Decreto 226/2005, do 22 de xullo, de aprobación definitiva da modificación puntual número 4 das normas subsidiarias de planeamento de Vedra (A Coruña) no lugar da Silva de Arriba da parroquia de San Miguel de Sarandón. (Expediente AC-03025).

Sección:III. Outras Disposicións
Emisor:CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA
Rango de Lei:Decreto
 
INDEX
FREE EXCERPT
 1. O planeamento urbanístico vixente no municipio de Vedra (A Coruña) son as normas subsidiarias

  de planeamento municipal (NNSS) aprobadas definitivamente o 25 de xaneiro de 1995.

  Con posterioridade á dita aprobación, entrou en vigor a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (DOG número 252, do 31 de decembro), logo modificada pola Lei 15/2004, do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (DOG número 254, do 31 de decembro) (desde agora LOUGA).

 2. A modificación ten por obxecto a reclasificación como solo urbanizable non delimitado de uso industrial dun ámbito de 28.112 m, actualmente clasificado como solo non urbanizable de núcleo (12.072 m) e como solo non urbanizable de protección agropecuaria (16.040 m). Este ámbito, que hai décadas que alberga unha industria de transformación da madeira que ocupa practicamente a totalidade da súa superficie, presenta escasa vexetación e unha gran transformación o que, xunto coa súa topografía, constatan unha evidente degradación do solo no aspecto agropecuario,

 3. De conformidade co disposto na disposición transitoria primeira 1 g) da LOUGA, as modificacións do planeamento vixente á entrada en vigor desta lei deben axustarse ao disposto nela, polo que, consonte o sinalado no seu artigo 93.4º, as modificacións de calquera dos elementos dos plans, proxectos, normas e ordenanzas suxeitaranse ás mesmas disposicións enunciadas para a súa tramitación e aprobación, sen prexuízo de que tamén deban cumprir as demais condicións e trámites que para o efecto prevé a citada lei en razón das pretensións que conteñan. Nese aspecto, cómpre ter en conta, entre outros, os seguintes particulares:

  1. Terminada a fase de elaboración da modificación, e inmediatamente antes da súa aprobación inicial, o concello someteu o expediente ao informe preceptivo (artigo 85.1º da LOUGA) da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda (CPTOPV), sendo emitido o 17 de decembro de 2003, co sinalamento de observacións ao proxecto daquela presentado, e que se ten por cumprir co contido do documento aprobado provisionalmente.

  2. A seguir, o Pleno da Corporación, en sesión do 30 de xullo de 2004, acordou a aprobación inicial da modificación, que posteriormente foi sometida a información pública, polo prazo dun mes, mediante anuncios publicados nos xornais El...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL