos co primeiro ciclo doutra titulación deberán implantar, se así se requirise, os complementos de formación que sexan necesarios.

  54.2. A implantación dos complementos de formación deberase realizar de tal xeito que, no momento de implantación do segundo ciclo, os alumnos poidan incorporarse a este.

  54.3. Os complementos de formación que en cada caso se requiran poderanse cursar das seguintes formas:

  1. Simultaneamente ás ensinanzas do primeiro ciclo.

  2. Simultaneamente ás ensinanzas do segundo ciclo.

  54.4. En ambos os dous supostos, se os complementos de formación non coincidisen coas materias que compoñan o plano de estudos, deberase especificar o carácter de complementos de formación da materia.

  54.5. Se os complementos de formación fosen materias propias do plano de estudos, estes deberanse cursar de acordo coa ordenación temporal das materias que estableza o plano de estudos.

  54.6. De estar sometido a limitación de prazas o acceso ao segundo ciclo, a superación dos complementos de formación ou acreditar a validación destes non suporá o dereito de acceso ao segundo ciclo.

  54.7. As materias que configuren os complementos de formación e que non formen parte do primeiro ciclo dos planos de estudo poderán cursarse como materias de libre elección, se ben a superación delas non implica o dereito de realizar os estudos de segundo ciclo se estes estivesen sometidos a limitación de prazas.

  54.8. Os complementos de formación superados polo estudante en calquera universidade serán recoñecidos academicamente na Universidade de Santiago de Compostela, aínda cando a determinación destes, de ser o caso, fose diferente.

 65. Expediente académico.

  Nos expedientes académicos dos alumnos que accedan ao segundo ciclo de ensinanzas universitarias, conforme o establecido neste acordo, deberán reflectirse separadamente as materias correspondentes aos complementos de formación.

  Capítulo II

  Procedemento de ingreso nos segundos ciclos sometidos a limitación de prazas

 66. Solicitudes.

  En cada curso académico, mediante resolución reitoral, realizarase unha convocatoria para que os alumnos poidan solicitar o ingreso nos segundos ciclos con límite de prazas, que deberá conter como mínimo:

  1. Titulacións sometidas a limitación.

  2. Número de prazas.

  3. Porcentaxe aprobada pola comunidade autónoma para alumnos doutras universidades segundo o Real decreto 69/2000, do 21 de xaneiro.

  4. Prazo de presentación.

  5. Requisitos xerais para o acceso.

  6. Complementos de formación que se cursarán por cada titulación ou primeiro ciclo con acceso.

 67. A convocatoria desenvolverase en tres fases independentes.

  1. Fase de xullo: para os alumnos que posúan a titulación que lles dea acceso dentro do prazo de solicitude que se estableza no mes de xullo, é dicir, aqueles que remataran os estudos de acceso na convocatoria de xuño ou en anos anteriores, e presenten a solicitude dentro do prazo.

  2. Fase de outubro: para os alumnos que rematen na convocatoria de setembro os estudos que lles dan acceso, así como aqueles que, aínda que podían presentar a solicitude na primeira convocatoria, non o fixesen, e soamente para aquelas titulación nas que resultaran prazas vacantes na fase anterior.

  3. Fase logo do primeiro cuadrimestre: para os alumnos que reúnan os requisitos académicos para o acceso e desexen formalizar a matrícula en aquelas titulacións nas que logo das dúas convocatorias ordinarias resultaran prazas vacantes.

 68. Agrupación de titulacións e quendas.

  58.1. De ter fixado límite de prazas e para os efectos do disposto no Real decreto 69/2000, do 21 de xaneiro, as titulacións agruparanse do xeito seguinte:

  Grupo I. Titulacións con acceso ao 2º ciclo e que este é continuación directa dun 1º ciclo implantado.

  L. Administración e dirección de empresas (Santiago de Compostela).

  L. Economía.

  L. Xornalismo.

  L. Filoloxía (todas).

  Enxeñeiro químico.

  L. Química (Santiago de Compostela).

  L. Matemáticas.

  L. CC. políticas e da administración.

  L. Bioloxía.

  L. Pedagoxía.

  L. Humanidades.

  Grupo II. Titulacións de ciclo longo nas que a USC só ten implantado o segundo ciclo.

  L. Administración e dirección de empresas (Lugo).

  L. Química (Lugo).

  Enxeñeiro agrónomo.

  Enxeñeiro de montes.

  Grupo III. Titulacións de só 2º ciclo implantadas:

  L. Psicopedagoxía.

  L. Ciencia e tecnoloxía dos alimentos.

  58.2 . Das quendas.

  58.2.1...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL