Decreto 60/2008, do 13 de marzo, polo que se regula a composición e funcionamento da Comisión Técnica de Etnografía.

Sección:I. Disposicións Xerais
Emisor:CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE
Rango de Lei:Decreto
 
INDEX
FREE EXCERPT

A Comunidade Autónoma de Galicia ten competencia exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, arquitectónico e arqueolóxico de interese para a comunidade, sen prexuízo do que dispón o artigo 149.1º.28 da Constitución, o que implica a potestade lexislativa, regulamentaria e a función executiva, segundo o disposto nos artigos 27.18º e 37 do seu Estatuto de Autonomía.

No exercicio desa competencia, polo Decreto 41/1992, do 6 de febreiro, foi creada a Comisión Técnica de Etnografía, como órgano consultivo da extinta Consellería de Cultura e Xuventude, coa finalidade de prestar asistencia e asesoramento nas tarefas de protección, defensa e investigación do patrimonio etnográfico de Galicia.

Porén, a natureza consultiva con que foi creada esta comisión viuse afectada pola promulgación da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, que a transformou nun órgano asesor cuxa composición e funcionamento deberían fixarse regulamentariamente.

Tales circunstancias, así como a obrigatoriedade de adaptación aos cambios introducidos pola Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, respecto do funcionamento dos órganos colexiados das administracións públicas, determinan a necesidade de proceder a unha nova regulación da composición e do funcionamento da expresada Comisión Técnica de Etnografía.

Polo tanto, por proposta da conselleira de Cultura e Deporte, de acordo co ditame do Consello Consultivo de Galicia e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día trece de marzo de dous mil oito,

DISPOÑO:

Artigo 1º Natureza.
  1. A Comisión Técnica de Etnografía é un órgano asesor da consellería con competencia en materia de patrimonio cultural, creado para o cumprimento das tarefas de documentación, investigación, conservación, protección e difusión do patrimonio etnográfico e antropolóxico de Galicia que lle estean encomendadas, en virtude do establecido pola lexislación vixente.

  2. O réxime xurídico da comisión está constituído polas disposicións deste decreto e polas disposicións básicas da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

  3. A consulta á comisión será preceptiva cando unha norma así o prevexa, e facultativa nos demais casos.

    Os seus acordos non serán vinculantes, salvo que a normativa vixente estableza expresamente o contrario.

  4. As resolucións e demais actos da dirección xeral competente en materia de patrimonio cultural sobre asuntos en que a intervise a comisión expresarán se son acordados consonte o informe da Comisión Técnica de Etnografía ou se se apartan del, mediante o uso das fórmulas «de acordo coa Comisión Técnica de Etnografía» ou ben «oída a Comisión Técnica de Etnografía» respectivamente.

Artigo 2º Composición.

A Comisión Técnica de Etnografía é un órgano colexiado constituído polos seguintes membros, con voz e voto:

  1. O presidente ou presidenta.

  2. O vicepresidente ou vicepresidenta.

  3. Os vogais.

Artigo 3º A presidencia.
  1. O presidente ou presidenta da Comisión Técnica de Etnografía é o/a titular da dirección xeral competente...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL