ORDE do 2 de xullo de 2014 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2014.

Sección:III. Outras Disposicións
Emisor:Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Rango de Lei:Orde
 
FREE EXCERPT

De conformidade co establecido no artigo 8 da Orde desta consellería do 13 de marzo de 2014, pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2014, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Adxudicar as actividades formativas ao profesorado que se relaciona no anexo desta orde.

Segundo. Contra esta resolución as persoas interesadas poden interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de xullo de 2014

Jesús Vázquez AbadConselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO IActividades programa PIALE 2014

Lista de persoas seleccionadas

Actividades

1.1. PIALE. Inglés en infantil.
76717218M

María José Diz Carballo

34973176C

María del Mar Gómez Fernández

32694184Y

Patricia Lago Martínez

33332788S

Mónica Alvite Alvite

53163818P

Marta Salgueiro Rilo

45908297K

Christina Albertelli López

32419269X

Fuencisla Yusty Suevos

76904600Y

Ana Laura Fernández Maceira

33262843J

María Teresa Tato Carbajales

53170157E

Noelia García Meleiro

1.2. PIALE. Inglés en primaria.
33275075D

María Elena Villaverde Vázquez

76900265H

Mónica Millán González

32636042P

Mª Dulcita Pico Balsa

32404285E

María Luisa Méndez Vázquez

35321654W

María Isabel Rey Rial

76358666T

María Belén Meijide Gestal

36076843D

María Consuelo Prelchi Gallego

34929461M

Inés Losada Álvarez

79320238T

Paula María Blanco Pedreira

36070099G

María Belén Berea Cruz

1.3. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de secundaria/FP.
33393081W

Ana María Ruiz Soto

05140591E

Antonio Francisco Sánchez Hernández

76863622Z

Carlos Carrión Álvarez

32790592K

María Belén Baldonedo del Río

32451934S

Benito Arbaizar Gil

32789298S

Emilio Vázquez Rodríguez

33861234J

Clara Cristela Rodríguez Núñez

51068447Y

Adolfo José Saa Sarria

33335603R

Ángel Rivera Arias

32677675B

Ana Isabel Campo Cabana

33284521W

José Ricardo Paredes Pampín

32651462H

Eva Soto Filgueiras

32779438E

Eduardo Vizcarra Trillo

32806896H

Andrés Lariño Lago

33286869G

María Pilar Pérez Torres

32823138E

Manuel María Cabezas Casal

33266403P

María Consuelo Vázquez Rozas

33270715L

María del Pilar Tobar Quintanar

35320740P

Ana Fernández Pérez

50305729Z

Blanca Arozarena Llopis

1.4. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de primaria.
09297751R

Nuria García Ferreiro

35464121F

José Manuel Navia Rey

34963181F

María José Gómez Pérez

76901831C

María del Mar Martínez Domínguez

34890003S

Natividad Varela García

2.1. PIALE. Integración para profesorado de inglés de secundaria.
33241277K

Mercedes Mariño Paz

32759858S

Pilar Richer Arias

33311249G

María Carmen Amado Fuentes

33284650Q

María Ángeles Porto Prado

32400748G

Rosa María Amado Lorenzo

76816760A

Marta Fernández Padín

32430680J

Antonio Barba González

32643751N

Rose Marie Deus Seijo

33295509L

María Dolores Rodríguez Calo

32644652Q

Alberto Fernández Díaz

2.2. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de secundaria.
36122679Y

Eva López Tarrío

32648137M

Juan Jesús Fernández Porto

09410893Y

María de los Reyes García Díez

36127957V

Miguel Anxo Fernández Riveiro

35307573C

Jacobo Benjamín Santos Solla

34921694N

Manuel Felipe Garrido Rodríguez

34888038M

Juan Emilio Riveiro Rodríguez

36038816R

Margarita Cachaza Valeiro

33305081T

María de la Paz Peña Villamide

32815596R

Aniana María Díaz Gómez

52470392D

Rosa María Mato Oliveira

34896905V

Irene Mira Fernández

36037507A

María Teresa Cerdeira Penelas

32803672Z

Ignacio Méndez Baamonde

76367978C

Gema Elena Lois Gómez

33336601X

Nuria María Pena Figueruelo

32782169Q

Juan Carlos Linares Regueira

33233175S

María Inmaculada Riballo Riballo

09786148Q

María Covadonga Yugueros Valbuena

36126537T

Marcos Javier González Pérez

2.3. PIALE. Integración...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL