Decreto 15/2004, do 15 de xaneiro, polo que se modifica o artigo 14.1º do Regulamento de máquinas recreativas e de azar, aprobado polo Decreto 106/1998, do 12 de febreiro.

Sección:I. Disposicións Xerais
Emisor:CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E ADMINISTRACIÓN LOCAL
Rango de Lei:Decreto
 
INDEX
FREE EXCERPT

A introducción das máquinas de xogo tipo «A especial» pola disposición adicional décimo cuarta da Lei 3/2002, do 29 de abril, de medidas de réxime fiscal e administrativo, supuxo un notorio avance na regulación xeral das máquinas recreativas e de azar.

Sen embargo, a novidade lexislativa débese desenvolver normativamente, o que se levou a cabo nun primeiro momento pola Orde do 31 de xaneiro de 2003, pola que se establece o procedemento de homologación dos modelos das máquinas de xogo «A especial».

Pero esta regulación amósase claramente insuficiente na súa aplicación práctica, ó haber unha clara lagoa legal no referente ás constitucións das fianzas que prevé o artigo 14 do Regulamento de máquinas recreativas e de azar, aprobado polo Decreto 106/1998, do 12 de febreiro, para outros tipos de máquinas, pero que non prevía, como era lóxico, as fianzas para o novo tipo de máquina introducido pola devandita Lei 3/2002.

Cómpre, en consecuencia, adapta-la normativa en vigor e enche-la lagoa coa previsión das contías das fianzas para este tipo de máquinas.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Xustiza, Interior e Administración Local, de acordo coa Comisión do Xogo de Galicia, e de acordo co dictame do Consello Consultivo de Galicia e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día quince de xaneiro de dous mil catro,

DISPOÑO:

Artigo único

O número 1, do artigo 14 do Regulamento de máquinas recreativas e de azar, aprobado polo Decreto 106/1998, do 12 de febreiro, queda redactado do seguinte xeito:

«Para obte-la autorización e inscrición como empresa fabricante, importadora ou...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL