Decreto 200/2003, do 20 de marzo, polo que se regulan e determinan as oficinas de rexistro propias ou concertadas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, se procede á creación do Rexistro Telemático da Xunta de Galicia e se regula a atención ó cidadán.

Sección:I. Disposicións Xerais
Emisor:CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Rango de Lei:Decreto
 
INDEX
FREE EXCERPT

A Constitución española de 1978 e máis recentemente a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, instauran un novo concepto das relacións entre as administracións públicas e os cidadáns, positivizando o último corpo normativo, no artigo 35, unha serie de dereitos dos cidadáns nas súas relacións coas administracións públicas.

Co fin de acadar un achegamento da Administración ós cidadáns, decreto constitúe un referente normativo no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, que garante os dereitos que o bloque constitucional lles recoñece ós cidadáns nas súas relacións coa Administración, dereitos tales como o dereito de información e atención ó cidadán, o dereito de acceso ós rexistros e o dereito a presentar suxestións e queixas, producíndose o troco de dereitos potenciais a dereitos efectivos.

Este decreto consta de 32 artigos, 3 disposicións adicionais, 2 disposicións transitorias, 4 disposicións derrogatorias e 2 disposicións derradeiras, estructurándose os devanditos artigos en 4 capítulos.

No capítulo I determínase o seu obxecto e ámbito de aplicación.

O capítulo II dedícase á regulación dos rexistros dando cumprimento ó mandato contido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, que establece no seu artigo 38.8º que as administracións públicas deberán facer pública e manter actualizadas as oficinas de rexistro propias ou concertadas, os seus sistemas de acceso e comunicación así como os horarios de funcionamento. Consonte o citado mandato legal procédese neste decreto a determinar, por unha banda, as oficinas de rexistro propias da Administración da Comunidade Autónoma, establecendo o carácter de rexistro xeral ou auxiliar dos mesmos e, por outra, proceder á fixación das oficinas de rexistro concertadas. Neste sentido, cómpre dicir que desde o 15 de febreiro de 1996, data na que se suscribiu un convenio de colaboración entre a Consellería da Presidencia e Administración Pública e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), estableceuse a posibilidade de incorporación dos concellos a el o que significa, para os efectos que nos ocupan, a posibilidade de operar como rexistros de carácter xeral de escritos, solicitudes ou comunicacións dirixidas a calquera órgano da Administración autonómica de Galicia. Son moitos os concellos incorporados ó devandito sistema desde o ano 1996 polo que á necesidade de proceder ó cumprimento do mandato contido no artigo 38.8º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, cómpre engadi-la necesidade de refundición nun único texto normativo dos existentes na actualidade.

Acométese neste decreto a creación dun rexistro telemático que permitirá a presentación por vía telemática de solicitudes, escritos e comunicacións e que estará encargado da xestión e recepción das ditas solicitudes, escritos e comunicacións para aqueles procedementos que sexan obxecto de tramitación electrónica, segundo o establecido no punto 9º do artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, introducido pola Lei 24/2001, do 27 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e de orde social, que establece a posibilidade de crear rexistros telemáticos para a recepción e saída de aquelas solicitudes, escritos e comunicacións que se transmitan por medios telemáticos.

Coa creación deste rexistro telemático, dáse cumprimento ó establecido no artigo 45 da Lei 30/1992, que insta as administracións públicas para que promovan a incorporación de técnicas ou medios electrónicos, informáticos e telemáticos no desenvolvemento da súa actividade e o exercicio das súas competencias. As ditas técnicas non se circunscriben exclusivamente á creación do Rexistro Telemático da Xunta de Galicia senón que se estenden tamén á multiplicidade de aspectos que se regulan neste decreto e que pretenden a continuación do periplo iniciado pola Xunta de Galicia no ano 1990, cando comezou un camiño de modernización e axilización da Administración, co obxectivo de realiza-las súas actividades baixo os principios de eficacia, eficiencia e garantía no seu exercicio. Neste sentido observouse inmediatamente a necesidade de utiliza-lo soporte informático e o tratamento automatizado da información, así como a de abri-la posibilidade da comunicación telemática para proporcionar flexibilidade á comuni

cación entre as partes, o exercicio das funcións, as actividades e as actuacións de tódolos órganos administrativos, xeneralizando deste xeito o uso dos medios informáticos no ámbito da Administración autonómica galega e producíndose un crecemento exponencial dos procedementos que se tramitan na súa totalidade a través de medios informáticos, incluíndo a relación cos administrados.

Neste capítulo establécese o réxime básico dos rexistros da Administración da comunidade autónoma, salientándose o dereito dos cidadáns a presentar solicitudes, escritos e comunicacións en calquera dos rexistros da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia propios ou concertados, e nos recollidos no artigo 7 deste decreto, así como o dereito dos cidadáns a que se expida un recibo acreditativo da presentación realizada.

No capítulo III procédese á regulación da atención ó cidadán, concibíndoa, dada a súa transcendencia, nun xeito amplo, como o conxunto de actividades e medios que a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia pon á disposición dos cidadáns para o exercicio dos seus dereitos, o cumprimento das súas obrigas e o acceso ós servicios públicos, establecéndose a regulación das actividades e medios que a integran. Así mesmo, resulta necesario regula-la organización, o funcionamento e a coordinación das unidades administrativas que integran o Sistema de Información Administrativa e Atención ó Cidadán e que teñen como función e actividade fundamental a información das actividades e servicios que desenvolve e presta a Administración e, a atención ós cidadáns; establecéndose o marco xurídico da súa actuación, o contido da súa competencia, a atribución de funcións e o alcance da súa responsabilidade no exercicio daquelas. Procédese tamén neste capítulo á regulación do dereito dos cidadáns á presentación de suxestións e queixas como instrumento axeitado para recolle-las demandas dos cidadáns respecto da creación, ampliación ou mellora dos servicios públicos.

Finalmente, no capítulo IV procédese á regulación das webs da Xunta de Galicia nas que está integrada a información que a Comunidade Autónoma de Galicia ofrece pola rede da Internet no Sistema de Información Administrativa e Atención ó Cidadán que, malia estar regulado no capítulo III deste decreto, requiren pola súa especificidade un tratamento autónomo co fin de garanti-la homoxeneidade e integridade das webs da Administración autonómica.

En definitiva, este decreto constitúe unha achega para o exercicio doado dos dereitos que os cidadáns teñen fronte á Administración, dereitos recoñecidos no artigo 35 da Lei 30/1992, que, malia a transcendental achega que supuxo desde o punto de vista normativo, requiren para que se produza o troco de dereitos potenciais a dereitos efectivos dun esforzo por parte da Administración de achegamento ós cidadáns de xeito que se perciba o aire continuo de reforma sensible e receptor das continuas innovacións técnicas como lle corresponde a unha Administración moderna.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública, de acordo co dictame do Consello Consultivo

de Galicia e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte de marzo de dous mil tres,

DISPOÑO:

Capítulo I

Disposicións xerais

Artigo 1º Obxecto.

Este decreto ten por obxecto regular e determina-las oficinas de rexistro propias ou concertadas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, proceder á creación do Rexistro Telemático da Xunta de Galicia e regula-la atención ó cidadán.

Artigo 2º Ámbito de aplicación.
  1. Este decreto será de aplicación a tódolos órganos e unidades da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, así como a tódolos organismos autónomos, entidades de dereito público e demais entes públicos vinculados ou dependentes dela. Estas entidades suxeitarán a...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL