ORDE do 2 de xullo de 2014 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2014.

Sección:III. Outras Disposicións
Emisor:Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Rango de Lei:Orde
 
FREE EXCERPT

De conformidade co establecido no artigo 8 da Orde desta consellería do 13 de marzo de 2014, pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2014, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Adxudicar as actividades formativas ao profesorado que se relaciona no anexo desta orde.

Segundo. Contra esta resolución as persoas interesadas poden interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de xullo de 2014

Jesús Vázquez AbadConselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO IActividades programa PIALE 2014

Lista de persoas seleccionadas

Actividades

1.1. PIALE. Inglés en infantil.

76717218M María José Diz Carballo
34973176C María del Mar Gómez Fernández
32694184Y Patricia Lago Martínez
33332788S Mónica Alvite Alvite
53163818P Marta Salgueiro Rilo
45908297K Christina Albertelli López
32419269X Fuencisla Yusty Suevos
76904600Y Ana Laura Fernández Maceira
33262843J María Teresa Tato Carbajales
53170157E Noelia García Meleiro

1.2. PIALE. Inglés en primaria.

33275075D María Elena Villaverde Vázquez
76900265H Mónica Millán González
32636042P Mª Dulcita Pico Balsa
32404285E María Luisa Méndez Vázquez
35321654W María Isabel Rey Rial
76358666T María Belén Meijide Gestal
36076843D María Consuelo Prelchi Gallego
34929461M Inés Losada Álvarez
79320238T Paula María Blanco Pedreira
36070099G María Belén Berea Cruz

1.3. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de secundaria/FP.

33393081W Ana María Ruiz Soto
05140591E Antonio Francisco Sánchez Hernández
76863622Z Carlos Carrión Álvarez
32790592K María Belén Baldonedo del Río
32451934S Benito Arbaizar Gil
32789298S Emilio Vázquez Rodríguez
33861234J Clara Cristela Rodríguez Núñez
51068447Y Adolfo José Saa Sarria
33335603R Ángel Rivera Arias
32677675B Ana Isabel Campo Cabana
33284521W José Ricardo Paredes Pampín
32651462H Eva Soto Filgueiras
32779438E Eduardo Vizcarra Trillo
32806896H Andrés Lariño Lago
33286869G María Pilar Pérez Torres
32823138E Manuel María Cabezas Casal
33266403P María Consuelo Vázquez Rozas
33270715L María del Pilar Tobar Quintanar
35320740P Ana Fernández Pérez
50305729Z Blanca Arozarena Llopis

1.4. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de primaria.

09297751R Nuria García Ferreiro
35464121F José Manuel Navia Rey
34963181F María José Gómez Pérez
76901831C María del Mar Martínez Domínguez
34890003S Natividad Varela García

2.1. PIALE. Integración para profesorado de inglés de secundaria.

33241277K Mercedes Mariño Paz
32759858S Pilar Richer Arias
33311249G María Carmen Amado Fuentes
33284650Q María Ángeles Porto Prado
32400748G Rosa María Amado Lorenzo
76816760A Marta Fernández Padín
32430680J Antonio Barba González
32643751N Rose Marie Deus Seijo
33295509L María Dolores Rodríguez Calo
32644652Q Alberto Fernández Díaz

2.2. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de secundaria.

36122679Y Eva López Tarrío
32648137M Juan Jesús Fernández Porto
09410893Y María de los Reyes García Díez
36127957V Miguel Anxo Fernández Riveiro
35307573C Jacobo Benjamín Santos Solla
34921694N Manuel Felipe Garrido Rodríguez
34888038M Juan Emilio Riveiro Rodríguez
36038816R Margarita Cachaza Valeiro
33305081T María de la Paz Peña Villamide
32815596R Aniana María Díaz Gómez
52470392D Rosa María Mato Oliveira
34896905V Irene Mira Fernández
36037507A María Teresa Cerdeira Penelas
32803672Z Ignacio Méndez Baamonde
76367978C
...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL