ANUNCIO do 25 de marzo de 2014, da Zona de Recadación de Pontevedra, polo que se relacionan dilixencias pendentes de notificar e se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (Abal Martínez, Isidoro e vinte e sete máis).

Sección:VI. Anuncios
Emisor:Axencia Tributaria de Galicia
Rango de Lei:Anuncio
 
FREE EXCERPT

O recadador da Comunidade Autónoma de Galicia, titular de zona de Pontevedra, por medio deste anuncio comunica que se seguen neste órgano de recadación procedementos administrativos de constrinximento contra os debedores que se sinalan na lista que se xunta. Nos ditos expedientes practicouse dilixencia que non lles puido ser notificada aos interesados malia os intentos feitos nese sentido. A referencia da dilixencia é a que se sinala no anexo.

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, emprázanse os ditos interesados, ou os seus representantes, para seren notificados por comparecencia.

A comparecencia deberá efectuarse ante o órgano de tramitación (Zona de Recadación de Pontevedra; rúa A Barca, 10, baixo A, Pontevedra), no prazo de quince días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio.

Transcorrido o prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Pontevedra, 25 de marzo de 2014

Fernando Guimaraens BenedetiRecadador de zona de Pontevedra

ANEXO

Interesado NIF/CIF Data da dilixencia Obxecto da dilixencia
Abal Martínez, Isidoro 76864556M 13.1.2014 Embargo de soldos e salarios
Casas Rústicas del Atlántico, S.L. Notificación, ademais, como administrador para: Magdalena Caneda, Florencio B36503381 20.1.2014 Notificación erro dilixencia embargo
Castro García, Sonia 76870460K 27.1.2014 Embargo de bens inmobles
Cirio Quinchia, Gloria Yamile Notificación, ademais, para: Pinheiro Ciro, Stefany X2575354K 17.12.2013 Notificación do mandamento de prórroga do embargamento de bens inmobles
Decoraciones Armo NW, S.L. Notificación, ademais, como administrador mancomunado para: Fouces Díaz, José Manuel Pérez Lemos, Luis B36443711 15.1.2014 Embargo de bens inmobles
Dios Torres, Didier Eric 35464750S 13.1.2014 Embargo de vehículos
Fernández Sobrino, Jean Paul Notificación, ademais, do embargamento de bens inmobles para: Martínez Bautista, Andrea 76899414H 31.1.2014 31.1.2014 Embargo de soldos e salarios Embargo de bens inmobles
Inversiones Inmobiliarias Marvil, S.A.U. Notificación, ademais, para: Marvil Inmuebles, S.L.U. A36349090 13.1.2014 Notificación do mandamento de prórroga do embargamento de bens inmobles
Inversiones Rosal Cero 2, S.L. Notificación, ademais, como administrador para:
...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL