DECRETO 42/2014, do 27 de marzo, polo que se modifica o Decreto 12/2009, do 8 de xaneiro, polo que se regula a autorización de centros, servizos e establecementos sanitarios.

Sección:I. Disposicións Xerais
Emisor:CONSELLERÍA DE SANIDADE
Rango de Lei:Decreto
 
INDEX
FREE EXCERPT

O artigo 33.1 do Estatuto de autonomía de Galicia, aprobado pola Lei orgánica 1/1983, do 6 de abril, atribúe á Comunidade Autónoma de Galicia a competencia de desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación do Estado en materia de sanidade interior.

O Real decreto 1634/1980, do 31 de xullo, sobre transferencias da Administración do Estado á Xunta de Galicia en materia de traballo, industria, comercio, sanidade, cultura e pesca, no seu artigo 33.g), transfire á Xunta de Galicia o outorgamento da autorización para a creación, construción, modificación, adaptación ou supresión de centros, servizos e establecementos sanitarios de calquera clase ou natureza, incluídos os balnearios e as entidades do seguro libre de asistencia médico-farmacéutica.

Mediante o Real decreto 1277/2003, do 10 de outubro, establecéronse as bases xerais do procedemento de autorización, así como unha clasificación, denominación e definición común para todos eles, creando o catálogo e rexistro xeral, con independencia da súa clase ou natureza.

Como consecuencia do anterior, ditouse o Decreto 12/2009, do 8 de xaneiro, polo que se regula a autorización de centros, servizos e establecementos sanitarios, que contén a normativa autonómica aplicable na materia.

Con base na experiencia adquirida desde a súa entrada en vigor, a realidade existente e a análise efectuada, obxectívase a necesidade de modificar a regulación actual no que atinxe á tramitación das autorizacións relativas a centros, servizos e establecementos sanitarios, de conformidade cos principios e criterios establecidos a nivel supranacional que, aínda que non aplicables en toda a súa extensión á materia que nos ocupa, reflicten a tendencia a favorecer a liberdade de prestación de servizos e a liberdade de establecemento no mercado interior, así como a simplificar no posible os procedementos que teñan que ver co exercicio daquelas liberdades. Por outra banda, a modificación tamén responde ao recollido nos artigos 39 bis e 71 bis da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, engadidos pola Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, que implica a redución das cargas administrativas e dos prazos legais efectivos na tramitación dos procedementos regulados.

Para acadar o antedito, debe procederse á simplificación dos procedementos administrativos canto á tramitación das autorizacións reguladas modificando a redacción actual do artigo 5, número 1, dos artigos 9 e 10, e o parágrafo 1 do número 1 do artigo 18, así como dos anexos de solicitude das ditas autorizacións. Suprímense o número 1 do artigo 7, o número 3 do artigo 8 e o número 2 do artigo 13.

Mediante a simplificación de trámites, contribúese a facer da Administración unha organización máis áxil, menos burocratizada e, por tanto, máis económica e austera. Redúcense de forma considerable os tempos de resolución dos expedientes administrativos, adaptándoos ás distintas situacións que se dan na realidade, e permítese á cidadanía e ás empresas aforrar en tempos de espera. Así mesmo, a Administración pode cumprir estritamente cos tempos marcados no procedemento administrativo para resolver e, ao mesmo tempo, manter un control dos centros, servizos e establecementos, unha vez autorizados.

Nesta mesma liña de simplificación da relación entre o cidadán e a Administración facéndoa máis áxil e fluída, elimínase a posibilidade de presentación das distintas solicitudes de autorización en formato papel. A presentación realizarase en sede electrónica, de conformidade co establecido no Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes, no Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos e demais normativa que os desenvolve.

Por tanto, de conformidade co exposto, por proposta da persoa titular da Consellería de Sanidade, no exercicio da facultade outorgada polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, de acordo co ditame do Consello Consultivo de Galicia, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e sete do marzo de dous mil catorce,

...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL