EDICTO do 30 de setembro de 2013, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifican diversas resolucións xestionadas nesta xefatura territorial.

Sección:VI. Anuncios
Emisor:CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
Rango de Lei:Edicto
 
FREE EXCERPT

No uso das competencias atribuídas a esta xefatura territorial, e en virtude do disposto no artigo 59 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ao seren devoltas polo servizo de Correos as notificacións enviadas no seu día, coas resolucións ditadas nos procedementos instados polos interesados, publícase mediante este edicto, de conformidade co disposto no artigo 61 da mencionada lei, o contido das resolucións, contra as cales poderá interpoñerse recurso de alzada, perante a Consellería de Traballo e Benestar, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da data desta publicación, conforme o disposto no artigo 114 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. No mesmo prazo sinalado no parágrafo anterior, e de acordo co referido no artigo 61 da dita lei, poderán comparecer, persoalmente ou debidamente representados, na Xefatura Territorial da Coruña (Salvador de Madariaga, 9-1º andar), para os efectos do coñecemento do texto íntegro da resolución e do resto do expediente.

A Coruña, 30 de setembro de 2013

María Pilar Caridad AlonsoXefa territorial da Coruña

ANEXO

Interesado/a DNI/NIE Nº expediente Resolución Concello
Leiber Manrique Quiñones Y0477574Q 15/030/1374/12 Caducidade A Coruña
Daniel Cristopher Changa X6089231G 15/036/0110/11 Extinción A Coruña
Dan Radulescu X2429990V 15/030/2383/12 Denegación A Coruña
Antonio da Costa Santo X0721719W 15/030/1113/11 Caducidade A Coruña
Yurik Zavoyko X6716703J 15/030/0395/13 Denegación A Coruña
Mario Manuel Pires X1439365W 15/030/0292/13 Denegación A Coruña
Omar Scuro X4290738L 15/030/1755/12 Caducidade A Coruña
Khadim Dieng X4793915W 15/030/0629/12 Caducidade A Coruña
John Alexander Ovalle Barajas X9570664L 15/030/0799/12 Caducidade A Coruña
Henry Grisales Bermúdez X6153061D 15/030/0068/12 Extinción A Coruña
Maimouna Ndiaye Ep Mbacke A00681097 15/030/0193/12 Caducidade A Coruña
María Mónica Cotos López 32793548-X 15/030/0484/11 Restablecemento A Coruña
Isabel Moira López Fernández 32822970-S 15/030/0142/13 Modificación/ Suspensión A Coruña
Abdourakhmane Diop Gaye 49683228-P 15/030/0128/13 Concesión A Coruña
Lidia Adelaida Huaman Flores 49471816-N 15/030/0681/12 Arquivamento A Coruña
Rebeca Rey Barcia 53166516-S 15/030/1352/12 Caducidade A Coruña
Juan Raúl Martínez Iglesias 53307801-B 15/030/1057/12 Caducidade A Coruña
José Pérez Raño 78794463-M 15/030/2057/12 Arquivamento A Coruña
José Manuel Rey Lado 32814564-G 15/030/0270/13 Denegación A Coruña
María del Rosario Yebra Babío 32780252-P 15/030/0438/13 Dene
...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL