Resolución do 27 de maio de 2004, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se nomean os tribunais e as comisións de selección que deberán xulgar as probas do proceso selectivo para ingreso no corpo de mestres, así como a adquisición de novas especialidades, convocado pola Orde do 16 de marzo de 2004 (Diario Oficial de Galicia do 25 de marzo).

Sección:IV. Oposicións e Concursos
Emisor:CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Rango de Lei:Resolución
 
FREE EXCERPT

En cumprimento do sinalado na Orde do 16 de marzo de 2004 (DOG do 25 de marzo), pola que se convoca proceso selectivo para ingreso no corpo de mestres, esta dirección xeral.

RESOLVE:

Primeiro.-Nomear os tribunais que figuran no anexo I, ante os que deberán actuar os aspirantes

admitidos á realización das probas do proceso selectivo.

Os tribunais constituiranse dentro do prazo de dez días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e darán conta de forma inmediata da súa constitución á Dirección Xeral de Persoal. Para tal efecto, as delegacións provinciais da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria facilitaranlles as oportunas credenciais aos membros titulares e suplentes de cada tribunal.

Os presidentes tomarán as medidas necesarias para a constitución dos tribunais no prazo indicado.

Segundo.-Nomear as comisións que figuran no anexo II desta resolución.

As comisións constituiranse no prazo de corenta e oito horas desde que se constitúan os tribunais.

Terceiro.-A actuación dos aspirantes efectuarase ante os tribunais na forma que se especifica no anexo III.

Os aspirantes admitidos condicionalmente, así como os excluídos que emenden as deficiencias que motivaron tal situación, aparecerán na lista definitiva co número que lles corresponda.

Cuarto.-No DOG publicaranse as resolucións dos presidentes dos tribunais, polas que se citan os opositores para o acto de presentación, para a realización da proba de coñecementos, de ser o caso, da lingua castelá, a de coñecementos da lingua galega e a primeira parte da primeira das probas prevista no punto 4 da base 7 da convocatoria. Non será obrigatoria a publicación dos sucesivos anuncios de celebración das restantes probas no Diario Oficial de Galicia. Non obstante, estes anuncios deberaos facer públicos o tribunal nos locais en que se celebraron as probas anteriores, con 12 horas de antelación se se trata dun mesmo exercicio ou con 24 horas se se trata dun exercicio distinto. En todo caso, desde o remate dunha proba e o comezo da seguinte deberá transcorrer un prazo mínimo de 48 horas.

Quinto.-De conformidade co resultado do sorteo celebrado o 30 de xaneiro de 2004 na Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública, a orde de actuación dos opositores iniciarase alfabeticamente polo primeiro da letra D ou polos inmediatamente seguintes, no caso dos tribunais que non teñan aspirantes con primeiro apelido que empece por esa letra.

Sexto.-Cando se dea o caso de imposibilidade material para poder efectuar nun só local e a unha mesma hora algunha das probas simultáneas deste proceso selectivo, debido ao elevado número de aspirantes que deban actuar, poderanse efectuar por grupos en locais distintos, aínda que se deberán celebrar á mesma hora e día sinalados para o efecto.

Sétimo.-Quedan autorizadas as comisións de servizo dos membros dos tribunais que necesiten desprazarse da súa residencia oficial para o exercicio

de tal función, tendo dereito a percibir axudas de custo e gastos de viaxes de acordo coa lexislación vixente. Os medios de locomoción utilizables serán calquera dos previstos no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, debendo entenderse que queda expresamente autorizada a utilización de vehículos propios, de acordo co citado decreto.

O que comunico para o seu coñecemento e efectos.

Santiago de Compostela, 27 de maio de 2004.

Severino Somoza Gómez

Director xeral de Persoal

ANEXO I

Tribunais: acceso libre e reserva discapacitados

* A Coruña.

Tribunal nº 1 de idioma estranxeiro: inglés.

Titulares:

Presidenta: Rosa Urbano Rey. Mestra, especialista en idioma estranxeiro: inglés.

Vogais:

Florentina Durán Díaz. Mestra, especialista en idioma estranxeiro: inglés.

Sergio Vázquez Pérez. Mestre, especialista en idioma estranxeiro: inglés.

Mª Silvia Larrosa Pan. Mestra, especialista en idioma estranxeiro: inglés.

Rosa Baamonde Grela. Mestra, especialista en idioma estranxeiro: inglés.

Suplentes:

Presidenta: Mª Mercedes Lamela Villar. Mestra, especialista en idioma estranxeiro: inglés.

Vogais:

Mª del Pilar Otero Carollo. Mestra, especialista en idioma estranxeiro: inglés.

Susana Seoane Dovigo. Mestra, especialista en idioma estranxeiro: inglés.

Carmen Rial López. Mestra, especialista en idioma estranxeiro: inglés.

Mª Begoña Rodríguez García. Mestra, especialista en idioma estranxeiro: inglés.

Tribunal nº 1 de educación infantil.

Titulares:

Presidenta: Mª Isabel Vázquez Cazón. Mestra, especialista en educación infantil.

Vogais:

Dolores Basoa López. Mestra, especialista en educación infantil.

Julia Saiz Fouz. Mestra, especialista en educación infantil.

Mª Teresa Barros Lodeiro. Mestra, especialista en educación infantil.

María Meirama Amor. Mestra, especialista en educación infantil.

Suplentes:

Presidenta: Mª José Roibás Fernández. Mestra, especialista en educación infantil.

Vogais:

Carmen Josefa López Gómez. Mestra, especialista en educación infantil.

Clara Aurora Agra Pardiñas. Mestra, especialista en educación infantil.

Mª Carmen Trastoy González. Mestra, especialista en educación infantil.

Estrella Guillán García. Mestra, especialista en educación infantil.

Tribunal nº 2 de educación infantil.

Titulares:

Presidente: Emilio Joaquín Veiga Río. Mestre, especialista en educación infantil.

Vogais:

Ana Mª Infante Vaamonde. Mestra, especialista en educación infantil.

Julita Castro del Puerto. Mestra, especialista en educación infantil.

Carmen Canedo Aldao. Mestra, especialista en educación infantil.

Mª del Carmen Bello Laguela. Mestra, especialista en educación infantil.

Suplentes:

Presidenta: Consuelo Rodríguez Fernández. Mestra, especialista en educación infantil.

Vogais:

Purificación Quiroga Aspilche. Mestra, especialista en educación infantil.

Mª Victoria Penas López. Mestra, especialista en educación infantil.

Mª Manuela Obelleiro Suárez. Mestra, especialista en educación infantil.

Mª Carmen Rodríguez Bouza. Mestra, especialista en educación infantil.

Tribunal nº 3 de educación infantil.

Titulares:

Presidenta: Mª José Otero Iglesias. Mestra, especialista en educación infantil.

Vogais:

Patricia Abeal Pérez. Mestra, especialista en educación infantil.

Amalia Ocampo Romero. Mestra, especialista en educación infantil.

Elena Cuns Ferradas. Mestra, especialista en educación infantil.

Milagros Cerdeiriña Oñate. Mestra, especialista en educación infantil.

Suplentes:

Presidenta: Mª José Fernández Santiso. Mestra, especialista en educación infantil.

Vogais:

Mª Luz Orjales Eiras. Mestra, especialista en educación infantil.

Mª Pilar García Fraguela. Mestra, especialista en educación infantil.

Julia Rodríguez Márquez. Mestra, especialista en educación infantil.

Mª Carmen Rivas Almeida. Mestra, especialista en educación infantil.

Tribunal nº 1 de pedagoxía terapéutica.

Titulares:

Presidenta: Mª Luisa Rodicio García. Profesora titular da Facultade de Ciencias da Educación.

Vogais:

Carmen Dapena Rico. Mestra, especialista en pedagoxía terapéutica.

Mª Fuentes Cotelo. Mestra, especialista en pedagoxía terapéutica.

Celia Niebla Niebla. Mestra, especialista en pedagoxía terapéutica.

Víctor Manuel Tamargo Sánchez. Mestre, especialista en pedagoxía terapéutica.

Suplentes:

Presidenta: Mª José Iglesias Cortizas. Profesora titular da Facultade de Ciencias da Educación.

Vogais:

Josefa Fernández Rodríguez. Mestra, especialista en pedagoxía terapéutica.

Mª Jesús Barreiro Seoane. Mestra, especialista en pedagoxía terapéutica.

Mª Isabel Bestilleiro Fuentes. Mestra, especialista en pedagoxía terapéutica.

Roberto Carril Castiñeira. Mestre, especialista en pedagoxía terapéutica.

Tribunal nº 1 de educación física.

Titulares:

Presidente: Jesús Delso Sanz. Mestre, especialista en educación física.

Vogais:

Xoán Ramón González Acón. Mestre, especialista en educación física.

Elsira Torres Meilán. Mestra, especialista en educación física.

Óscar Lamiño Canedo. Mestre, especialista en educación física.

Antonio Carballo Pérez. Mestre, especialista en educación física.

Suplentes:

Presidente: Humberto Dopico López. Mestre, especialista en educación física.

Vogais:

Francisco Javier Sesma Aragón. Mestre, especialista en educación física.

Jesús Manuel Caramés Tenreiro. Mestre, especialista en educación física.

Carlos Hugo Abella Gil. Mestre, especialista en educación física.

Mª Luisa Trincado García. Mestra, especialista en educación física.

Tribunal nº 1 de audición e linguaxe.

Titulares:

Presidenta: Luz Divina Carballal Fernández. Mestra, especialista en audición e linguaxe.

Vogais:

Teresa Raquel Rojo Pérez. Mestra, especialista en audición e linguaxe.

Marta Rodríguez Torres. Mestra, especialista en audición e linguaxe.

Mª Carmen Rodríguez Beceiro. Mestra, especialista en audición e linguaxe.

Mª Luz Moreira Rodríguez. Mestra, especialista en audición e linguaxe.

Suplentes:

Presidenta: Ofelia Vázquez Buján. Mestra, especialista en audición e linguaxe.

Vogais:

Mª Josefa Rego Ara. Mestra, especialista en audición e linguaxe.

Silvia Parga Pérez. Mestra, especialista en audición e linguaxe.

Mª Isabel Tizón García. Mestra, especialista en audición e linguaxe.

Mª del Pilar Seoane Sánchez. Mestra, especialista en audición e linguaxe.

* Lugo.

Tribunal nº 2 de idioma estranxeiro: inglés.

Titulares:

Presidente: David Jorge García García. Mestre, especialista en idioma estranxeiro: inglés.

Vogais:

Mª del Carmen Pérez Hernández. Mestra, especialista en idioma estranxeiro: inglés.

Mª Pilar Seoane Yáñez. Mestra, especialista en idioma estranxeiro: inglés.

Rosa Mª Figueroa Lorenzana. Mestra, especialista en idioma estranxeiro: inglés.

Mª Carmen Panizo Borao. Mestra, especialista en idioma estranxeiro: inglés.

Suplentes:

Presidenta: Gemma Carballeira Abelleira. Mestra, especialista en idioma estranxeiro: inglés.

Vogais:

Mª Pilar Lorenzo Gómez. Mestra, especialista en idioma estranxeiro: inglés.

Marta García González. Mestra, especialista en idioma estranxeiro: inglés.

Mª Elena Arias Bruzos. Mestra, especialista en idioma...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL