RESOLUCIÓN do 2 de xuño de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista definitiva de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 17 de marzo de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 26 de marzo).

Sección:IV. Oposicións e Concursos
Emisor:Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Rango de Lei:Resolución
 
FREE EXCERPT

Transcorridos os prazos previstos na Resolución do 5 de maio de 2014 pola que se fixo pública a lista provisional de admitidos aos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia convocados pola Orde do 17 de marzo de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 26 de marzo), na súa virtude, esta dirección xeral

DISPÓN:

Primeiro. Facer pública a lista definitiva de admitidos aos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia coa indicación da modalidade de acceso pola que concorre cada aspirante, se están exentos da proba de coñecementos de lingua galega e lingua castelá de acordo coa orde de convocatoria, no anexo I desta resolución.

O significado dos códigos que figuran nos anexos é o seguinte:

E: cambio de especialidade.

B: reserva para funcionarios dos corpos e escalas docentes do grupo A2.

D: reserva de discapacitados.

L: ingreso libre.

S: si exento.

N: non exento.

Segundo. Declarar excluídos definitivamente os aspirantes que figuran no anexo II desta resolución polas causas que se indican.

Terceiro. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo, conforme os artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de xuño de 2014

José Manuel Pinal RodríguezDirector xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO IAdmitidos definitivos590-Profesores de ensino secundario

590005-Xeografía e Historia

Nº orde DNI/NIE Apelidos e nome Quenda Exento castelán Exento galego
1 36172041X Alonso Comesaña, Judit E S S
2 32876863L Arias Maojo, Cecilia E S S
3 36063039M Barros Pérez, José Carlos E S S
4 36133191F Basante Alonso, Marta E S S
5 52931792Y Callón Torres, Carlos Manuel E S S
6 36572963L Castro González, Xosé Manuel E S S
7 36145781Q Conde Soto, Francisco E S S
8 32815850W Cuquejo Enríquez, Manuela María E S S
9 52493208D De los Santos Gago, María E S S
10 44828880V Del Río Rodríguez, Manuel E S S
11 09351635L Díaz Méndez, Joaquín E S S
12 76992142X Duarte Suárez, Patricia E S S
13 33289323C Fandiño Gracia, Jesús Victoriano E S S
14 44446729B Ferro Pozo, Juan Carlos E S S
15 32447801E García Castrillo, Almudena E S S
16 09410893Y García Díez, María de los Reyes E S S
17 35457492W García Guimarey, Ana Isabel E S S
18 33844407E Lema Ferro, Manuel Jesús E S S
19 76778914S Neira Pérez, Juan Félix E S S
20 33842904Z Otero Miragaya, Xosé Luís E S S
21 09406827B Riera Menéndez, Hugo E S S
22 53545809S Rodríguez López, Tamara E S S
23 33283799Q Rodríguez Rodríguez, Lutgarda E S S
24 32651807H Seco Penedo, Faustino E S S
25 32650390G Seijo Grueiro, Rosalía María E S S
26 11443584A Sordo Pato, Susana E S S
27 32652754E Aguado Amado, Jorge B S S
28 34932013G Alonso Sousa, Manuel B S S
29 76891074G Bautista Fernández, Hortensia B S S
30 34951270X Fernández Ruiz, Luis María B S S
31 33326390B Freire Labrada, Montserrat B S S
32 34890782N González Suárez, Pedro José B S S
33 32423352E Herrero Casasola, María Lourdes B S S
34 33225482G Lucas Lema, Gonzalo de B S S
35 35254946V Méijome Fernández, José Manuel B S S
36 76617667K Navaza Dafonte, Luis Pablo B S S
37 36123476K Pérez de Mendiguren Martínez, Paula Evangelina B S S
38 32622656P Saavedra Seijo, María Emilia B S S
39 33856386H Teijeiro Veiga, Josefa B S S
40 36155887W Albores Cabaniña, Pablo D S S
41 44807427T Asorey Rivas, Javier D S S
42 34877090M Castro Martínez, Gonzalo D S S
43 44463718A Cuquejo Mora, Celsa D S S
44 52456636F Dieste Sánchez, Manuela D S S
45 44824719L Fernández Corral, Patricia D S S
46 33311108R Flores Lozano, María Inés D S S
47 33840003B García-Bobadilla Prósper, Leovigildo José D S S
48 34249770X López Álvarez, María Elena D S S
49 33345461S López Vittori, Mario D S S
50 79323949P Martínez Veira, Francisco Javier D S S
51 33556528B Pérez Carballo, Javier D S S
52 32821716A Rivas Ares, Marta D S S
53 33537101L Rodríguez García, Ana Luisa D S S
54 53161991K Rodríguez García, María del Carmen D S S
55 32648968P Sánchez Cons, Josefina Guillermina D S S
56 33318385X Sánchez Villaravid, María del Pilar D S S
57 47361632D Abad Rodríguez, Javier L S S
58 44080751D Abal Couceiro, Ignacio L S S
59 35472882M Abal Santorum, María Tareixa L S S
60 76827073N Abel Otero, Jorge L S S
61 35308331L Abeledo García, María Cristina L S S
62 32655249X Abella Galego, Ana L S S
63 33278004V Abelleira Freiría, Jorge L S S
64 10079533J Abraila Mateo, Raquel L S S
65 33551696D Abuin Gómez, Laura L S S
66 35585271Q Acuña Echevarria, Aingeru L S S
67 44469127F Adalid Rodríguez, Montserrat L S S
68 76776634N Ageitos Iglesias, Estefanía L S S
69 44079041R Agís Bernárdez, Marta L S S
70 33538823Q Aguiar Ballesteros, María Eugenia L S S
71 53177318F Alcalde Archoleka, Amanda L S S
72 53110533Z Aldao González, María Luisa L S S
73 36147628T Alonso Casares, Iria L S S
74 36121964G Alonso Costas, Simón L S S
75 76714735Y Alonso García, Manuel L S S
76 76730028G Alonso Gayoso, Emilio L S S
77 36147257C Alonso Lorenzo, Susana L S S
78 77401558A Alonso Pampín, Diana L S S
79 76938992J Alonso Pérez, Ángela L S S
80 33546619S Alonso Sangil, Clara L S S
81 53302159G Alonso Vargas, David L S S
82 33544053W Alonso Vidal, Laura L S S
83 44477416Q Álvarez Álvarez, Eva L S S
84 32635834F Álvarez Amor, María Mercedes L S S
85 36152030D Álvarez Canella, Alfonso L S S
86 77000036S Álvarez Cebrián, María L S S
87 77000037Q Álvarez Cebrián, Xavier L S S
88 76990790S Álvarez Figueroa, Lucía L S S
89 34877902N Álvarez García, Víctor Manuel L S S
90 36149718C Álvarez Iglesias, Rubén L S S
91 44460859L Álvarez Pérez, Óscar L S S
92 76940607H Álvarez Rodríguez, Aida L S S
93 34267145C Álvarez Vilariño, Jaime L S S
94 11939899R Álvarez Villar, Manuela L S S
95 36140121Z Amado González, Bibiana L S S
96 44822606E Amarelle Taibo, Lorena L S S
97 76931589Q Andújar Otero, Miguel Ángel L S S
98 24370146J Andújar Santos, Gemma L S S
99 76967671B Anido Tubío, Cristina L S S
100 78787389S Antelo Amigo, Marcos Manuel L S S
101 32662713E Antón Dobarro, Enrique L S S
102 36176325Q Antón Rodríguez, Alberto L S S
103 32675402S Antón Viscasillas, Victoria L S S
104 35476701Y Aragunde Sineiro, Daniel L S S
105 36129647M Araújo Ferreira, Francisco L S S
106 36135258G Ardid de Cabo, Alberto L S S
107 32681032X Ares Casal, Rocío L S S
108 32671654Q Ares Pita, Jesús L S S
109 32684242T Arias Lage, María L S S
110 33558350Q Arias Quinteiro, Mayra María L S S
111 35310105E Arizaga Castro, Álvaro Ramón L S S
112 33344859B Armas Quintá, Francisco José L S S
113 38134108Q Arnau Reboredo, Manuel L S S
114 77401707Z Ayape Guisan, Elena L S S
115 76912410L Balbín Durán, María Carmen L S S
116 46899083J Baldomir Cabanas, María Carmen L S S
117 52938194Z Bandín Vidal, José L S S
118 36023355L Baños de Almeida, Rosina L S S
119 53189864H Barciela San Cecilio, Sonia L S S
120 76367880Z Barral Martínez, Margarita L S S
121 44077750K Barreiro Canda, Miriam L S S
122 76869969J Barreiro Molano, Olalla L S S
123 44834480M Barreiro Varela, Sara L S S
124 39454182M Barreras Olalde, Iciar L S S
125 76926146R Barros Pereira, Alberto L S S
126 33288897P Beares San Martín, Octavio Manuel L S S
127 32693521X Beceiro Núñez, Lidia L S S
128 32626005E Beceiro Rifón, María Dolores L S S
129 33275958H Becerra Blanco, Rosa María L S S
130 44818822X Bello Stout, Carlos L S S
131 76577839Y Ben Paz, Felipe L S S
132 33275485M
...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL