ANUNCIO do 24 de marzo de 2014, da Delegación de Pontevedra, polo que se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (Acuña Ribadulla, José Luis e noventa máis).

Sección:VI. Anuncios
Emisor:Axencia Tributaria de Galicia
Rango de Lei:Anuncio
 
FREE EXCERPT

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e non sendo posible practicar a notificación dos procedementos que se relacionan no anexo, por causas non imputables á Administración, despois dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, por este anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na Delegación de Pontevedra da Axencia Tributaria de Galicia, con enderezo no Edificio Administrativo da Xunta de Galicia en Pontevedra; rúa Fernández Ladreda, 43-3º andar, Pontevedra, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Pontevedra, 24 de marzo de 2014

Mª José de Castro PenaDelegada de Pontevedra

ANEXO

Interesado Órgano tramitador Procedemento
NIF Nome e apelidos
35244277C Acuña Ribadulla, José Luis Departamento de Xestión Tributaria Liquidación Imposto de sucesións e doazóns Expte.: S/2010/36/005/00320 Liq.: 650091052307
35424198N Álvarez Guillán, José Carlos Departamento de Xestión Tributaria Requirimento de documentación Imposto de sucesións e doazóns Expte.: S/2013/36/000/01850 Liq.: 650725471595
B36279362 Auto Pontiñas, S.L. Departamento de Xestión Tributaria Trámite de audiencia Medios de transporte usado Expte.: V/2011/36/000/08564 Liq.: 620975241410
B36567089 Automoción Carlos Vilariño, S.L. Departamento de Xestión Tributaria Trámite de audiencia Medios de transporte usado Expte.: V/2011/36/000/14424 Liq.: 620975252734
35135632G Ballestero García, Josefa Departamento de Xestión Tributaria Confirmación de liquidación Imposto de sucesións e doazóns Expte.: S/2012/36/000/00335 Liq.: 650111023285
76816586J Barbeito Barreiro, María Cruz Departamento de Xestión Tributaria Trámite de audiencia Imposto de sucesións e doazóns Expte.: D/2011/36/013/00081 Liq.: 651091005290
35199181G Barreiro Aldir, Florinda Departamento de Información e Asistencia Inicio e proposta de sanción Imposto de sucesións e doazóns Expte.: ESA/2014/36/000/00106
35317913X Blanco Álvarez, Benito Departamento de Xestión Tributaria Liquidación Expediente non integrado Expte.: Z/2013/36/000/00955 Liq.: 500130029162
78799308C Calviño Vizoso, Antonio José Departamento de Xestión Tributaria Liquidación ITP e AXD Expte.: T/2012/36/000/03820 Liq.: 600111102071
35417944Z Caneda García, Víctor Unidade de Valoracións Requirimento de documentación Imposto de sucesións e doazóns Expte.: S/2013/36/000/01589 Liq.: 650725467636
35282384Q Carballa Castiñeira, Emilia Departamento de Xestión Tributaria Requirimento de documentación Imposto de sucesións e doazóns Expte.: S/2012/36/000/01907 Liq.: 650725419289
X7070670X Carneiro Carvalho, Vania Departamento de Xestión Tributaria Trámite de audiencia ITP e AXD Expte.: T/2012/36/000/04899 Liq.: 600111116723
I0069491P Castiñeiras Iglesias, Benedicta Unidade de Valoracións Requirimento de documentación Imposto de sucesións e doazóns Expte.: S/2013/36/000/03712 Liq.: 650111042851
B27749431 Ciudad del Salin Servicios Integrales, S.L., en constitución Departamento de Xestión Tributaria Liquidación Medios de transporte usado Expte.: V/2011/36/000/09074 Liq.: 620975242406
B27749431 Ciudad del Salin Servicios Integrales, S.L., en constitución Departamento de Xestión Tributaria Liquidación Medios de transporte usado Expte.: V/2011/36/000/09079 Liq.: 620975242409
B36586386 Comercial Domayo 2008, S.L. Departamento de Xestión Tributaria Trámite de audiencia ITP e AXD Expte.: T/2011/36/000/07010 Liq.: 600101099443
B36263093 Construcciones Antonio Pouso, S.L. Departamento de Xestión Tributaria Liquidación ITP e AXD Expte.: T/2012/36/012/03109 Liq.: 600121044708
E36127181 Construcciones Pichino, C.B. Villanueva Departamento de Xestión Tributaria Liquidación ITP e AXD Expte.: T/2012/36/012/01988
...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL