RESOLUCIÓN do 2 de xullo de 2014 pola que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes que se relacionan.

Sección:VI. Anuncios
Rango de Lei:Resolución
Emisor:INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
 
FREE EXCERPT

Intentadas as notificacións persoais e devoltas polo servizo de Correos ao resultar imposible a súa práctica, de conformidade co establecido no artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, pola presente resolución, notifícaselles aos interesados o contido das resolucións, que figuran como anexo, para que poidan ter coñecemento delas.

Os actos obxecto deste anuncio non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 61 da LRX-PAC. Advírteselles aos interesados de que contra as resolucións, as cales esgotan a vía administrativa, poderán interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Non obstante, previamente poderán interpoñer un recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou a resolución recorrida, dentro do prazo dun mes contado a partir do día seguinte á publicación desta resolución. O expediente ponse de manifesto aos interesados neste centro directivo sito en Santiago de Compostela, Complexo Administrativo San Lázaro, s/n.

Santiago de Compostela, 2 de xullo de 2014

Javier Aguilera NavarroDirector xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO

Nº expediente Nome/razón social Programa de axudas Data resolución Órgano que dita a resolución Notificación
AF008.2005.1.30 Canteras de Vilanova, S.L. Axudas a proxectos empresariais de investimento (Resolución do 11 de marzo de 2005, DOG núm. 58, do 28 de marzo) 19.5.2014 Director xeral do Igape Resolución de expediente de incumprimento total
IG107.2008.1.93 Trapimg Gráfica, S.L. Axudas a proxectos empresariais de novos emprendedores (Resolución do 12 de marzo de 2008, DOG núm. 55, do 18 de marzo) 28.4.2014 Director xeral do Igape Resolución de expediente de incumprimento total
IG107.2014.1.3 Twenty 3 Racing Academy, S.L. (en constitución) Axudas a proxectos de creación de pemes ou de realización de investimentos en pemes novas promovidas por novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (Galicia Emprende) (Resolución do 5 de decembro de 2013, DOG núm. 238, do 13 de decembro) 6.5.2014 Director da Área de Competitividade Resolución de arquivo
IG107.2014.1.13 Pumarega Mayo, Víctor Axudas a proxectos de creación de pemes ou de realización de investimentos en pemes novas promovidas por novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (Galicia Emprende) (Resolución do 5 de decembro de 2013, DOG núm. 238, do 13 de decembro) 21.4.2014 Director da Área de Competitividade Resolución de arquivo
IG107.2014.1.139 Beperma Galicia, S.L. Axudas a proxectos de creación de pemes ou de realización de investimentos en pemes novas promovidas por novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (Galicia Emprende) (Resolución do 5 de decembro de 2013, DOG núm. 238, do 13 de decembro) 17.6.2014 Director da Área de Competitividade Resolución de arquivo
IG114.2010.1.34 Asociación Empresarios Urbanización Los Rosales Axudas para proxectos iniciativas abertas de difusión (Resolución do 15 de abril de 2010, DOG núm. 73, do 20 de abril) 26.2.2014 Director xeral do Igape Resolución de expediente de incumprimento total
IG127.2010.3.67 Agrupación Empresarial Innovadora de Restauración, Hospedaje y Turismo de Galicia Axudas á adopción de novos modelos empresariais innovadores cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Resolución do 4 de abril de 2012, DOG núm. 77, do 23 de abril) 19.5.2014 Director xeral do Igape Resolución de expediente de incumprimento total
IG127.2010.3.181 Cofisad Formación Profesional, S.A. Axudas á adopción de novos modelos empresariais innovadores cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Resolución do 4 de abril de 2012, DOG núm. 77, do 23 de abril) 19.5.2014 Director xeral do Igape Resolución de expediente de incumprimento total e retención de pagamentos
IG127.2010.3.264 Poseidon Vertical, S.L. Axudas á adopción de novos modelos empresariais innovadores cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Resolución do 4 de abril de 2012, DOG núm. 77, do 23 de abril) 19.5.2014 Director xeral do Igape Resolución de expediente de incumprimento total
IG135.2010.3.5 Eganet Axudas á identificación de necesidades tecnolóxicas, desenvolvemento de solucións técnicas e organizativas comúns e utilización de servizos avanzados compartidos por grupos de pemes cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Resolución do 21 de maio de 2012, DOG núm. 100, do 28 de maio) 26.2.2014 Director xeral do Igape Resolución de expediente de incumprimento total
IG158.2012.1.8 Agrupación sen personalidade xurídica propia 76225 Axudas á internacionalización das empresas galegas: liña primeira implantación promocional conxunta no exterior-Plan Primex, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (Resolución do 24 de febreiro de 2012, DOG núm. 41, do 28 de febreiro) 27.3.2014 Director de Galicia@world Resolución de arquivo
IG158.2014.1.22 Quality Global Brands e outros (Agrupación 83306) Axudas á primeira implantación promocional conxunta no exterior-Plan Primex, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (Resolución do 26 de novembro de 2013, DOG núm. 229, do 29 de novembro) 19.5.2014 Director xeral do Igape Resolución de denegación de axuda
IG158.2014.1.26 Acuarela Comunicación, S.L. e outros (Agrupación 83250) Axudas á primeira implantación promocional conxunta no exterior-Plan Primex, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (Resolución do 26 de novembro de 2013, DOG núm. 229, do 29 de novembro) 7.5.2014 Director xeral do Igape Resolución de denegación de axuda
IG166.2013.1.50 Mantenimiento Obras Portuarias, S.L. Axudas para a contratación de xestores Igapex de internacionalización, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2007-2013 (Resolución do 31 de maio de 2013, DOG núm. 112, do 13 de xuño) 1.4.2014 Director xeral do Igape Resolución de expediente de incumprimento total
IG166.2014.1.34 Construcciones Integrales, 9D9, S.L. Axudas para a contratación de xestores Igapex de internacionalización, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo o marcodo programa operativo FSE Galicia 2007-2013 (Resolución do 25 de novembro de 2013, DOG núm. 229, do 29 de novembro) 2.6.2014 Director de Galicia@world Resolución de arquivo
IG169.2009.1.105 Paralaxe Multimedia and Virtual Systems, S.L. Axudas para a habilitación de liñas de financiamento de circulante subsidiado e avalado para autónomos e microempresas (Re-solve) (Resolución do 25 de setembro de 2009, DOG núm. 191, do 29 de setembro) 16.4.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
IG169.2009.1.591 Vilariño Fernández, Élida Axudas para a habilitación de liñas de financiamento de circulante subsidiado e avalado para autónomos e microempresas (Re-solve) (Resolución do 25 de setembro de 2009, DOG núm. 191, do 29 de setembro) 16.4.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
IG169.2009.1.1272 Martínez Costoya, Rosa María Axudas para a habilitación de liñas de financiamento de circulante subsidiado e avalado para autónomos e microempresas (Re-solve) (Resolución do 25 de setembro de 2009, DOG núm. 191, do 29 de setembro) 16.4.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
IG169.2009.1.1395 O Pazo de Quintela, S.L. Axudas para a habilitación de liñas de financiamento de circulante subsidiado e avalado para autónomos e microempresas (Re-solve) (Resolución do 25 de setembro de 2009, DOG núm. 191, do 29 de setembro) 16.4.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
IG169.2009.1.1787 Vinoteca Os Leos, S.L. Axudas para a habilitación de liñas de financiamento de circulante subsidiado e avalado para autónomos e microempresas (Re-solve) (Resolución do 25 de setembro de 2009, DOG núm. 191, do 29 de setembro) 16.4.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
IG169.2009.1.1967 Burgos Ospino, Nury Teresa Axudas para a habilitación de liñas de financiamento de circulante subsidiado e avalado para autónomos e microempresas (Re-solve) (Resolución do 25 de setembro de 2009, DOG núm. 191, do 29 de setembro) 16.4.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
IG178.2010.1.83 D´Baño, C.B. Axudas ao sector do comercio polo miúdo complementarias á liña de circulante subsidiado e avalado para autónomos e microempresas (Resolución do 25 de febreiro de 2010, DOG núm. 44, do 5 de marzo) 7.5.2014 Director xeral do Igape Resolución de expediente de incumprimento total
IG178.2010.1.242 Gaban, C.B. Axudas ao sector do comercio polo miúdo complementarias á liña de circulante subsidiado e avalado para autónomos e microempresas (Resolución do 25 de febreiro de 2010, DOG núm. 44, do 5 de marzo) 7.5.2014 Director xeral do Igape Resolución de expediente de incumprimento total
IG178.2010.1.309 Yobu, S.L. Axudas ao sector do comercio polo miúdo complementarias á liña de circulante subsidiado e avalado para autónomos e microempresas (Resolución do 25 de febreiro de 2010, DOG núm. 44, do 5 de marzo) 15.4.2014 Director xeral do Igape Resolución de expediente de incumprimento total
IG179.2013.1.284 Martínez Costoya, Rosa María Programa de apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pemes (Re-solve 2013) (Resolución do 28 de xuño de 2013, DOG núm. 127, do 5 de xullo) 11.12.2013 Director xeral do Igape Resolución de denegación de axuda
I1/07.2091.0122.N.004046000009 Xertigan Sociedad Cooperativa Galega Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 21 de maio de 2007, DOG núm. 101, do 28 de maio) 11.3.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/07.0182.2503.N.07059862 Galmet, S.L. Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 21 de maio de 2007, DOG núm. 101, do 28 de maio) 16.5.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/07.0075..1324.N.5400572844 Breogán Teniente, S.L.U. Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 21 de maio de 2007, DOG núm. 101, do 28 de maio) 21.5.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/07.0072.0101.N.000000026408 Pidolti, S.L. Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 21 de maio de 2007, DOG núm. 101, do 28 de maio) 21.5.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/08.2091.0202.N.0168778 V. Sanmartín, S.L. Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 15 de abril de 2008, DOG núm. 76, do 21 de abril) 11.3.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/08.0072.0131.N.0008040304 Aisteacust Galicia, S.L. Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 15 de abril de 2008, DOG núm. 76, do 21 de abril) 21.5.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/08.2096.0570.N.723021184226 Argonáutica Grupo Náutico, S.L. Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 15 de abril de 2008, DOG núm. 76, do 21 de abril) 21.5.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/08.0081.7610.N.747024886210 Jokana Restaurantes, S.L. Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 15 de abril de 2008, DOG núm. 76, do 21 de abril) 21.5.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/08.2080.0502.N.0540007769 Mar de Lemos, S.L. Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 15 de abril de 2008, DOG núm. 76, do 21 de abril) 21.5.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/08.2091.0000.N.095664000003 Papagaio Street 38, S.L. Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 15 de abril de 2008, DOG núm. 76, do 21 de abril) 21.5.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/08.2100.5753.N.50014822359 Puertas Galicia, S.L. Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 15 de abril de 2008, DOG núm. 76, do 21 de abril) 21.5.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/09.0072.0118.N.0009052702 Hermo Piñeiro, Sergio Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 7 de abril de 2009, DOG núm. 73, do 17 de abril) 11.3.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/09.0075.0131.N.0441070321 Ares y Pacheco, S.A. Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 7 de abril de 2009, DOG núm. 73, do 17 de abril) 16.5.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/09.2091.0370.N.068381000003 CV. Hortalizas, S.C. (en constitución) Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 7 de abril de 2009, DOG núm. 73, do 17 de abril) 21.5.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/09.0072.0414.N.0009021301 Mosquera Salgado, María Elisa Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 7 de abril de 2009, DOG núm. 73, do 17 de abril) 21.5.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/09/2038.4028.N.001154479382 Rodríguez Fernández, Aúrea Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 7 de abril de 2009, DOG núm. 73, do 17 de abril) 11.5.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/09.2091.0522.N.005864000009 Vivancos Santos, Luisa Sara Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 7 de abril de 2009, DOG núm. 73, do 17 de abril) 21.5.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/10.2100.4148.N.31108711364 Cid Aparicio, Manuel Axudas para o apoio financeiro aos investimentos das pemes de Galicia financiados con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO) ao abeiro de determinadas liñas ICO 2010 (Resolución do 23 de novembro de 2010, DOG núm. 230, do 30 de novembro) 2.4.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/10.2080.0259.N.0540016787 Cid Vila, Victorino Manuel Axudas para o apoio financeiro aos investimentos das pemes de Galicia financiados con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO) ao abeiro de determinadas liñas ICO 2010 (Resolución do 23 de novembro de 2010, DOG núm. 230, do 30 de novembro) 2.4.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/10.0049.1467.N.201000534 Cortizo Castromil, Cecilia Isabel Axudas para o apoio financeiro aos investimentos das pemes de Galicia financiados con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO) ao abeiro de determinadas liñas ICO 2010 (Resolución do 23 de novembro de 2010, DOG núm. 230, do 30 de novembro) 2.4.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/10.2100.1774.N.31100426672 González Alonso, Pablo Axudas para o apoio financeiro aos investimentos das pemes de Galicia financiados con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO) ao abeiro de determinadas liñas ICO 2010 (Resolución do 23 de novembro de 2010, DOG núm. 230, do 30 de novembro) 2.4.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/10.0182.5673.N.10084459 5 María Piñeiro Mourelle, S.L. Axudas para o apoio financeiro aos investimentos das pemes de Galicia financiados con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO) ao abeiro de determinadas liñas ICO 2010 (Resolución do 23 de novembro de 2010, DOG núm. 230, do 30 de novembro) 2.4.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/10.2091.0225.N.014598000005 Montajes y Reparaciones Turmoil, S.L. Axudas para o apoio financeiro aos investimentos das pemes de Galicia financiados con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO) ao abeiro de determinadas liñas ICO 2010 (Resolución do 23 de novembro de 2010, DOG núm. 230, do 30 de novembro) 2.4.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/10.0182.2201.N.3288797 Penas Blanco, María Isabel Axudas para o apoio financeiro aos investimentos das pemes de Galicia financiados con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO) ao abeiro de determinadas liñas ICO 2010 (Resolución do 23 de novembro de 2010, DOG núm. 230, do 30 de novembro) 2.4.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/10.2038.4002.N.1196220658 Tramipharma, S.L. Axudas para o apoio financeiro aos investimentos das pemes de Galicia financiados con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO) ao abeiro de determinadas liñas ICO 2010 (Resolución do 23 de novembro de 2010, DOG núm. 230, do 30 de novembro) 2.4.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/10.0049.0031.N.201000312 Viaestelarum, S.L. Axudas para o apoio financeiro aos investimentos das pemes de Galicia financiados con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO) ao abeiro de determinadas liñas ICO 2010 (Resolución do 23 de novembro de 2010, DOG núm. 230, do 30 de novembro) 2.4.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/10.2080.0016.N.0540178387 Vigo Exterior, S.L. Axudas para o apoio financeiro aos investimentos das pemes de Galicia financiados con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO) ao abeiro de determinadas liñas ICO 2010 (Resolución do 23 de novembro de 2010, DOG núm. 230, do 30 de novembro) 2.4.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/10.2091.0225.N.014554000007 Nayme Electricidad, S.L. Axudas para o apoio financeiro aos investimentos das pemes de Galicia financiados con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO) ao abeiro de determinadas liñas ICO 2010 (Resolución do 23 de novembro de 2010, DOG núm. 230, do 30 de novembro) 22.4.2014 Director xeral do Igape Resolución de expediente de incumprimento total
I1/10.2080.0021.N.0540161965 Baulo Devesa, Lupe Axudas para o apoio financeiro aos investimentos das pemes de Galicia financiados con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO) ao abeiro de determinadas liñas ICO 2010 (Resolución do 23 de novembro de 2010, DOG núm. 230, do 30 de novembro) 21.5.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/10.2108.0577.N.3030194626 Maquieira Faundez Yvan Axudas para o apoio financeiro aos investimentos das pemes de Galicia financiados con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO) ao abeiro de determinadas liñas ICO 2010 (Resolución do 23 de novembro de 2010, DOG núm. 230, do 30 de novembro) 21.5.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
I1/10.2108.0577.N.3030081226 Maquieira Faundez Yvan Axudas para o apoio financeiro aos investimentos das pemes de Galicia financiados con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO) ao abeiro de determinadas liñas ICO 2010 (Resolución do 23 de novembro de 2010, DOG núm. 230, do 30 de novembro) 21.5.2014 Directora da Área de Financiamento Resolución de arquivo
OR/367/PO5 Cerramientos Arenteiro, S.L. Incentivos Económicos Rexionais (Lei 50/1985, do 27 de decembro) 17.2.2014 Subdirector Xeral de Incentivos Rexionais do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas Resolución de arquivo

Ir á anterior Ir á sección Ir á seguinte

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL