ORDE do 22 de xuño de 2012 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2012.

Sección:III. Outras Disposicións
Emisor:Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Rango de Lei:Orde
 
FREE EXCERPT

De conformidade co establecido no artigo 8 da Orde desta consellería do 23 de xaneiro de 2012 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2012, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Adxudicar as actividades formativas ao profesorado que se relaciona no anexo desta orde.

Segundo. Contra esta resolución as persoas interesadas poden interpor recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2012

Jesús Vázquez AbadConselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO IActividades Programa PIALE 2012

Lista de persoas seleccionadas

Actividades

1.1. PIALE. Inglés en infantil.

32647622L Susana María Aneiros Díaz
35323686X María Fabiola Pilar Cintron Dapena
32650760Y Francisca Josefa Pérez Bouza
32691401Y Montserrat Fernández Carballeira
33547140F Lucía Rielo Paz
36068524Q María Amelia Pérez Moledo
44445762X Rubén Febrero Quintairos
44468343M Vicente Pérez Lamas
44461263D Lucía Valado Cruz
44459618C Ana María Nóvoa Vázquez
33315636K Rosalía Pérez Gómez
78794479K María José Brea Rodríguez
33348317L Cristina Currás López
10888281N María Ramona Suárez Álvarez
78798860D María Severina Rabuñal Viturro

1.2. PIALE. Inglés en primaria.

76563342E María Rolle Insua
32648738P Ana M. Rodríguez García
76556606W María Luz Díaz García
33319158R María Goretti Fernández Otero
76358666T María Belén Meijide Gestal
36079342R Rocío Carballeda Alonso
33995210Z María del Carmen Pernas Fraga
34920851C María Elisa Rodríguez Álvarez
36074409J Rosa Lage Otero
52430422J María Begoña Castro López
32759324X Miguel Ángel López Raño
32615896X Carmen Rodríguez Feijoo
79310991E Montserrat Trillo Toba
39180176K Nuria López Fernández
76778599E María Nieves Gómez Figueira

1.3. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de secundaria/FP.

07233553F Inmaculada María Fernández y Teijeiro
76863622Z Carlos Carrión Álvarez
36037507A María Teresa Cerdeira Penelas
34967517L Francisco Otero Janeiro
36127957V Miguel Anxo Fernández Riveiro
76367978C Gema Elena Lois Gómez
76345811W José Manuel Facal Díaz
34992345F Víctor Alfredo Pascual Vázquez
33305081T María de la Paz Peña Villamide
33336823W Yolanda Fernández González
33335400M María José López Lugilde
32687564X Beatriz Otero Esteban
32833994E Sebastián Selas Díaz
08935645F Juan José Díaz López
42065657Z Balduino Montesino Ventura
44838767Z Alba Alonso Álvarez
32815596R Aniana María Díaz Gómez
32758836M Fernando Mingote Rodríguez
32835662B Sabela Fernández de la Vega Fernández
32754258G Pilar Díaz Vázquez

1.4. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de primaria.

44464337R Manuel Bernárdez Rodríguez
52451838Q Rosario Varela Fernández
33542790G María Cristina Misiego Trabado
35454260J Mónica Feijoo Pazos
76416235T Javier Fachal Corbeira

2.1. PIALE. Integración para profesorado de inglés de secundaria.

33311249G María Carmen Amado Fuentes
52452747M Josefa Rey Martínez
32754910N María Amparo Otero Sánchez
32430680J Antonio Barba González
33241277K Mercedes Mariño Paz
33242680K María Elisa Santamarina Fernández
32424718P María Ángeles Vidán Ortiz
36036458N María Cristina Fernández Vázquez
32777720Y María Begonia Iglesias Carballo
32421055W María Jesusa Yolanda Cabana Torre

2.2. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de secundaria.

34988921X Alicia Pérez Rodríguez
35558076F Alejandro Mene Pazos
33289560G Peregrina Pintos Testa
02621215C Alfredo Garrido Navas
34977771S Víctor E. Rodríguez Rodríguez
36175520Q Osvaldo Lázaro Gutiérrez Pérez
36120270N Marcos Lago Álvarez
33255610W Inmaculada Mato Martínez
33275093G Maribel Iglesias Baldonedo
32774586T Manuel Torres Cubeiro
34918592S Manuel Cid Fernández
34985095W Susana Rodríguez Cougil
10848456T María Carmen García Fernández
13087425B Carmela García González
32659034T María José Lanza López
32451934S Benito Arbaizar Gil
34921694N Manuel Felipe Garrido Rodríguez
34992842K Rafael Veiga Cid
33322498Y Óscar Gómez Paredes
33321130H María Mercedes Fernández Rey

2.3. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de primaria.

34958735T María Teresa Pérez Martínez
32797154M Gloria Rodríguez Doel
11958068T Rosa María López Lorenzo
33280341P Montserrat Iglesias Cao
76996146N Pablo Couñago Castro
34928232H Montserrat Novoa Rodríguez
78075600F María Trilla Segura
34938608K Manuela Casal Domínguez
34944878N Francisco J. Novoa Pardo
71637932Q Lucía San Miguel Briones
36124333G María Paz Rodríguez Peleteiro
32694184Y Patricia Lago Martínez
44449742B Patricia Conde Cid
34978653T Nuria Paz Novoa
34993336D Rebeca Astorga Iglesias

3.1. Inglés oral para profesorado especialista.

52453285Z María Nieves Lampón González
33819957K Josefa Besteiro Boudón
3555
...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL