RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se lles dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 6 de xuño de 2011, pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas económicas para a realización de formación práctica en empresas, destinadas a alumnos/as de ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional específica dos centros dependentes da Consellería do Mar, que se tramita como gasto financiable para levar a cabo unha actividade elixible dentro do marco do Programa operativo Fondo Social Europeo Galicia 2007-2013.

Sección:III. Outras Disposicións
Emisor:Consellería do Medio Rural e do Mar
Rango de Lei:Resolución
 
FREE EXCERPT

De conformidade co establecido nos artigos 6 e 7.2.d) do Regulamento (CE) nº 1828/2006, do 8 de decembro, da Comisión; no artigo 15.2º c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13 punto 4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, a disposición adicional primeira da orde reguladora dispón: «A Consellería do Mar publicará no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con suxeición a esta orde, indicando o programa e o crédito orzamentario a que se imputan, a cantidade concedida e a finalidade da subvención».

Na súa virtude, esta dirección xeral

RESOLVE:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 16.31.422K, 480.0 para a concesión das axudas para a realización de formación práctica en empresas, destinadas a alumnos/as de ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional específica dos centros dependentes da Consellería do Mar no curso académico 2010-2011.

Beneficiarios/as das axudas e importe concedido: ver anexo.

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2012

Susana Rodríguez CarballoDirectora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

Axudas de formación práctica en empresas para o curso académico 2010-2011 de alumnos/as do Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo:
Beneficiario/a

NIF

Importe

Albitres Lema, Francisco Manuel

35442829J

319,50 €

Álvarez Núñez, David

39462151Q

319,50 €

Aranda Álvarez, Pablo

53100191E

319,50 €

Babe Gómez, Óscar

35487916C

319,50 €

Bacelar Rivas, Nuria

53116924B

319,50 €

Barrio Paratcha, Pedro

36171222L

319,50 €

Benlloch Valles, David

47257844C

319,50 €

Blanco González, Daniel

76868891Q

319,50 €

Brión García, Roberto

72488676J

319,50 €

Cabanelas Pérez, Iván

53612336A

319,50 €

Cacabelos Pazos, Carlos

35470280W

319,50 €

Caneda Varela, Elvis

76871821W

319,50 €

Carmichael Vantsis, Ross

35585375M

319,50 €

Carrera Vicente, Juan Ignacio

35581100P

319,50 €

Castro Ferreiro, David

76826942L

319,50 €

Cerqueira Bastos, Óscar

53181443S

319,50 €

Cruz Alonso, Enrique Manuel

52186200B

319,50 €

Do Nascimento Vieira, Rubén

X79731186Y

319,50 €

Durán Diz, José Luis

35482574Z

319,50 €

Fernández Iglesias, Abraham

39454878B

319,50 €

Fernández Sánchez, José

36133022E

319,50 €

Ferreiro Soto, Gonzalo

53116492Q

319,50 €

Figueiro Cabanas, José Armando

76867887R

319,50 €

Freire Díaz, Adrián

34975901P

319,50 €

Gómez Táboas, Álvaro

35585329M

319,50 €

González Carrete, Iñaki

35472127D

319,50 €

González Cores, Rodrigo

35483142F

319,50 €

González-Alegre Gutiérrez, Alejandro

39452955C

319,50 €

Guardado Burgos, Miguel

X5529516V

319,50 €

Hervella Ginesta, Diego Alberto

47381775G

319,50 €

Iglesias Martínez, José

77400202G

319,50 €

Iglesias Prieto, Yuniesky

X8840145A

319,50 €

Juncal Lagoa, José Carlos

15987672G

319,50 €

Kooij Alonso, Miguel Ángel

76900366G

319,50 €

Lago Barcia, Pablo

36112978B

319,50 €

Leyenda López, Jorge

77005794T

319,50 €

Linares Palmas, Inés

53185638R

319,50 €

Lorenzo...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL