Decreto 109/2004, do 27 de maio, de modificación do Decreto 56/2000, do 3 de marzo, polo que se regula a planificación, as medidas de coordinación e a actuación de voluntarios, agrupacións de voluntarios e entidades colaboradoras en materia de protección civil de Galicia.

Sección:I. Disposicións Xerais
Emisor:CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E ADMINISTRACIÓN LOCAL
Rango de Lei:Decreto
 
INDEX
FREE EXCERPT

O Decreto 8/2003, do 18 de xaneiro, estableceu a nova estrutura orgánica da Xunta, desenvolvida posteriormente polos decretos de estruturas orgánicas das distintas consellerías.

Esta novas estruturas fan necesario adaptar a composición dos distintos órganos establecidos no Decreto 56/2000, do 3 de marzo.

Por todo isto, en virtude do disposto na Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, modificada pola Lei 11/1988, do 22 de outubro, por proposta do conselleiro de Xustiza, Interior e Administración Local, e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do vinte e sete de maio de dous mil catro,

DISPOÑO:

Artigo primeiro Dáselle nova redacción aos artigos do Decreto 56/2000, do 3 de marzo, polo que se regula a planificación, as medidas de coordinación e a actuación de voluntarios, agrupacións de voluntarios e entidades colaboradoras en materia de protección civil que de seguido se relacionan:
Artigo 8º.2

2. O Pleno da Comisión Galega de Protección Civil estará composto por:

a) Presidente: o presidente da Xunta de Galicia.

b) Vicepresidente: o conselleiro de Xustiza, Interior e Administración Local.

c) Vogais:

-Representantes da Xunta de Galicia: os directores xerais de Interior e Protección Civil; de Organización e Sistemas Informáticos; de Obras Públicas; de Transportes; de Centros e Inspección Educativa; de Industria, Enerxía e Minas; de Comunicación Social e Audiovisual; de Saúde Pública; da División de Asistencia Sanitaria; de Administración Local; de Relacións Laborais; de Montes e Industrias Forestais; de Voluntariado, do organismo autónomo Augas de Galicia e o subdirector xeral de Control, Salvamento Marítimo e Loita contra a Contaminación.

-Representantes da Administración local: un deputado representante de cada deputación provincial de Galicia, nomeado polo correspondente pleno; os alcaldes dos concellos da Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago de Compostela e Vigo, ou concelleiros nos que deleguen, e catro representantes da Federación Galega de Municipios e Provincias.

-Representantes da Administración do Estado: tres representantes nomeados polo delegado de Goberno en Galicia.

-Un representante das asociacións e agrupacións de voluntarios de Protección Civil, nomeado polos presidentes das Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil da Comunidade Autónoma de Galicia.

-Un representante dos parques de bombeiros.

-O presidente da Cruz Vermella en Galicia.

d) Secretario: o subdirector xeral de Protección Civil.

No suposto de suplencia, no ámbito da Xunta de Galicia deberá ser levada a cabo por persoal con cargo de subdirector xeral ou equivalente

.

Artigo 9º.3

3. A Comisión Permanente estará composta por:

a) Presidente: o conselleiro de Xustiza, Interior e Administración Local.

b) Vicepresidente: o director xeral de Interior e Protección Civil.

c) Vocais: cinco representantes da Administración autonómica e dous representantes da Administración xeral do Estado, nomeados de entre os seus membros pola Comisión Galega de Protección Civil; dous representantes da Administración local nomeados pola súa representación no Pleno da Comisión Galega de Protección Civil; o representante das Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil e o representante dos parques de bombeiros que son membros do Pleno da Comisión Galega de...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL