Cédula do 23 de xuño de 2008, da Delegación Comarcal de Ferrol, pola que se fai pública unha relación de notificacións de incoación de expedientes sancionadores (PESAN1 2008/000783-1 e cinco máis).

Sección:VI. Anuncios
Emisor:CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS
 
FREE EXCERPT

De conformidade co disposto no artigo 59.5º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro), notifícaselles ás persoas que a seguir se relacionan a incoación dos expedientes instruídos por infracción da Lei 8/2004, do 30 de xullo, de protección, control, infraccións e sancións en materia marítimo-pesqueira de Galicia (DOG nº 162, do 20 de agosto).

Os interesados dispoñen dun prazo de quince días a partir do día seguinte ao da publicación deste edicto, para presentaren ante a Delegación Comarcal de Pesca e Asuntos Marítimos de Ferrol as alegacións que coiden pertinentes.

Os expedientes relacionados a seguir encóntranse ao dispor dos interesados na citada Delegación Comarcal de Ferrol, praza Camilo José Cela, s/n. Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, 6º andar.

Nº de expediente: PESAN1 2008/000783-1.

Denunciado: Bruno Couce Vila.

DNI: 32687725-X.

Enderezo: avda. de Redes, nº 1-Ares.

Nº de expediente: PESAN1 2008/000784-1.

Denunciado: Bruno Couce Vila.

DNI: 32687725-X.

Enderezo: avda. de Redes, nº 1- Ares.

Nº de expediente: PESAN1 2008/000785-1.

Denunciado: Bruno Couce Vila.

DNI: 32687725-X.

Enderezo: avda. de Redes, nº 1-Ares.

Nº de...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL