Decreto 269/2003, do 22 de maio, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de trazado do acondicionamento da AC-403 Muros-Sta. Comba. Treito: A Pereira (Sta. Comba)-Pino do Val (Mazaricos), clave: AC/01/80.1.

Sección:III. Outras Disposicións
Emisor:CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA
Rango de Lei:Decreto
 
INDEX
FREE EXCERPT

Con data do 12 de maio de 2003, o director xeral de Obras Públicas, por delegación do conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, aprobou o proxecto de trazado do acondicionamento da AC-403 Muros-Sta. Comba. Treito: A Pereira (Sta. Comba)-Pino do Val (Mazaricos). Clave: AC/01/80.1.

Os bens e dereitos nos que se concreta a declaración de urxente ocupación aparecen recollidos e valorados no citado proxecto.

A competencia para efectua-la declaración de urxente ocupación tena atribuída a Xunta de Galicia en virtude do artigo segundo do Decreto 156/1982, do 15 de decembro, sobre asunción de transferencias en materia de estradas e a súa asignación á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, considerándose xustificada na referida declaración pola súa incidencia na seguridade vial.

En virtude de todo o exposto e en aplicación do artigo 28.2º do Estatuto de autonomía de Galicia e dos artigos 10 e 52 da Lei de expropiación forzosa, en relación con previsto no artigo 16 da Lei 4/1994, do 14 de...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL