Decreto 165/2006, do 14 de setembro, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación, dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción do acceso ao porto de Burela. (Clave LU/06/048.03).

Sección:III. Outras Disposicións
Emisor:CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES
Rango de Lei:Decreto
 
INDEX
FREE EXCERPT

Con data do 5 de xullo de 2006 o director xeral de Obras Públicas, por delegación da conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes,

aprobou o proxecto de construción do acceso ao porto de Burela. Clave: LU/06/048.03.

Os bens e dereitos en que se concreta a declaración de urxente ocupación aparecen recollidos e valorados no citado proxecto.

A competencia para efectuar a declaración de urxente ocupación tena atribuída a Xunta de Galicia en virtude do artigo segundo do Decreto 156/1982, do 15 de decembro, sobre asunción de transferencias en materia de estradas e a súa asignación á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, considerándose xustificada a referida declaración pola súa incidencia favorable na seguridade vial, ao proxectar unha variante de acceso ao porto de Burela desde a estrada N-562 (antiga).

En virtude de todo o exposto e en aplicación do artigo 28.2º do Estatuto de autonomía de Galicia e dos artigos 10 e 52 da Lei de expropiación forzosa, en relación con previsto no artigo 16 da Lei...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL