Decreto 289/2004, do 2 de decembro, polo que se declara a urxente ocupación, para efectos de expropiación forzosa, pola Deputación Provincial da Coruña, dos bens e dereitos necesarios para a realización das obras do proxecto de mellora do trazado da estrada provincial 2904 Coristanco a Santa Comba, punto quilométrico 8,825 ao punto quilométrico 17,600 (concellos de Coristanco e Santa Comba).

Sección:III. Outras Disposicións
Emisor:CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E ADMINISTRACIÓN LOCAL
Rango de Lei:Decreto
 
INDEX
FREE EXCERPT

A Deputación Provincial da Coruña en sesión celebrada o día vinte e oito de maio de dous mil catro, aprobou o proxecto de mellora do trazado da estrada provincial 2904 Coristanco a Santa Comba, punto quilométrico 8,825 ao punto quilométrico 17,600 e, na sesión do dezasete de setembro de dous mil catro, acordou solicitar da Xunta de Galicia a declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados pola expropiación forzosa ao abeiro do disposto no artigo 52 da Lei de expropiación forzosa.

Os bens en que se concreta a declaración de urxente ocupación están determinados no expediente que se someteu a información pública.

A Dirección Xeral de Urbanismo da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda emitiu informe favorable. O dito informe tivo entrada no rexistro xeral da Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local o día oito de novembro de dos mil catro.

Considérase necesaria a declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos precisos para a realización das obras do proxecto técnico sinalado, xa que segundo sinala a deputación, a actuación é necesaria para evitar o altísimo risco de accidentes con perigo para a vida humana, debido á existencia de curvas perigosas con pequeno raio, edificacións e vivendas pegadas á estrada, o estado do firme da estrada, o largo da calzada de dimensións inferiores ás necesidades dos vehículos, e a intensidade media do tráfico.

A competencia para a declaración da urxente ocupación correspóndelle ao...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL