RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2014 pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto con varios criterios de valoración e trámite ordinario da licitación, para a adxudicación do contrato administrativo non suxeito a regulación harmonizada de servizo para a elaboración do Plan de xestión de risco de inundación da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, clave OH.088.937.SV, cofinanciado nun 80 % pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013. Contratación documentalmente simplificada.

Sección:VI. Anuncios
Emisor:AUGAS DE GALICIA
Rango de Lei:Resolución
 
FREE EXCERPT
 1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información:

  1. Organismo: Augas de Galicia.

  2. Dependencia que tramita o expediente: contratación.

  3. Obtención de documentación e información:

   1) Dependencia: Augas de Galicia.

   2) Enderezo: Doutor Maceira, nº 18, baixo.

   3) Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15706.

   4) Teléfono: 981 95 74 01 e 981 95 74 27.

   5) Fax: 981 95 74 03 e 881 99 96 94.

   6) Correo electrónico: contratacion.epaugasdegalicia@xunta.es

   7) Enderezo da internet do perfil do contratante:

   http://www.contratosdegalicia.es/consultaOrganismo.jsp?N=216

   Tamén se terá acceso ao perfil do contratante desde a plataforma de contratos públicos de Galicia a través de http://www.xunta.es e desde a plataforma de contratación do sector público https://contrataciondelestado.es por medio de enlaces de interese ás plataformas de contratación das comunidades autónomas e na páxina web http://www.augasdegalicia.xunta.es

   8) Data límite de obtención de documentación e información: coincide coa data límite de presentación de ofertas.

  4. Número de expediente: OH.088.937.SV.

 2. Obxecto do contrato:

  1. Tipo: contrato administrativo de servizo.

  2. Descrición: elaboración do Plan de xestión de risco de inundación da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

  3. Lugar de execución: Galicia.

  4. Prazo de execución: quince (15) meses.

  5. CPV (referencia de nomenclatura): 71311000-1.

 3. Tramitación e procedemento:

  1. Tramitación: ordinaria da licitación.

  2. Procedemento: aberto con varios criterios de valoración e non suxeito a regulación harmonizada.

  3. Criterios de adxudicación: a pluralidade dos criterios de valoración enuméranse e detállanse coas súas puntuacións e ponderacións no prego de cláusulas administrativas particulares e no perfil do contratante.

 4. Valor estimado do contrato: 192.237,36 euros.

 5. Orzamento base de licitación:

  1. Importe neto: 192.237,36 euros. Importe total: 232.607,21 euros.

 6. Garantías exixidas. Provisoria: non se exixe. Definitiva: 5 % do orzamento base de licitación, IVE excluído.

 7. Requisitos específicos do contratista:

  1. Clasificación: (grupo, subgrupo e categoría): non procede.

  2. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: acreditarase a solvencia polos medios establecidos nos artigos 75.1.a) e c) e 78.a) do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, nos termos que se expresan no prego...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL