Resolución do 20 de xaneiro de 2003, da Secretaría Xeral do Consello de Coordinación Universitaria, pola que se anuncia a data na que se realizarán os sorteos para designa-los vocais que integran as comisións que xulgarán os concursos para a provisión de vacantes de corpos docentes universitarios.

Sección:IV. Oposicións e Concursos
Emisor:CONSELLO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA
Rango de Lei:Resolución
 
FREE EXCERPT

Convocadas para provisión as prazas dos corpos docentes universitarios que se relacionan no anexo e dándolle cumprimento ó disposto no artigo 6 do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro (Boletín Oficial del Estado do 26 de outubro), artigo 1 do Real decreto 1427/1986, do 13 de xuño (Boletín Oficial del Estado do 11 de xullo) e artigo 17 e) do Real decreto 552/1985, do 2 de abril (Boletín Oficial del Estado do 27 de abril).

Esta secretaría xeral resolveu sinala-la realización dos sorteos correspondentes ás prazas sinaladas no citado anexo, co fin de designa-los membros das comisións que serán elixidos por este procedemento para o día 12 de marzo de 2003, ás dez horas, que se realizarán polo sistema aprobado pola Comisión Académica do Consello de Universidades, na súa sesión do 14 de xullo de 1995, de modo secuencial, segundo a orde en que figuran relacionados no anexo citado.

Os ditos sorteos terán lugar no Consello de Coordinación Universitaria (Cidade Universitaria sen número, 28040 Madrid).

Para os efectos previstos no artigo 1 do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro, a partir da data desta resolución faranse públicas as relacións dos profesores que participarán nos sorteos no Consello de Coordinación Universitaria.

Das citadas relacións e no momento do sorteo, serán excluídos aqueles profesores que:

-Pertenzan á mesma universidade á que corresponda a praza.

-Fosen designados para formar parte da comisión titular pola universidade á que corresponda a praza.

-Sexan aspirantes e pertenzan á mesma área de coñecemento á que corresponda a praza.

As reclamacións contra as referidas relacións formularanse antes do día 7 de marzo de 2003, dirixidas á Secretaría Xeral do Consello de Coordinación Universitaria (Cidade Universitaria, sen número, 28040 Madrid).

Nos concursos nos que non existan suficientes profesores do corpo e área de coñecemento a que corresponda a praza, aplicarase o previsto no artigo 1 do Real decreto 1427/1986, do 13 de xuño, que modifica o artigo 6.9º do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro.

O que lle comunico a VI para o seu coñecemento e efectos.

Madrid, 20 de xaneiro de 2003.

José T. Raga

Secretario xeral do Consello de Coordinación Universitaria

Vicesecretaria xeral do Consello de Coordinación Universitaria

Universidade da Coruña

Concursos convocados por resolución da Universidade da Coruña do 13 de novembro de 2001 e BOE do 27 de novembro de 2001.

Concurso nº 01/221.

Nº sorteo: 50.532.

Corpo: catedráticos de universidade.

Área de coñecemento: literatura española.

Presidente titular: Luis Iglesias Feijoo.

Vocal secretaria titular: Mª Carmen Parrilla García.

Concurso nº 01/101.

Nº sorteo: 50.533.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: fundamentos da análise económica.

Presidente titular: José Andrés Faíña Medín.

Vocal secretario titular: José Méndez Naya.

Concurso nº 01/102.

Nº sorteo: 50.534.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: ciencia da computación e intelixencia artificial.

Presidente titular: Antonio Ángel Blanco Ferro.

Vocal secretario titular: Manuel Vilares Ferro.

Concurso nº 01/103.

Nº sorteo: 50.535.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: ciencia da computación e intelixencia artificial.

Presidente titular: José Luis Freire Nistal.

Vocal secretario titular: Vicente Moret Bonillo.

Concurso nº 01/104.

Nº sorteo: 50.536.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: ciencia da computación e intelixencia artificial.

Presidente titular: José Luis Freire Nistal.

Vocal secretario titular: Manuel Vilares Ferro.

Concurso nº 01/105.

Nº sorteo: 50.537.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: ciencia da computación e intelixencia artificial.

Presidente titular: José Luis Freire Nistal.

Vocal secretario titular: M. Amparo Alonso Betanzos.

Concurso nº 01/106.

Nº sorteo: 50.538.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: ciencia da computación e intelixencia artificial.

Presidente titular: José Luis Freire Nistal.

Vocal secretario titular: Vicente Moret Bonillo.

Concurso nº 01/107.

Nº sorteo: 50.539.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: dereito civil.

Presidente titular: José María Pena López.

Vocal secretario titular: Domingo Bello Janeiro.

Concurso nº 01/108.

Nº sorteo: 50.540.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: dereito mercantil.

Presidente titular: Fernando Sánchez Calero.

Vocal secretario titular: José L. García-Pita Lastres.

Concurso nº 01/109.

Nº sorteo: 50.541.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: dereito constitucional.

Presidente titular: José Antonio Portero Molina.

Vocal secretario titular: Roberto Luis Blanco Valdés.

Concurso nº 01/110.

Nº sorteo: 50.542.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: dereito internacional público e relacións internacionais.

Presidente titular: Manuel Pérez González.

Vocal secretario titular: José Manuel Sobrino Heredia.

Concurso nº 01/111.

Nº sorteo: 50.543.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: filosofía do dereito.

Presidente titular: Ignacio Sánchez Cámara.

Vocal secretario titular: Pedro Serna Bermúdez.

Concurso nº 01/112.

Nº sorteo: 50.544.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: economía aplicada.

Presidente titular: Luis Pedro Pedreira Andrade.

Vocal secretario titular: Fernando Rey Míguez.

Concurso nº 01/113.

Nº sorteo: 50.545.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: arquitectura e tecnoloxía de computadores.

Presidente titular: Emilio López Zapata.

Vocal secretario titular: Francisco Manuel Fernández Rivera.

Concurso nº 01/114.

Nº sorteo: 50.546.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: teoría do sinal e comunicacións.

Presidente titular: Aníbal Ramón Figueiras Vidal.

Vocal secretario titular: Antonio Artes Rodríguez.

Concurso nº 01/115.

Nº sorteo: 50.547.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: teoría do sinal e comunicacións

. Presidente titular: Aníbal Ramón Figueiras Vidal.

Vocal secretario titular: Jesús Cid Sueiro.

Concurso nº 01/116.

Nº sorteo: 50.548.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: enxeñería mecánica.

Presidente titular: Francisco J. Cuadrado Aranda.

Vocal secretario titular: Armando José Yáñez Casal.

Concurso nº 01/117.

Nº sorteo: 50.549.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: métodos de investigación e diagnóstico en educación.

Presidente titular: Francisco Javier Tejedor Tejedor.

Vocal secretario titular: José J. Lorenzo Salvador González.

Concurso nº 01/118.

Nº sorteo: 50.550.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: métodos de investigación e diagnóstico en educación.

Presidente titular: Francisco Javier Tejedor Tejedor.

Vocal secretario titular: José J. Lorenzo Salvador González.

Concurso nº 01/119.

Nº sorteo: 50.551.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: lingua española.

Presidente titular: Manuel Casado Velarde.

Vocal secretaria titular: Esperanza Acín Villa.

Concurso nº 01/120.

Nº sorteo: 50.552.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: teoría da literatura e literatura comparada.

Presidente titular: Francisco Darío Villanueva Prieto.

Vocal secretario titular: José María Paz Gago.

Concurso nº 01/121.

Nº sorteo: 50.553.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: literatura española.

Presidente titular: José Manuel González Herrán.

Vocal secretario titular: Luis Caparrós Esperante.

Concurso nº 01/122.

Nº sorteo: 50.554.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: lingüística xeral.

Presidente titular: Mauro Andrés Fernández Rodríguez.

Vocal secretaria titular: Margarita M. Alonso Ramos.

Concurso nº 01/123.

Nº sorteo: 50.555.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: matemática aplicada.

Presidente titular: Carlos Vázquez Cendón.

Vocal secretario titular: Íñigo Arregui Álvarez.

Concurso nº 01/124.

Nº sorteo: 50.556.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: matemática aplicada.

Presidente titular: Alfredo Bermúdez de Castro López-Varel.

Vocal secretario titular: Carlos Vázquez Cendón.

Concurso nº 01/126.

Nº sorteo: 50.557.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: otorrinolaringoloxía.

Presidente titular: Carlos Suárez Nieto.

Vocal secretario titular: Luis María Gil-Carcedo García.

Concurso nº 01/127.

Nº sorteo: 50.558.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: química analítica.

Presidente titular: Darío Prada Rodríguez.

Vocal secretaria titular: Purificación López Mahía.

Concurso nº 01/128

Nº sorteo: 50.559.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: química física.

Presidente titular: Xosé Luis Armesto Barbeito.

Vocal secretario titular: Juan Arturo Santaballa López.

Concurso nº 01/130.

Nº sorteo: 50.560.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: socioloxía.

Presidente titular: Luis González Seara.

Vocal secretario titular: Benjamín González Rodríguez.

Concurso nº 01/131.

Nº sorteo: 50.561.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: socioloxía.

Presidente titular: Antonio Izquierdo Escribano.

Vocal secretaria titular: Obdulia Taboadela Álvarez.

Concurso...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL