ANUNCIO do 27 de marzo de 2014, da Delegación da Coruña, polo que se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (Allegue Castiñeira, Juana e cento vinte e cinco máis).

Sección:VI. Anuncios
Emisor:Axencia Tributaria de Galicia
Rango de Lei:Anuncio
 
FREE EXCERPT

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e non sendo posible practicar a notificación dos procedementos que se relacionan no anexo, por causas non imputables á Administración, despois dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, por este anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na Secretaría, Departamento de Notificacións, da Delegación da Coruña da Axencia Tributaria de Galicia, con enderezo na praza de Pontevedra, nº 22, A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

A Coruña, 27 de marzo de 2014

Regina Losada TrabadaDelegada da Coruña

ANEXO

Interesado Órgano tramitador Procedemento
Allegue Castiñeira, Juana NIF 76374411J Departamento de Xestión Tributaria Imposto sobre sucesións e doazóns Expte.: D-445/2011 Liquidación: 651111003715
Álvarez Rivas, Carmen NIF 76319405T Departamento de Xestión Tributaria Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados Expte.: T-16789/2012 Liquidación: 6000111038424
Álvarez Vega, Carlos NIF 32784367Y Departamento de Xestión Tributaria Imposto sobre sucesións e doazóns Expte.: D-177/2012 Liquidación: 651071008381
Amarioarei Bogdan, Cristian NIE X9886634S Departamento de Xestión Tributaria Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados Vehículos Expte.: V-1321/2013 Liquidación: 620111090058
Antelo Añón, Manuel NIF 32448395H Departamento de Xestión Tributaria Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados Expte.: T-19082/2012 Apertura trámite de audiencia
Area Martínez, Carlos Manuel NIF 76411909K Departamento de Xestión Tributaria Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados Vehículos Expte.: V-27719/2011 Liquidación: 620725178846
Ares Allegue, Lucía NIF 32665251F Departamento de Xestión Tributaria Imposto sobre sucesións e doazóns Expte.: D-445/2011 Liquidación: 651111003715
Armesto González, Carlos Emilio NIF 33839998Y Departamento de Xestión Tributaria Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados Expte.: T-20960/2012 Apertura trámite de audiencia
Astray Costoya, María Esther NIF 32442627T Departamento de Xestión Tributaria Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados Vehículos Expte.: V-28062/2013 Liquidación: 620111158108
Balado Canoura, María L. NIF 32134756F Departamento de Xestión Tributaria Imposto sobre sucesións e doazóns B 8B/14-10 Expte.: S-2228/2012 Apertura trámite de audiencia
Barcia Casansova, Juan Roberto NIF 33289908F Departamento de Información e Asistencia Inicio e proposta de sancións Expte.: ESA-82/2014 Doc.: 512140000542
Barco Riveiro, Antonio NIF 44086645S Departamento de Recadación Exped. non integrados Custas procesos xudiciais Procedemento ordinario 4406/2012 Expte.: Z-748/2014 Doc.: 500140004348
Berland de Rodríguez, Josette Bernadette (representante: Calvo Orosa, María Begoña) NIE X1332771J Departamento de Xestión Tributaria Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados Expte.: T-17797/2010 Liquidación: 600725339881
Bermúdez Álvarez, Carlos Manuel NIF 32435049N Departamento de Recadación Acordo aprazamento/fraccionamento Acordo: 17598
Bermúdez González, Paulina NIF 35443253T Departamento de Recadación Acordo aprazamento/fraccionamento Acordo: 17805
Blanco Munín, Orlando NIF 53165258E Departamento de Recadación RCD 50/14-7 RECA 5/14
Cabaleiro Vázquez, Antonio NIF 32424417Y Departamento de Xestión Tributaria Imposto sobre sucesións e doazóns Expte.: S-204/2009 Apertura trámite de audiencia
Casal Segade, Ana María NIF 32651878C Departamento de Xestión Tributaria Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados B 8B/14-5 Expte.: T-16353/2012 Apertura trámite de audiencia
Cerro Autana, S.L. CIF B15945389 Departamento de Xestión Tributaria Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados Expte.: T-4862/2012 Liquidación: 600111057129
Chiroaica, Marian NIE X4889982K Departamento de Xestión Tributaria Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados Vehículos Expte.: V-27720/2013 Apertura trámite de audiencia
Chiroaica, Marian NIE X4889982K Departamento de Xestión Tributaria Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados Vehículos Expte.: V-33345/2013 Apertura trámite de audiencia
Chiroaica, Paul Florin NIE X6203447W Departamento de Xestión Tributaria Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados Vehículos Expte.: V-32161/2013 Apertura trámite de audiencia
Chiroaica, Paul Florin NIE X6203447W Departamento de Xestión Tributaria Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados Vehículos Expte.: V-1884/2013 Liquidación: 620725207531
Clerins West, Miguel NIF 32764135Z Departamento de Xestión Tributaria Imposto sobre sucesións e doazóns Expte.: D-325/2013 Apertura trámite de audiencia
Clerins West, Miguel NIF 32764135Z Departamento de
...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL