RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se lles dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 6 de xuño de 2011, pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas económicas para a realización de formación práctica en empresas, destinadas a alumnos/as de ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional específica dos centros dependentes da Consellería do Mar, que se tramita como gasto financiable para levar a cabo unha actividade elixible dentro do marco do Programa operativo Fondo Social Europeo Galicia 2007-2013.

Sección:III. Outras Disposicións
Emisor:Consellería do Medio Rural e do Mar
Rango de Lei:Resolución
 
FREE EXCERPT

De conformidade co establecido nos artigos 6 e 7.2.d) do Regulamento (CE) nº 1828/2006, do 8 de decembro, da Comisión; no artigo 15.2º c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13 punto 4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, a disposición adicional primeira da orde reguladora dispón: «A Consellería do Mar publicará no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con suxeición a esta orde, indicando o programa e o crédito orzamentario a que se imputan, a cantidade concedida e a finalidade da subvención».

Na súa virtude, esta dirección xeral

RESOLVE:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 16.31.422K, 480.0 para a concesión das axudas para a realización de formación práctica en empresas, destinadas a alumnos/as de ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional específica dos centros dependentes da Consellería do Mar no curso académico 2010-2011.

Beneficiarios/as das axudas e importe concedido: ver anexo.

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2012

Susana Rodríguez CarballoDirectora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

Axudas de formación práctica en empresas para o curso académico 2010-2011 de alumnos/as do Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo:

Beneficiario/a NIF Importe
Albitres Lema, Francisco Manuel 35442829J 319,50 €
Álvarez Núñez, David 39462151Q 319,50 €
Aranda Álvarez, Pablo 53100191E 319,50 €
Babe Gómez, Óscar 35487916C 319,50 €
Bacelar Rivas, Nuria 53116924B 319,50 €
Barrio Paratcha, Pedro 36171222L 319,50 €
Benlloch Valles, David 47257844C 319,50 €
Blanco González, Daniel 76868891Q 319,50 €
Brión García, Roberto 72488676J 319,50 €
Cabanelas Pérez, Iván 53612336A 319,50 €
Cacabelos Pazos, Carlos 35470280W 319,50 €
Caneda Varela, Elvis 76871821W 319,50 €
Carmichael Vantsis, Ross 35585375M 319,50 €
Carrera Vicente, Juan Ignacio 35581100P 319,50 €
Castro Ferreiro, David 76826942L 319,50 €
Cerqueira Bastos, Óscar 53181443S 319,50 €
Cruz Alonso, Enrique Manuel 52186200B 319,50 €
Do Nascimento Vieira, Rubén X79731186Y 319,50 €
Durán Diz, José Luis 35482574Z 319,50 €
Fernández Iglesias, Abraham 39454878B 319,50 €
Fernández Sánchez, José 36133022E 319,50 €
Ferreiro Soto, Gonzalo 53116492Q 319,50 €
Figueiro Cabanas, José Armando 76867887R 319,50 €
Freire Díaz, Adrián 34975901P 319,50 €
Gómez Táboas, Álvaro 35585329M 319,50 €
González Carrete, Iñaki 35472127D 319,50 €
González Cores, Rodrigo 35483142F 319,50 €
González-Alegre Gutiérrez, Alejandro 39452955C 319,50 €
Guardado Burgos, Miguel X5529516V 319,50 €
Hervella Ginesta, Diego Alberto 47381775G 319,50 €
Iglesias Martínez, José 77
...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL